Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 4.3.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn030408.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille paljon asioita! Kuten tiedätte, teidän maailmaanne puhdistetaan parhaillaan pimeyden haitallisista vaikutteista. Teidän todellisuudessanne tapahtuu nyt suuri muutos. Tämä muutos muuttaa teidän nykyiset ankeat elinolosuhteenne sellaisiksi, jotka vastaavat paremmin sitä, mitä Taivas on teidän varallanne valmistelemassa. Uusi todellisuutenne on muotoutumassa ja Taivaan jatkuvat siunaukset kaikuvat koko maailmassanne ja panevat liikkeelle tapahtumia, joiden tarkoituksena on muovata se uusi todellisuus, jota te kaikki olette jo pitkään haikailleet. Nämä toimenpiteet luovat perustan tietoisuutenne jatkuvasti kiihtyvälle kasvulle. Tästä kehityksestä on muodostumassa pysäyttämätön voima, jonka on tarkoitus saada tehtävänsä päätökseen hyvissä ajoin ennen tämän meneillään olevan vuosikymmenen loppua. Me Galaktisen Liiton Ensimmäisen Yhteydenoton Tiimin jäsenet toteutamme suuren osan näistä tehtävistä. Meitä avustaa suuri joukko henkimaailman Olentoja, jotka yleensä työskentelevät ainoastaan fyysisyyden korkeammissa ulottuvuuksissa.

Ensimmäisen yhteydenoton tiimimme on nyt saanut valtuudet ottaa käyttöön uudenlaisia toimintamalleja, joita me emme tähän saakka ole saaneet käyttää. Pääneuvostomme on pitkään ollut sitä mieltä, että kehittyvän tähtikansan pitkähkön muutosvaiheen tulee antaa edetä omalla tahdillaan ja sen asukkaiden ja hengellisen hierarkian tulee sopia prosessin toteuttamisesta hyvissä ajoin ennen kuin ensimmäisen yhteydenoton toteuttamista edes aletaan harkita. Kuitenkin teidän tapauksessanne tämä prosessi on edelleen pahasti kesken. Me olemme oppineet paljon ja viimeisten 15 vuoden aikaiset kokemuksemme antavat meille mahdollisuuden laajentaa tukea sille näkemyksellemme, että ensimmäinen yhteydenotto tulee tässä tapauksessa toteuttaa nopeammin. Tällä hetkellä me valmistelemme laivastomme aiempaa avoimempaa kanssakäymistä teidän kanssanne tarkoituksenamme lisätä teidän tietoisuuttanne meidän olemassa olostamme. Meidän mielestämme teidän maailmanne yhä lisääntyviä kaaosmaisia olosuhteita täytyy lievittää lisäämällä ponnisteluja osoittaa teille, että te ette ole yksin. Meidän maanpäällisten liittolaistemme ja pimeyden voimien käskyläisten keskinäinen suuri välienselvittely on juuri nyt edistymässä nopeasti. Me ja meidän valtava ja monipuolinen laivastomme tuemme tätä toimintaa vankasti.

Teidän todellisuutenne siirtäminen nykyisestä maailmankuvastaan sopivammalle valveutuneisuuden tasolle on yksi meidän tärkeimmistä tehtävistämme. Teidän planeettanne aiemmat pimeyttä edustaneet hallitsijanne iskostivat teille hallitsevat ajatusmallit, joita te olette omaksuneet viimeksi kuluneiden 8000 vuoden ajan. Sitä ennen te pystyitte torjumaan nämä pimeyden näkemykset hyvin menestyksekkäästi. Nyt te opetatte näitä rajoittavia ja haitallisia uskomuksia myös omille lapsillenne. Kristalli- ja indigolapsia on syntynyt parina viimeksi kuluneena vuosikymmenenä toimimaan kiinnekohtana uusille perususkomuksille, joiden myötä te tiedostatte jälleen sisäisen tietoutenne ja voimanne sekä myös mahdollisuutenne. Tällä tavoin teidän on helpompi hyväksyä todellinen olemuksenne. Tietoisuuden lisääntymisessä on kyse tästä ja paljon muustakin. Teidän maailmanne on palaamassa hyväksymään ihmiskunnan Maapallon ulkopuolisen alkuperän ja myöntämässä monien maailmanne valtauskontojen järjenvastaisien oppien taustalla olevan valheellisuuden. Uusien näkemysten tulee olla vakuuttavia ja järkeviä ja niiden tulee kestää nopeasti kehittyvän arvostelukykynne asettamat vaatimukset.

Teidän kirjoitettu historianne ulottuu ainoastaan niin kauas menneisyyteen ja sellaisena kuin hallitsijanne ovat katsoneet tarpeelliseksi teidän tietää. Eri tieteenalojenne edustajat ovat sitten tutkineet näitä sepitelmiä ja todenneet niiden pitävän paikkansa. Kuitenkin teille on kerrottu vain muutamista todistetuista löydöksistä ja tapahtumista, joihin liittyy paljon spekulaatioita ja "sävytystä", vaikkakin eri tieteenalojen ja historian "asiantuntijat" ovat todistaneet ne paikkansa pitäväksi totuudeksi. Nämä asiat on sitten opetettu teille hyvin yksinkertaistetulla tavalla. Kuitenkin historia on monimutkaista ja päällekkäistä, sillä kukin maailmanne osa on aina vuorovaikutuksessa toisten kanssa, vaikka tätä asiaa tuskin koskaan edes mainitaan. Lisäksi totuutta muinaisista edistyneistä sivilisaatioistanne on muokattu sopimaan paremmin siihen vääristeltyyn näkemykseen, jonka pimeyttä edustavat hallitsijanne teille haluavat välittää. Tätä oppia iskostetaan teille lähes jokaisella yhteiskuntanne osa-alueella, sillä pimeyttä edustaville hallitsijoillenne on tärkeää, että te uskotte olevanne yksin ja ainutlaatuisia koko tässä galaksissa.

Nimekkäät eri alojen asiantuntijat hyljeksivät ja halveksuvat niitä, jotka uskaltavat poiketa tältä polulta. Asioita ei edes yritetä tarkastella objektiivisesti. Vahvistettuihin oppeihin ja toimintatapoihin tehdään ainoastaan tarkasti rajattuja muutoksia. Oppien kehittäjät on julistettu lähes pyhimyksiksi ja jos joku yrittää uhmata näiden oppien epämääräisiä perusperiaatteita, niin hänet leimataan harhaoppiseksi ja häntä vainotaan ja hänen näkemyksensä yritetään mitätöidä. Tämä peli jatkuu vielä tänäkin päivänä. Nyt kuitenkin yhteiskuntanne joka sopukassa on nousemassa esiin valtava maailmanlaajuinen harhaoppi - tietoisuuden kasvu. Se pakottaa tutkimaan todellista olemustanne ja aikoo lopettaa ne älylliset rajoitteet, jotka pimeyden voimat ovat asettaneet voimaan. Tämä kasvava tietoisuus kannustaa teitä tarkastelemaan kaikkia teille opetettuja asioita uudella tavalla.

Tästä on seurauksena taistelu, jonka osapuolina ovat ne, jotka yrittävät pitää yllä pimeyden voimien pystyttämät ajattelutapojen linnakkeet ja ne, jotka ovat päättäneet päästää suuren määrän salassa pidettyjä tosiasioita päivänvaloon. Kerran liikkeelle lähdettyään tämä totuuden voima muuttaa kaiken ja paljastaa ne harhakäsitykset, joiden varaan teidän yhteiskuntanne on rakennettu. Tämä mahdollisuus kauhistuttaa viimeistä pimeyttä edustavaa salaliittoa ja monet vannoutuneet virallisten oppien kannattajat tulevat kokemaan suuren järkytyksen. Nouseva tietoisuuden voima ymmärtää tämän, mutta tietää myös sen, että "Totuus vapauttaa". Ruohonjuuritasolla etenevä tukitoiminta on nyt laajenemassa koko maailmaanne ja varmistaa sen, että tästä järkytyksestä ei tule niin suurta kuin pimeyden voimat otaksuvat sen olevan. Tulevaisuuden pelko on harhakuvitelma, jonka jokainen hyvin varustautunut yhteiskunta voi helposti kukistaa ja Valon voimien tehtävänä on synnyttää uusi todellisuutenne tavalla, joka tuo iloa ja yltäkylläisyyttä ja minimoi vääriin käsityksiin perustuvan pelon ja pettymykset.

Teidän maailmanne siirtäminen kohti Valoa on se syy, jonka vuoksi me olemme täällä toteuttamassa ensimmäisen yhteydenoton, vaikka te ette vielä ole uudistaneet syvimpiä perususkomuksianne. Näitä perususkomuksia teille on iskostettu syntymästänne saakka ja nyt teidän jälkeläisenne, havahtuneet yksilöt ja joskus myös jotkut yhteiskuntanne vaikutusvaltaiset tahotkin kyseenalaistavat ne. Niinpä monia näitä uskomuksia joudutaan nyt tarkastelemaan uudelleen. Uusia ajatuksia esittävät myös totuudenetsijät, joiden määrä kasvaa koko ajan sitä vauhtia, että he alkavat jo muodostaa merkittävän osan yhteiskuntaanne. Nämä ryhmät voivat nousta esiin lievittämään mahdollista tyrmistystä tai hämmennystä, jota todellisuutenne todellisen luonteen paljastavat julkiset tiedotukset saattavat synnyttää. He voivat toimia rauhoittavana tekijänä tämän varhaisen ensimmäistä yhteydenottoa valmistelevan vaiheen aikana.

Ensimmäinen yhteydenotto on meille ensisijaisesti valtava tietoisuudenkohotusprojekti. Meitä on pyydetty siirtämään teidät pikaisesti nykyisestä ymmärryksestänne todellisuuteen, joka on suurimmalle osalle teistä täysin outo. Nyt olemme hyvin lähellä tämän projektin toisen vaiheen aloittamista. Tämän toisen vaiheen tarkoitus on tuoda meidän olemassaolomme teidän tietoonne ja samalla esitellä teille suuri määrä Maapallon ulkopuolista teknologiaa. Tämä teknologia puhtaimmassa muodossaan osoittaa teidän tietoisuuden tasonne kohonneen tietylle asteelle. Juuri siksi Taivas kiirehti teidän tietoisuutenne tason kohottamista ja planeettanne väestön laajamittaista havahduttamista viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Juuri siksi meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat lähes valmiita toteuttamaan hämmästyttävät julkistuksensa. Juuri siksi meidän laivastomme on joka päivä yhä valmistautuneempi toteuttamaan ensimmäisen yhteydenoton teidän kanssanne.

Tänään tarkastelimme joitakin ensimmäistä yhteydenottoa edeltävien tapahtumien taustalla olevia asioita. Taivas on määrännyt tämän tehtävän toteutettavaksi huolellisesti suunnitellulla tavalla. Meidän yhteinen tehtävämme on edetä yhdessä ja luoda mitä parhain uusi todellisuus. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!