Kirjoitelma vapaasta energiasta 11.11.2012

Taustaa

Löysin pari päivää sitten pari hyvää kirjoitelmaa, joista toisesta poimin ja suomensin katkelman Tiedontalon etusivun alkuunkin, eli siis:

"...Vapaa ilmainen energia voi toteutua Maapallolla hyvinkin nopeasti. Tarvittava teknologia on jo olemassa, mutta se on pidetty teiltä salassa, sillä vapaan energian avulla ei voi ansaita rahaa. Vapaan energian käyttöä ei voi kontrolloida. Kun energia ei maksa mitään, kaikki ne joilla on nyt rahaa ja valtaa, tulevat menettämään rahansa ja valtansa. Pyytäisinkin teitä aina uutisia katsellessanne, kuunnellessanne tai lukiessanne kysymään itseltänne, että KETKÄ haluavat teidän uskovan asioiden olevan juuri siten kuin ne uutisoidaan ja millä lailla he hyötyvät siitä, että ihmiset uskovat asioiden olevan juuri siten kuin ne uutisoidaan? Totuus on pidetty teiltä salassa jo hyvin hyvin pitkän ajan. Näin on tehty siksi, koska ne tahot, jotka haluavat ohjailla ja kontrolloida teitä, eivät pysty tekemään sitä enää, jos te valveudutte henkisesti ja siten vapautatte itsenne heidän asettamistaan kahleista. Maapallolla on pieni ryhmä ihmisiä, valtaeliitti, joka on hyötynyt siitä, että on pitänyt teidät eli koko muun ihmiskunnan rajallisen tietämyksen tilassa ja luonut puutetta, nälänhätää ja sotia, joiden myötä ihmiset ovat joutuneet keskittymään muihin asioihin kuin henkiseen kasvuun ja kehittymiseen ja siten tämä valtaeliitti on pystynyt hallitsemaan teitä ja pitämään yllä valta-asemaansa...
Kun oli tarvetta tilannekatsaukselle paria muutakin juttua varten, niin päätinpä sitten varata kiireisestä aikataulustani hieman aikaa tälle kirjoitelmalle, jossa ajattelin hieman taustoittaa ja selittää tuohon yllä mainittuun katkelmaan sisältyvää asiaa. Käytännössä se ei oikein onnistu muuten kuin avaamalla kokonaisuutta ihan perusteista lähtien ja siksipä yritän sisällyttää tähän kirjoitelmaan mahdollisimman paljon pian jo 15 vuoden ajalta keräämiäni tietoja ja ymmärrystä. Eli siis jälleen kerran toteutuu tuo Tiedontalon etusivun aiempi slogan: "Jotta voisi ymmärtää nykyisyyttä, täytyy perehtyä niihin historiallisiin asioihin, joiden tuloksena vallitseva tilanne on syntynyt." Koska pyrin pitämään tämän kirjoitelman mahdollisimman lyhyenä, niin monet asiat, joista jo yksistään riittäisi tarinaa rutkasti täytyy käsitellä hyvin lyhyesti ja pintapuolisesti. Lisää tietoa löytyy tarvittaessa täältä Tiedontalon sivustoltakin sekä sopivasti siivilöimällä muualtakin internetistä. Mutta aloitetaanpa siis...

Perusasiat

Fyysiselle maailmankaikkeudelle on tunnusomaista syklisyys. Galakseja syntyy alkuräjähdyksissä ja galaksit luhistuvat taas aikanaan kokoon ja syntyy edellytykset uudelle alkuräjähdykselle. Myös fyysisessä maailmankaikkeudessa syntyvälle elämälle on tunnusomaista syklisyys, syntymä ja kuolema, jotka mahdollistavat evoluution ja sen myötä myös älyllisen elämän kehittymisen. Ja elämää ja älyllistä elämää on joka puolella maailmankaikkeutta. Keskeinen fyysiseen maailmankaikkeuteen liittyvä tekijä on ulottuvuus eli sen pienimpien rakenneosasten värähtelytaajuus. Eri taajuuksilla värähtelevät rakenneosaset voivat sijaita toisiinsa vaikuttamatta samaan aikaan samassa paikassa, koska nopeammin värähtelevien hiukkasten kannalta katsottuna hitaammin värähtelevät hiukkaset näyttävät olevan paikoillaan. Hitain värähtelytaso eli niin sanottu kolmas ulottuvuus on perustila ja korkeammat värähtelytasot ja ulottuvuudet voidaan ottaa käyttöön tietotason sen salliessa. Maapallo ja ihmiskunta on tällä hetkellä juuri tässä kolmannessa ulottuvuudessa. Fyysisen maailmankaikkeuden perushiukkaset saavat alkuräjähdyksessä liike-energian, joka jatkuu lähes seuraavaan alkuräjähdykseen asti, sillä aliatomisella tasolla ei ole mitään tekijää, mikä tätä liikettä hidastaisi. Nämä hiukkaset ovat joko sitoutuneina aineeksi tai sitten vapaina energiavirtauksina, jotka pitävät taivaankappaleetkin liikkeessä ja joita voidaan sopivin järjestelyin käyttää hyödyllisen työn tekemiseen: "...Ihmiskunnan täytyy ottaa käyttöön ne monet salassakin pidetyt keksinnöt, jotka hyödyntävät fyysisen maailmankaikkeuden rajattomia luontaisia energioita..." (http://www.tiedontalo.net/viestit/sheldannidle_06112012.htm )

Keskeisin osa maailmankaikkeutta on kuitenkin ns. henkimaailma, joka koostuu "sieluaineksesta", joka voi olla samaan aikaan vuorovaikutuksessa kaikkien fyysisten ulottuvuuksien kanssa. Kolmannen ulottuvuuden älyllinen elämä kerää puoleensa sieluainesta ja kun sitä kerääntyy riittävän suuri määrä, niin siitä muodostuu itsenäinen sielu, joka vahvistuu jokaisen haasteellisen kokemuksen myötä ja ollessaan riittävän suuri ja vahva jää eloon myös fyysisen kuoleman jälkeen. Tämän "syntymän" jälkeen sielu on ikuinen ja inkarnoituu uudelleen fyysiseen kehoon kasvaakseen ja kehittyäkseen edelleen. Kolmannen ulottuvuuden fyysisen elämän tehtävänä onkin muodostaa uusia sieluja ja kasvattaa niitä kunnes ne ovat valmiita tekemään jatkokehityksen kannalta tärkeän päätöksen eli päättää haluavatko olla yhteisökeskeisiä vai itsekeskeisiä. Oikeasti tämä jälkimmäinen vaihtoehto on äärimmäistä kehittymättömyyttä, mutta nämä kaksi ryhmää eivät voi jatkaa kehittymistään yhdessä, joten ne täytyy erottaa seuraavaa kehitysaskelta eli neljättä ulottuvuutta varten. Kun kokonaisen planeetan väestön kehitystaso on riittävän korkea, niin planeetta siirretään fyysisestikin seuraavaan korkeampaan ulottuvuuteen. Tämä on nyt tapahtumassa Maapallollekin, josta tulee neljännen ulottuvuuden yhteisökeskeinen planeetta ja itsekeskeiset tai vielä päättämättömät sielut siirretään jatkamaan oppituntejaan muille planeetoille. Maapallolla on tällä hetkellä noin miljardi elinkelpoista sielua, sillä suuri osa ihmisistä elää oloissa, joissa ei ole riittäviä edellytyksiä sielun kehitykselle. Kun lisäksi Maapallolla on nyt monia muutosprosessissa avustamaan tulleita hyvinkin korkean tason sieluja ja toisaalta hyvinkin itsekeskeisiä sieluja, niin eipä ihme, että syntyy monenmoisia konfliktitilanteita.

Mitä korkeampi fyysisen ulottuvuuden värähtelytaso on, sitä pienempi ero on fyysisen olemuksen ja sieluaineksen välillä eli fyysinen olemus kevenee ja sielun vaikutus vahvistuu. Korkealla tasolla olevat olennot hallinnoivatkin koko maailmankaikkeuden kehittymistä tiettyjen pelisääntöjen mukaisesti. Tätä toimintaa harjoitetaan muun muassa istuttamalla elämää kehittyville planeetoille ja muuttamalla jo jonkin verran kehittyneitä elämänmuotoja älykkäämmiksi. Ihminenkin on syntynyt tällaisen geenimanipulaation kautta, joka on edennyt hyppäyksittäin ja jonka tietyt välimuodot on kehitetty jossakin muualla kuin Maapallolla ja tuotu sitten Maapallolle. Eipä siis ihme, että Maapallolta ei löydy todisteita ihmisen selkeästä kehityspolusta. Älykkyyden kehitys tapahtuisi myös luontaisesti, mutta kun koko systeemin tehtävänä on luoda uusia sieluja ja kehittää niitä, niin manipulaation avulla tätä kehitystä voidaan nopeuttaa huomattavasti. Korkeammissa ulottuvuuksissa avaruusmatkailukin tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin mitä ihmiskunnan nykyteoriat pitävät mahdollisena. Maapallon lähituntumassa on siis tälläkin hetkellä todella paljon vieraiden sivilisaatioiden edustajia, mutta he ovat korkeammassa fyysisessä ulottuvuudessa ja pudottautuvat kolmanteen ulottuvuuteen vain satunnaisesti tehtäviensä sitä vaatiessa. Ihmiskunnan toimia valvotaan ja ihmisiä opastetaan kehittymään korkeammalle tasolle, jotta ihmiset olisivat valmiita ottamaan vieraiden sivilisaatioiden edustajat vastaan. Maapallolla on kyllä aiemmin vieraillut itsekeskeisiäkin avaruusmuukalaisia, jotka ovat pyrkineet käyttämään ihmisiä hyväkseen. USA:n ja muiden keskeisten valtioiden hallitukset ovat tehneet näiden tahojen kanssa salaisia sopimuksia, jotka eivät ole millään lailla hyödyttäneet tavallisia kansalaisia. Tällä hetkellä kuitenkin näiden itsekeskeisten tahojen haitalliset vaikutukset ovat lähes kokonaan päättyneet.

Maapallon kehityksen kannalta keskeinen hidaste on ollut se, että Maapallo toimi pitkään ulkopuolisen sivilisaation kaivosplaneettana. Pelisääntöjen mukaan kolmannen ulottuvuuden sivilisaatiot saavat tehdä avaruusmatkoja ainoastaan oman aurinkokuntansa alueella ja tämä Maapalloa isännöinyt sivilisaatio täytti tämän kriteerin, joten tilanne oli sääntöjen sallima. Nämä vierailijat, Anunnakit, saapuivat Maapallolle ensimmäistä kertaa jo kymmeniä tuhansia vuosia sitten ja ylivoimaisen teknologiansa ansiosta ihmiset pitivät heitä jumalina. Pitääkseen ihmiskunnan kurissa nämä muukalaiset käyttivät hajoita-ja-hallitse-periaatetta ja loivat ihmiskunnan keskuuteen monia erottavia tekijöitä kuten uskontoja ja sitä kautta loivat eri ihmisryhmien välille epäluuloa ja jännitteitä. Hallinnollisista syistä nämä muukalaiset tarvitsivat myös pieniä ihmisjoukkoja pitämään suuremmat joukot ruodussa. Tätä varten muukalaiset alkoivat suosia näitä pieniä ihmisryhmiä ja opettivat heidän olevan muita ylempänä ja olevan oikeutettuja raakoihinkin kurinpitotoimiin. Tätä kautta ihmisten joukkoon syntyi valtaa pitävä eliitti. Muukalaiset pitivät kuitenkin nämä eliittiryhmätkin epäluuloisina toisiaan kohtaan, sillä vaikka ihmisten elämä tuohon aikaan olikin hyvin paikallista, niin muukalaiset varautuivat joka tapauksessa tulossa olevaa ihmiskunnan tietouden lisääntymistä ja globalisoitumista varten. Eliitin ja tavallisen kansan jakautumisen kärjistyessä korkeamman ulottuvuuden olennot alkoivat pitää muukalaisten läsnäoloa Maapallolla liikaa ihmiskunnan kehitystä häiritsevänä ja loivat tilanteita, joiden myötä muukalaiset totesivat jo tuhansia vuosia sitten, ettei heidän enää kannattanut jatkaa toimintaansa Maapallolla ja niinpä he siirsivät kaivostoimintansa Marsin Phobos-kuuhun, jossa jatkavat sitä edelleenkin. Muukalaisten neuvonantoyhteys ihmiskunnan "eliittiryhmiin" jatkui silti edelleen. Ihmiskunnan kehityksen edetessä ja ihmiskunnan globalisoituessa eliittiryhmätkin alkoivat pitää keskenään yhteyttä aiempaa enemmän ja sitä myöten syntyi maailmanlaajuinen eliitti eli ihmisryhmä, joka kuvitteli olevansa muiden yläpuolella ja oikeutettu kohtelemaan muita ihmisiä eriarvoisina ja pitämään yllä tätä erikoisasemaansa. Käänne asiassa tapahtui kuitenkin 1990-luvun puolivälissä, kun Anunnakit päättivät siirtyä yhteisökeskeisiksi ja halusivat myös Maapallon eliitin luopuvan erityisasemastaan. Suurin osa eliittiryhmistä suostui tähän, mutta varsinkin USA:ssa valtaa pitävät tahot eivät halunneet luopua asemastaan. 1990-luvun puolenvälin jälkeen osa eliittiryhmistä on siis ollut valmis jakamaan hyvinvointia kaikille ihmisille ja osa on halunnut pitää kiinni omasta etuasemastaan.

Maapallon eliittiryhmien toiminta on vuosikymmenien, -satojen ja -tuhansien kuluessa luonut erilaisia keinoja pitää tavalliset kansalaiset vallassaan ja ohjailla heidän toimintaa. Vielä pari sataa vuotta sitten ihmisten elämä oli työn täyttämää jo pelkästään elämän perusasioiden parissa touhutessa. Teknologisen kehityksen myötä ihmisten vapaa-aika on lisääntynyt ja samalla eliitille tuli tarve keksiä uusia keinoja tilanteen hallitsemiseksi. Eliitti oli jo pitkään todennut tehokkaaksi toimintamalliksi valvoa sitä, että keitä päästetään valtioiden hallitsijoiksi. Toinen keino oli kasvattaa rahan ja erilaisten säädösten merkitystä toiminnan ohjailussa. 1800-luvun tekninen kehitys loi monia uusia keksintöjä, jotka helpottivat ihmisten elämää. Samalla alkoi kasvaa myös öljyn merkitys maailmantaloudessa. Sähkötekniikassa kehitys oli ripeää ja yksi ajankohdan merkittävimmistä keksijöistä oli Nikola Tesla, jonka innovaatioihin pohjautuu pitkälti muun muassa yleisesti käytössä oleva vaihtovirtatekniikka. Teslan tavoitteena oli luoda ihmisille yhä enemmän elämää helpottavia laitteita ja hän alkoi kehitellä langatonta sähkön siirtoa. Sähköverkon hallinnasta ja sen kautta toimitettavan sähkön mittaamisesta ja laskuttamisesta oli jo kehittynyt huomattava liiketoiminta-alue ja niinpä Teslan esitellessään keksintöään rahoittajalleen J.P.Morganille tämä totesi, että "mihin voin laittaa mittarin" ja kun Teslalla ei ollut asiaan vastausta, kun asia ei ollut hänen mielestään tärkeä, niin Morgan lopetti Teslan toiminnan rahoittamisen ja kehotti muitakin tuttujaan tekemään samoin. Tällaisten tapausten myötä rahoittajat alkoivat tarkkailla syntyviä keksintöjä tarkkaan ja jos ne näyttivät mahdollisesti muodostavan riskin vallitsevalle tilanteelle, niin ne pyrittiin pitämään tiukassa kontrollissa ja yleensä salassa. Ajan kuluessa energian myynnin merkitys maailmantaloudessa on kasvanut ja rahasta on tehty yhä keskeisempi työväline kehityksen kontrolloinnissa. Energian ollessa kauppatavaraa siitä on tullut myös keskeinen osa monien valtioiden taloutta ja verotusta. Verkosto on siis kasvanut hyvin monitahoiseksi.

Jos energia olisikin täysin tai lähes ilmaista, niin tällaisen muutoksen vaikutus maailman talouteen olisi valtava. Raha menettäisi pitkälti merkitystään, koska monen tuotteen hinnasta suuri osa on energiakustannuksia. Kuljetuskustannuksetkin putoaisivat radikaalisti. Vaikka laitteiden myynnistä saisikin hetken aikaa hyvää tuloa, niin se on vain hetkellistä ja aika marginaalinen tekijä siihen nähden, että energian myynnistä saatavat tulot pienenevät radikaalisti tai lakkaavat kokonaan. Eli siis: "vapaan energian avulla ei voi ansaita rahaa". Toisin sanoen investointi vapaan energian kehittämiseen on investointi vallitsevan raha- ja talousjärjestelmän muuttamisen puolesta. Ja tätähän eivät halua ne, jotka kokevat hyötyvänsä nykyisestä talousjärjestelmästä. Tässä on huomattava se, että nykyisen tasoiset tuuli- ja aurinkovoimalaitteet eivät ole sellaisia vapaata energiaa hyödyntäviä laitteita, että ne muodostaisivat tällaista uhkaa, sillä näiden laitteiden hankintahinta suhteessa saatavan energian määrään on melko suuri ja lisäksi nämä laitteet vaativat sopivan sijoituspaikan ja olosuhteet ollakseen edes jossakin määrin kannattavia.

Vapaaenergiateknologiat

http://www.peswiki.com-sivusto on jo usean vuoden ajan tehnyt ansiokasta työtä kartoittaessaan uusia energiamuotoja. Sieltä löytyy kattava listaus eri tyyppisistä teknologioista, joista kylläkin osa saattaa perustua väärinymmärrykseen tai jopa selvään huijaukseen. Olen koonnut tähän kolme pääryhmää, joista uskon jokaisesta löytyvän aitoja innovaatioita.

LENR

LENR = Low Energy Nuclear Reactions eli matalaenergiset ydinreaktiot on aihepiiri, joka on viime aikoina ollut runsaasti esillä - paitsi tietenkin eliitin eri lonkeroittensa kautta kontrolloimissa keskeisissä tiedotusvälineissä. Hyvä sivusto ajantasaisen tilanteen seuraamiseen on http://www.e-catworld.com. Koko aihepiiri kuten tuo sivustokin on saanut alkunsa puolitoista vuotta sitten järjestetystä italialais-amerikkalaisen Andrea Rossin e-Catiksi nimetyn laitteen esittelystä. Kyseessä on nikkelin ja vedyn väliseen reaktioon perustuva laite, joka tuottaa lämpöä taatulla hyötysuhteella COP=6 eli lämpöä saadaan ulos vähintään kuusinkertainen määrä verrattuna laitteen toimiakseen tarvitseman sähkön määrään. Nikkeliä ja vetyäkin kuluu reaktiossa pieniä määriä, mutta niin vähän, ettei sillä ole merkitystä käyttökustannusten kannalta. Kyseessä ei siis ole täysin vapaaenergialaite, mutta kuitenkin siinä määrin edistyksellinen laite, että laajemmalti käytettynä se saattaa muuttaa energiamarkkinoita merkittävästi. Kyseessähän on pohjimmiltaan sama "kylmäfuusio", joka nousi otsikoihin vuonna 1989 Fleischmannin ja Ponsin julkistaessa radikaalit koetuloksensa, jotka osoittivat poikkeuksellista lämmöntuottoa palladiumin ja deuteriumin välisessä reaktiossa ja saatiin aikaan yksinkertaisilla "lukiotason" välineillä. Koetta oli vaikea toistaa, mikä johtui varmaan osittain siitä, että se yliopisto, jonka puitteissa Fleischmann ja Pons tekivät tutkimustaan hoputti herroja julkistamaan tuloksensa hieman keskeneräisinä. Toisaalta samaan aikaan oli käynnistymässä kuumafuusiotutkimusprojekteja, jotka edellyttivät aivan eri mittakaavan puitteita ja rahoitusta. Väitetäänkin, että varsinkin MIT:ssä kylmäfuusiotoistokokeiden tuloksia vääristeltiin tahallaan osoittamaan ilmiö pelkäksi mittausvirheeksi. Joka tapauksessa kylmäfuusio leimattiin pian epäpäteväksi tieteeksi ja ilmiön tutkiminen yliopistoissa kävi lähes mahdottomaksi. Kuumafuusiohan on ihanteellinen tutkimuskohde, jos todellisena tavoitteena on se, että mitään merkittävää uutta ja olemassa olevia energiamarkkinoita sekoittavaa teknologiaa ei synny. Kuumafuusiota tutkimalla voidaan ihmisille väittää, että uusien energiamuotojen tutkimukseen panostetaan, mutta että kaupallisia sovelluksia saadaan odottaa vielä ainakin 20 vuotta.

Monet yksityiset tutkijat kuitenkin jatkoivat ilmiön tutkimista saavuttaen myönteisiä tuloksia. Teknologian kaupallistamista on vaikeuttanut se, että ilmiötä ei vieläkään tunneta niin hyvin, että ilmiö saataisiin aina toistettua hallitusti. Juuri tähän seikkaan vedotaan usein USA:n patenttitoimistossakin, kun kylmäfuusiolaitteelle haetaan patenttia, ja patentti jää sitten tietenkin saamatta. Patenttisuojan puuttuminen haittaa laitteen kaupallista valmistamista ja tarvittavan rahoituksen hankintaa. Andrea Rossin firma Leonardo Corporation on kuitenkin tuonut markkinoille 1MW-lämpötehon tuottavan kaupallisen laitteen, jonka turvallisuushyväksyntäkin alkaa olla siinä pisteessä, että laitetta voi myydä myös ei-sotilastahojen asiakkaille. Toinen merkittävä kylmäfuusiotutkimuksen haara on Martin Fleischmann Memorial Project, jossa äskettäin kuolleen Fleischmannin muistoa kunnioittaen rakennellaan laitteita ja ohjeistetaan halukkaita toistamaan Francesco Celanin kesällä 2012 esittelemä koe. Kaupallisella puolella Rossin lisäksi merkittäviä pelureita ovat muiden muassa Brillouin Energy, Defkalion Green Technologies ja Black Light Power.

Kestomagneetit

Jos oletetaan magnetismin aiheutuvan tietyn tyyppisten alussa mainittujen aineen perushiukkasten liikkeestä, niin eipä ole kaukaa haettu ajatus, että sopivilla järjestelyillä osa tuosta liikkeestä voitaisiin muuntaa liikuttamaan laitteen mekaanisia osia siten, että sen avulla voidaan tehdä hyödyllistä työtä. Yksi esimerkki tästä on Howard Johnsonin rakennelma, jolle on myönnetty jopa patentti USA:ssa (esim. http://www.youtube.com/watch?v=ndRrCZiM1CU). Johnsonin patentti on peräisin 1970-luvulta ja vanhimmat vastaavat patentit ovat peräisin jo 1700-luvulta, mutta kestomagneettimateriaaleissa on tapahtunut merkittävää kehitystä aivan viime vuosikymmenien aikana ja magneettien voimakkuus on kasvanut moninkertaiseksi niiden hintaan nähden. Mahdollisia ovat myös sovellukset, joissa osa liikkeestä synnytetään magneettien avulla ja osa sähkömagneettien avulla.

Hitachin edustajien kerrotaan todenneen, että pelkillä kestomagneeteilla toimivan moottorin rakentaminen on täysin mahdollista, mutta kaupallisen tuotteen kehittäminen on mahdotonta, koska energiateollisuuden omistavat suuret pankit estäisivät sen markkinoille tuomisen (http://peswiki.com/index.php/Directory:Suppression#Hitachi_Magnetics_Corporation:__Magnet_Motor)

Tähän kestomagneettien kategoriaan lukeutuu myös "oma" keksintöni http://www.tiedontalo.net/omatjutut/magneettimoottoripuffi.htm

Luonnollinen sähkö

Tähän kategoriaan kuuluvista laitteista käytetään englanninkielistä termiä "radiant energy", mutta ajattelin tässä käyttää termiä luonnollinen sähkö, sillä nämä laitteen perustuvat T. Beardenin kuvaaman energialähteen hyödyntämiseen. Beardenin mukaan Maxwellin alkuperäiset yhtälöt sisältävät täyden tuen tälle energialähteelle, mutta Maxwellin yhtälöitä on myöhemmin yksinkertaistettu käytännön laskutoimitusten helpottamiseksi ja samalla on poistettu tämän energialähteen käyttämisen mahdollisuus. Beardenin mukaan kaikki sähkölaitteet toimivat oikeasti luonnollista sähköä hyödyntäen, mutta yksinkertaistetun mallin mukaiset nykyisten sähkötekniikan oppien mukaisesti rakennetut suljetut virtapiirit estävät energialähteen tehokkaan hyödyntämisen ja aiheuttavat sen, että "hyötysuhde" on aina alle yhden eli virtapiiriin täytyy syöttää enemmän ulkoista energiaa kuin mitä siitä saadaan ulos. Oikeasti luonnollinen sähkö on alkuräjähdyksessä liike-energiansa saaneiden hiukkasten virtaus, josta sopivilla järjestelyillä voidaan hyödyntää tätä virtausta tekemään hyödyllistä työtä. Tätä energiaa kerrotaan Nikola Teslankin hyödyntäneen viimeisimmissä langattomissa sovelluksissaan. Muita tämän kategorian keskeisiä tunnettuja laitteita ovat muiden muassa Testatika, Edwin Grayn moottori ja Kapanadzen laitteet.

Markkinoille tulon estämisen keinot

Vapaaenergialaitteiden tulon markkinoille voi estää monella eri tavalla. Tehokas keino on kouluopetus, jossa systemaattisesti opetetaan tällaisten laitteiden olevan mahdottomia ja pelkkiä huijauksia. Tätä tilannetta voidaan sekoittaa vielä lisää julkaisemalla internetissä selkeitä asiaan liittyviä huijaushankkeita. Paljon sähkötekniikkaa opiskellut ihminen ei useinkaan halua kyseenalaistaa oppimaansa, vaan pitää siitä tiukasti kiinni. Toinen tehokas keino on se, että laajempiin kehitysprojekteihin ei saa rahoitusta. Kolmas keino on ainakin USA:ssa sovellettu keino, jossa tietyt patentit voidaan takavarikoida "kansallisen turvallisuuden" nimissä. Patentin saamisen vaikeuttamiseen liittyy myös tuo aiemmin mainittu asia, että USA:ssa kylmäfuusioon liittyvät patenttihakemukset hylätään usein sillä perusteella, että ilmiö on tutkittu ja todettu mahdottomaksi toistaa hallitusti ja siten mahdottomaksi soveltaa kaupallisesti. Jos ei vieläkään luovuta, niin sitten on mahdollisuus tehdä "tarjous, josta ei voi kieltäytyä". Andrea Rossikin kertoo saaneensa usemapiakin tarjouksia, joissa hänelle on tarjottu vastineeksi teknologiansa luovuttamisesta niin suurta rahasummaa, ettei hänellä ja hänen perheellään eikä parilla seuraavallakaan sukupolvella olisi toimeentulo-ongelmia. Rossi kertoo vastanneensa näihin, että mitenkäs muiden ihmisten sitten käy ja että hän mieluummin uurastaa laitteensa parissa ja tuo sen markkinoille, jotta kaikki ihmiset voivat siitä hyötyä. Äärimmäinen keino on sitten tietenkin henkirikos, joka ei sekään ole ollut harvinainen näissä yhteyksissä. Mutta, kun kerran markkinataloudessa ollaan, niin kyllähän reilun pelin hengessä pitäisi saada tuoda laitteet markkinoille ja antaa asiakkaiden päättää, mikä on paras ratkaisu. Monet vapaaenergialaitteethan ovat hyvin yksinkertaisia ja soveltuvat erinomaisesti hajautettuun energiantuotantoon.

Lopuksi

Maapallolla on menossa muutosprosessi, jonka tuloksena Maapallo siirtyy neljänteen ulottuvuuteen ja itsekeskeiset ihmiset siirretään muualle. Nykyinen talous- ja rahajärjestelmä on luhistumassa ja selkeät merkit tästä ovat jo nähtävissä. Myös vapaaenergialaitteet ovat tulossa jo käytännönkin syistä, sillä nykyisellä luontoa tuhoavalla energiantuotannolla Maapallo ei säilyisi elinkelpoisena enää kovinkaan pitkään. Nyt tarvittaisiinkin siis vapaaenergiateknologioiden puolueetonta tutkimusta, jotta löydettäisiin parhaat tavat edetä. Mitä yksittäinen ihminen sitten voisi tehdä asian edistämiseksi? Ainakin hankkia tietoa ja yrittää saada muitakin ihmisiä tietoisiksi siitä, mitä oikein on tapahtumassa ja vaatia vapaaenergiaan liittyvien ilmiöiden laajempaa tutkimista.

Olli P Taina

- - - - - - - - - - - - - -

Lisäys 13.11.2012:

Usein edistyksellisistä energialaitteista muiden ihmisten kanssa keskustellessa törmää väitteeseen, että jos tällaiset laitteet olisivat todellisia, niin kyllä niitä olisi käytössä. Helpostihan asian noin ajattelee, ellei ota huomioon laajempaa kokonaisuutta ja ymmärrä sitä, että on olemassa vaikutusvaltaisia tahoja, joiden tavoitteena on nimenomaan pitää yllä vallitsevia yhteiskunnallisia rakenteita, joita tällaiset laitteet uhkaavat. Kansalaisia koulutetaan nykyisin huomattavasti enemmän kuin vielä muutama vuosikymmen sitten tehtiin eikä opetuksessa useinkaan motivoida oppilaita tutkimaan asioita itse vaan neuvotaan tekemään asiat perinteisellä totutulla tavalla. Kun lisäksi elämä on muuttunut koko ajan kiireisemmäksi, niin nykyään on hyvin vähän ihmisiä, joilla olisi intoa ja aikaa tutkia asioita käytännössä. Tutkimus vaatii myös rahaa ja sen avulla on mahdotonta hankkia itselleen toimeentuloa, joten kyse on useimmiten harrastuksesta. Martin Fleischmann Memorial -projekti onkin nyt tekemässä merkittävää työtä yrittäessään nostaa matalaenergisten ydinreaktioiden tutkimuksen takaisin yleisesti hyväksyttyjen tutkimuskohteiden joukkoon ja sitä myötä myös yliopistoihin (http://www.quantumheat.org). Näiden reaktioiden yhteydessä väitetään tapahtuvan myös alkuaineiden muuttumista toisiksi alkuaineiksi ja muun muassa Andrea Rossin e-Catissa väitetään ylimääräisen lämmön syntymisen lisäksi nikkelin muuttuvan kupariksi. Kun näitä reaktioita ja niiden mekanismeja opitaan ymmärtämään ja hallitsemaan paremmin, niin niiden avulla voidaan mahdollisesti tuottaa arvokkaampia alkuaineita edullisemmista alkuaineista. Jos näin käy, niin tämä tietenkin vaikuttaa luonnonvarojen arvoon ja vaikuttaa silläkin tavalla maailmantalouteen. Jos LENR todellakin nousee yleisesti hyväksytyksi tutkimuskohteeksi ja siihen perustuviin laitteisiin saadaan tutkimus- ja kehitysresursseja, niin kyllä käyttökelpoisia kaupallisia sovelluksiakin pitäisi syntyä. Monet vapaaenergialaitteethan ovat syntyneet hyvin pienen joukon työn tuloksena hyvin rajallisin resurssein ja usein ne henkilöityvät tiettyyn yksittäiseen keksijään ja vaikuttavat täysin erillisiltä innovaatioilta. Monesti tarkempi tarkastelu tuo kuitenkin ilmi mielenkiintoisia yhteyksiä eri keksijöiden ja keksintöjen välillä ja yhtenäisemmällä ja perusteellisemmalla tutkimuksella laitteiden taustalla olevia ilmiöitä opittaisiin ymmärtämään ja soveltamaan vieläkin paremmin. Ehkäpä tässäkin yhteydessä on hyvä lukaista vielä kerran nämä pari juttua: http://www.tiedontalo.net/viestit/S333_27032010.htm ja http://www.tiedontalo.net/omatjutut/leedskalnin.htm.