Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 7.3.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn030706.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jakamaan teille lisää tietoa! Yksi teille vaikeimmin käsitettävissä olevista asioista on täyden tietoisuuden tilan ihanuus. Kaikki olennot meidän useista eri tyyppisistä aluksista Äiti Maahan asti ovat osa elävää tietoista luomakuntaa. Siihen kuuluu lähes ääretön määrä ulottuvuuksia ja todellisuuksia, joita kaikkia yhdistää jumalallisen suunnitelman aikaansaannokset ja Taivaan loputon Rakkaus. Te kaikki olette tämän uskomattoman Rakkaustarinan lapsia. Fyysinen maailmankaikkeus saattaa tuntua teistä todelliselta, mutta se on ainoastaan teidän kollektiivisen mielikuvituksenne ja Taivaan armon tuotos. Kolmiyhteinen Jumala on Luoja, joka ilmenee selkeimmin Lord Surean määräysten kautta. Ne ovat antaneet teille keinot voiton saavuttamiseen ja meille Valon Galaktisessa Liitossa keinot saada päätökseen ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseen vaadittavat viimeiset asiat. Ensimmäinen yhteydenotto on se suuri tietoisuushyppäys, jota te kaikki innoikkaina odotatte. Se tulee antamaan meille mahdollisuuden ohjata teidän maailmanlaajuisen yhteiskuntanne kehitys oikeaan suuntaan ja valmistelemaan teitä tulevaan paluuseenne täyden tietoisuuden tilaan.

Tietoisuus on se jumalallinen työkalu, joka antaa meille toimintaedellytykset. Kaikki teissä on tietoisuuden aikaansaannosta. Tietoisuus on muutakin kuin pelkkää valveutuneisuutta; se on Jumalallisuuden sulauttama äärettömyyden kipinä. Rakkaus käyttää tätä voimakasta pyhästi ohjattua Valoa luomaan kaiken olevan. Ajatukset ovat yksi osa tätä; muita osia ovat teidän fyysinen kehonne ja elämä, jonka te olette itsellenne antaneet. Kun katsotte ylös ja näette öisellä taivaalla välkkyvät valot, tietäkää, että teillä on ollut tärkeä osallisuus niiden kehittymisessä. Teidän sisäinen voimanne on rajoittamaton. Parissa edellisessä viestissämme kuvailemamme emoaluksemme ovat vahvasti teihin sidoksissa olevien yksilöiden ajatusten toteutumisen tulos. Me kaikki olemme samaa sukua. Me kaikki olemme kolmiyhteisen Jumalan ihanien aikaansaannosten sisaruksia. Me periydymme jumalallisesta suunitelmasta ja jokainen elämämme on tehnyt oman osansa jumalalliseen suunnitelmaan kätkeytyvien salaisuuksien selvittämisessä. Myös ensimmäinen yhteydenotto on yksi esimerkki tästä. Siihen liittyviä tietoja tulee julki päivittäin ja kaikki tämä johtaa yhteen hetkeen: ensimmäisen yhteydenoton tapahtumiseen.

Me kaikki olemme osa ensimmäisen yhteydenoton toteutumista edeltävän ajan kokemusta. Ne maailmanne ihmiset, jotka ovat valinneet osakseen pimeyden voimien puolella toimimisen, ovat omaa rooliaan esittäviä jumalallisia näyttelijöitä. Vaikkakin nämä Olennot näyttävät hidastaneen meidän saapumistamme, me tiedämme sen, että ensimmäinen yhteydenotto tulee lopulta tapahtumaan. Pimeyden voimat ovat pukeneet itsensä jumalallisuuden pukuun ja käyttäneet tätä harhaanjohtavaa vaikutusvaltaa jakamaan suuren kansakunnan. Tämä toiminta ei tule jatkumaan enää pitkään ja heidän jatkuvat yrityksensä pitää yllä luhistuvaa maailman hallintaansa tulevat samoin epäonnistumaan. Heidät asetettiin näihin rooleihinsa auttakseen teitä havahtumaan ja yhdistymään kansakuntana. Tämän te olettekin tehneet lisääntyvässä määrin. Me katselimme, kun te yhdistyitte Internetin välityksellä, me näimme teidän luovan orastavia yhteenliittymiä, joista on lopulta tuleva perusta asioiden uudenlaiselle tekemiselle. Näistä voi tulla ensisijaisia tukipilareita uusien teknologioiden julkisuuteen tuomiselle ja totuuden levittämiselle teistä ja Maailmankaikkeuden toimintatavoista.

Äiti Maa näyttää kelluvan tyhjiössä sellaisten voimien vaikutuksessa, joista teidän tiedemiehenne tietävät vain hyvin vähän. Nämä voimat ovat osa tietoisuutta. Kun te olette saavuttaneet täyden tietoisuuden tilan, nämä voimat tanssivat teidän edessänne täydellisessä järjestyksessä. Mutta ennen tätä tulevat uudet fysiikan, matematiikan, uskonnon ja biologian käsitykset. Te olette Maailmankaikkeuden lapsia ja me olemme teidän ikuisesti rakastavia sukulaisianne! Pimeydelle ystävällismieliset voimat loivat teidän niin hämmentäväksi kokemanne maailman. Tästä aiheutui ihmiskunnan ja sen elinympäristön kriisi. Kolmas kriisi liittyy teidän todellisuutenne luonteeseen. Kaikki nämä ovat tulossa päätepisteeseensä. Teidän vallanpitäjienne valitsemat polut ovat täynnä vaaroja ja tulevaisuutenne näyttää olevan kyseenalainen. Kuitenkin kaikki tämä on vain dramaattisen Valoon siirtymisen pelottavaa alkusoittoa. Teidän historianne on täynnään tällaisia hetkiä. Erona on se, että tämä nykyinen ilmiö on koko maailman laajuinen. Tämä alkusoitto alkoi lähes kaksi vuosikymmentä sitten ja totuuden hetki on nyt käsillä.

Jokainen tietoisuushyppäys johtaa erityiseen hetkeen, jolloin yhteiskunta alkaa ymmärtää paremmin suhdettaan Jumalallisuuteen. Kun tämä prosessi juurtuu, vanhat uskonnolliset kontrollointitavat kiristävät otettaan ja romahtavat yhtäkkiä. Maailmanne suuret profeetat ja shamaanit ymmärsivät tämän syndrooman ja antoivat pimeyden voimien vääristellä omia oppejaan. Jokainen heistä tiesi, että lähitulevaisuudessa heidän viestinsä selvitettäisiin ja esitettäisiin uudelleen maailmalle. Tätä on nyt alkamassa tapahtua. Samanaikaisesti tämän ilmiön kanssa lisääntyy tiedepiireissä tietoisuus siitä, että sen keskeiset uskomukset perustuvat virheellisiin olettamuksiin. Ne ovat värittäneet heidän tutkimustuloksiaan ja tuottaneet sekavia teorioita, jotka eivät pysty selittämään Luomakunnan lukuisia ilmiöitä. Vaikkakin nämä teoriat ovat tuottaneet muutamia vaikuttavia teknologioita, ne eivät pysty ratkaisemaan monia pulmia, joita ne niin tahattomasti aiheuttavat.

Nyky-yhteiskuntanne tukipilareiden kaataminen ei ole helppo tehtävä. Valtavat maailmanlaajuiset organisaatiot ovat levittäneet monimutkaisia oppeja, joita on opetettu teille pienestä pitäen ja joihin te aikuisina luotatte. Teidän tieteenne ja uskontonne ovat kuin jähmettynyt betoni, joka on jo liian pitkään tukkinut tietoisuutenne valtimot. Taivas tarjoaa nyt keinot tärkeän muutoksen toteuttamiseksi. Teidän keskuudessanne on putkahtanut esiin uuden tieteen ja uusien uskonnollisten tapojen opetuslapsia. He tukevat suopeasti niitä keksijöitä, jotka muuttivat teidän paikallisia yhteisöjänne menneisyydessä. Tässä yhteydessä täytyy muistuttaa siitä, että muutos täytyy tehdä maailmanlaajuisesti. Nämä edellä mainitut henkilöt valmistelevat teitä valtaisaa tietoisuushyppäystä varten. Teidän jäljellä olevat vaiheet valaistumista kohti täytyy tehdä nopeina hyppäyksinä ja juuri tätä me olemme nyt kiireisinä tekemässä.

Tarkastellessamme ensimmäistä yhteydenottoa tältä kannalta me näemme itsemme osana ryhmää, jonka tehtävänä on muuttaa tämä todellisuus paljon paremmaksi. Ehdoton avaintekijä tässä on täyden tietoisuuden tila. Tässä tilassa nykyinen kaksijakoisuuden leimaama maailma jätetään menneisyyteen ja korvataan nopeassa tahdissa uudella rajoittamattomien mahdollisuuksien maailmalla. Tämä kaikenkattava todellisuus on yhteydessä niihin teidän jumalallisiin osiinne, joiden kanssa te nyt tuskin lainkaan kommunikoitte. Teidän kohtalonne on yhdistyä kaikkien olemuksenne osa-alueitten kanssa. Teidän mahtavuutenne ei tunne rajoja! Tällaisessa todellisuudessa me elämme ja meidän tehtävämme on jakaa se teidän kanssanne. Tämän viisauden avulla te voitte hyödyntää suuret mahdolisuutenne ja käyttää kollektiivista tietouttanne paljastamaan jumalallisen suunnitelman seuraavat vaiheet. Te voitte myös liittyä meidän joukkoomme tutkimaan fyysisen maailmankaikkeuden ihmeitä ja hämmästelemään Universumin ihmeellisyyksiä.

Kuten voitte nähdä, edessänne oleva maailma on vielä utuinen, mutta se on jo alkamassa tulla näkyviin. Kun näkymä tarkentuu, voi syntyä tapahtumia, joiden tarkoitus on muuttaa maailmaanne. Tämä muutos johtaa hetkiin, jolloin voi ilmetä rajuja äkillisiä kriisejä. Me pyydämme teitä näkemään niiden todellisen olemuksen. Tarkoitamme tällä sitä, että teidän tulee antaa itsellenne vapaus kehittyä henkisesti ja tulla kyvykkäämmiksi hyväksymään ne olosuhteet, jotka tarvitaan maailmanlaajuisen valaistumisen saavuttamiseksi. Samalla kun pimeyden voimat jatkavat "metkujaan", me suosittelemme, että te liitytte yhteen tukemaan toisianne. Tällä tavoin teidän kykynne voivat vahvistua yhä korkeammille tietoisuuden tasoille. Tämä ilmiö voi saada teidät jatkamaan matkaanne kohti tavoitettanne ja sallimaan sen, että ensimmäisestä yhteydenotosta tulee totta! Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme ensimmäisen yhteydenoton todellista tarkoitusta. Taivas ja varsinkin Lord Surea ovat määränneet teidän paluunne täyden tietoisuuden tilaan tapahtuvan asianmukaisesti ja oikeaan aikaan! Käyttäkää tätä tietoa voimavarananne. Olkaa valmiita tekemään kaikki se, mitä teiltä vaaditaan, kun ensimmäisen yhteydenoton aloittama taiainomainen hetki koittaa! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!