Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 7.4.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn040709.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme tuoden teille lisää tietoa. Kuten tiedätte, niin meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat nyt onnistumaisillaan tavoitteidensa saavuttamisessa. Heidän suunnitelmansa tulevat muuttamaan teidän nykyisen puutteen ja rajoitusten leimaaman maailmanne yltäkylläisyyden täyttämäksi todellisuudeksi. Tähän prosessiin lukeutuu myös se laillinen perusta, joka antaa meidän maanpäällisille liittolaisillemme oikeuden muuttaa nykyinen maailmanne toisenlaiseksi. Kaikki tämä sopii hyvin yhteen meidän ensimmäisen yhteydenoton suunnitelmiemme kanssa huolimatta siitä, että nämä suunnitelmat ovat paljon monimutkaisemmat kuin minkään muun aiemmin toteuttamamme ensimmäisen yhteydenoton suunnitelmat. Yleensä ensimmäisen yhteydenoton edellytyksenä on se, että kyseessä olevan planeetan asukkaiden yhteisö täyttää tietyt ennakkoehdot, joiden täyttymisen jälkeen käydään sarja erityisneuvotteluja ennen ensimmäisen yhteydenoton toteuttamista. Teidän tapauksessanne planeettanne olosuhteet ovat sellaiset, että tavanomaisia toimintamalleja ei voida noudattaa. Sen sijaan me luotamme muutamien hyvissä asemissa olevien ja varakkaiden yksilöiden apuun, jotta saamme tavoitteemme saavutettua. Tämä "havahtumiseksi" kutsuttu alkuvaihe on melko pitkäveteinen. Siihen lukeutuu myös se työ, jota Taivas tekee palauttaakseen teidät takaisin täyden tietoisuuden tilaan. Siihen kuuluu myös meidän maanpäällisten liittolaistemme tähän mennessä tekemä työ. Heitä auttaaksemme me tarjoamme heille tarvittaessa neuvojamme ja apuamme. Tämä vaihe lähestyy nyt viimeisiä askeleitaan ennen julkistamistaan.

"Havahtumisvaiheeseen" lukeutuvat myös ne siirtymäajan hallitusten tekemät julkistukset ja muut toimenpiteet, jotka valmistelevat maailmaanne meidän saapumistamme varten. Jos nämä asiat sujuvat juohevasti, niin ne voivat täyttää saman tehtävän kuin alustavat yhteydenotot tekevät tavanomaisen ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä. Me olemme perustamassa yhteyshenkilöryhmiä, jotka voivat työskennellä yhdessä uusien hallitusten kanssa luoden toimintaohjelmia ensimmäiseen yhteydenottoon liittyvien asioiden selventämiseksi ja teiltä tällä hetkellä salassa pidettyjen teknologioiden käyttöön ottamiseksi. Näitä teknologioita tullaan täydentämään meidän tarjoamallamme teknologialla, joka tehostaa teidän laitteittenne toimintaa. On tärkeää, että teidän tämänhetkinen levottomuutenne ja pelkonne meitä kohtaan saadaan hälvennettyä mahdollisimman myönteisellä tavalla. Tällä tavoin teidän on helpompi siirtyä havahtumisvaiheesta seuraavaan vaiheeseen, johon sisältyy laajamittainen yhteydenotto. Taivaan ohjauksessa me teemme kaiken mahdollisen tehdäksemme tästä ensimmäisen yhteydenoton prosessista niin täydellisen ja tavanomaisen kuin vain on mahdollista. Teidän Maapallon sisäiset serkkunne aghartalaiset toimivat meidän neuvonantajinamme. He odottavat innolla sitä, että te voitte yhdistyä ja luoda yhdessä koko planeetan laajuisen galaktisen yhteiskunnan.

Ensimmäiselle yhteydenotolle on edelleen kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa. Ensimmäinen näistä on toteuttaa laajamittaiset laskeutumiset ilman hallitustenne tekemiä asiaan liittyviä tiedotuksia, jolloin te olisitte siinä vaiheessa edelleen tietämättömiä meidän olemassaolostamme ja päämääristämme. Tässä tapauksessa me tulemme kuitenkin tekemään omia ennakkotiedotuksiamme valmistellaksemme saapumistamme. Kuten voitte kuvitella, niin tämä vaihtoehto on hyvin hankala. Niiden vuosien aikana, jolloin me olemme tarkastelleet teitä, me olemme havainneet monia asioita, jotka korostavat sitä, kuinka tärkeää on se, että teidän hallituksenne tekisivät valmistelevia tiedotuksia meidän saapumisemme edellä. Toisaalta teidän pimeyttä edustavassa salaliitossanne on synkkiä tahoja, jotka pelkäävät meitä toden teolla. Heidän näkevät meidät tungettelijoina, jotka yrittävät pilata heidän suuren suunnitelmansa muuttaa teidän maailmanne epätoivon leimaamaksi hirmuvaltaiseksi todellisuudeksi, jossa he ja heidän joukkonsa pitävät käsissään ylintä päätäntävaltaa. He tulevat käyttämään kaikki mahdolliset likaiset keinot pysäyttääkseen meidän toimintamme. Toinen ensimmäisen yhteyden toteuttamisvaihtoehto on se, josta me kerromme teille näissä viikoittaisissa viesteissämme. Ensimmäinen vaihtoehto tullaan toteuttamaan ainoastaan siinä tapauksessa, että toinen vaihtoehto ei ehdi toteutua Taivaan meille asettaman aikataulun puitteissa.

Me olemme keskustelleet perusteellisesti meidän maanpäällisten liittolaistemme ja aghartalaisten kanssa ja me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että on keskeisen tärkeää, että teidän hallituksenne tekevät alustavia tiedotuksia meidän saapumiseemme liittyen. Me tulemme tekemään omat tiedotuksemme sopivaan aikaan, kun toteutamme laajamittaiset laskeutumiset. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat ehdottaneet, että me osallistuisimme joihinkin yhteisiin projekteihin siirtymäajan hallitustenne kanssa. Ajatuksena tässä on se, että teidän pelkoanne voitaisiin lievittää teidän hallitustenne ja meidän välisen avoimen yhteistyön avulla. Teidän sci-fi-kirjallisuutenne ja massaviihdeohjelmanne ovat täynnään meistä tietoisesti luotuja virheellisiä ja pelottavia käsityksiä. Nämä näkemykset täytyy muuttaa muutamien hyvin toteutettujen ja myönteisten yhteistyöprojektien avulla. Tällä tavoin voidaan saavuttaa luottamusta ja valmistella suotuisia olosuhteita meidän laajamittaista saapumistamme varten. Näiden projektien myötä te voitte ottaa käyttöön joitakin meidän tarjoamiamme teknologioita, joiden käyttöä voidaan laajentaa laajamittaisten laskeutumisten toteuttamisen jälkeen.

Kun te olette valmistautuneet meidän saapumiseemme ja ymmärrätte, miksi olemme saapuneet, me voimme edetä laajamittaisten laskeutumisten toteuttamisessa. Meidän näkökulmastamme nämä laskeutumiset ovat poikkeuksellisen laajamittaisia, sillä niihin osallistuu todella suuri määrä aluksia. Meidän täytyy asettaa jokaiselle Maapallon ihmiselle oma neuvonantaja sekä teknisiä asiantuntijoita asentamaan lukuisia laitteita, kuten kahdentajia, jokaiseen kotitalouteen. Te tarvitsette opastusta siihen, kuinka näitä laitteita käytetään, kuinka niiden avulla kommunikoidaan ja millaista huolenpitoa ne vaativat. Itse asiassa niiden toimintaperiaate on melko yksinkertainen, mutta silti ne ovat hyvin tehokkaita, aistivia ja vuorovaikutteisia laitteita. Ne tekevät asioita, joita monet teistä pitävät ihmeinä. Siksi onkin tärkeää, että te osallistutte aktiivisesti alustaviin kokouksiin meidän kanssamme. Näissä kokouksissa me voimme antaa teille tärkeää tietoa siitä, millainen prosessi teidän muuttumisenne täysin tietoisiksi Galaktisiksi Ihmisiksi oikein on. On paljon asiaa käytäväksi läpi hyvin lyhyessä ajassa.

Laskeutumisten jälkeinen vaihe kestää noin neljä kuukautta, minä aikana te voitte tutustua omaan neuvonantajaanne ja oppia luottamaan häneen. Tämä neuvonantaja tietää kaiken teistä. Hän tietää menneisyytenne, elämänpolkunne, nykyisen kehitystilanteenne sekä sen, mikä teistä tulee, kun muodonmuutoksenne on saatu valmiiksi. Palaamiseenne takaisin täyden tietoisuuden tilaan liittyy paljon monimutkaisia ja yksityiskohtaisia energiajärjestelmienne muutoksia. Tätä varten jokaisella ihmisellä tulee olemaan käytössään henkilökohtaisten vaatimusten mukaan räätälöity Valokammio, joka pystyy korjaamaan kaiken sen RNA/DNA:llenne tehdyn vahingon, joka on syntynyt Atlantiksen myöhempien vaiheiden jälkeisenä aikana. Se voi muodostaa uudelleen ja eheyttää teidän 13 chakran järjestelmänne ja aktivoida sen, jonka myötä te saatte takaisin menettämänne fyysiset, henkiset ja hengelliset kykynne. Taivaan antama valtuutus palauttaa teidät takaisin täyden tietoisuuden tilaan tällä tavoin on ainutlaatuinen tapaus koko Galaktisen Liiton historian aikana! Teistä on todellakin tulossa hyvin ainutlaatuisia Valon Olentoja.

Kun te olette täysin perehtyneet kaikkiin muutosprosessinne osa-alueisiin, teille voidaan osoittaa oma majapaikkanne Maapallon sisäisen maailman kristallikaupungissa. Elinolosuhteet siellä tulevat olemaan hyvin samanlaiset kuin Maapallon pinnallakin. Henkilökohtainen Valokammionne tulee sijaitsemaan asumuksenne lähistöllä ja te voitte käyttää sitä saattamaan päätökseen oman muodonmuutoksenne täysin tietoiseksi galaktiseksi ihmiseksi. Ohjausryhmänne ja henkilökohtainen neuvonantajanne tarkkailevat kehitystänne huolellisesti aina, kun vietätte aikaa Valokammiossa. He tarkkailevat teidän energiajärjestelmiänne samalla, kun moniulotteisten Valoenergioiden aallot muuttavat teidän RNA/DNA:tanne ja chakrajärjestelmänne 12-säikeiseksi 13 chakran järjestelmäksi, mikä on tunnusomainen galaktiselle ihmiselle. Tänä aikana te tulette käymään läpi monta aiempaa elämäänne ja opitte tietämään sen, mikä tämän nykyisen elämänne todellinen tarkoitus on. Lopultakin te saatte tietää sen, keitä te oikeasti olette!

Kun olette saaneet muutosprosessinne Valokammiossa päätökseen, teidän täytyy totutella täyden tietoisuuden vaatimiin käytöstapoihin. Siinä vaiheessa te olette täysin tietoisia olentoja ja teillä on hyvin outoja uusia kykyjä, joiden käyttö edellyttää uudenlaista vastuuta ja huolellisuutta. Tavallaan te olette silloin "koulussa", jossa te opitte hallitsemaan ja käyttämään näitä uusia kykyjänne, joihin lukeutuvat telepatia, selvänäköisyys, nuorentaminen ja teleportaatio. Silloin te voitte esimerkiksi "kuulla" kaikkien muiden ajatukset sekä myös Universumin Laulun! Silloin te olette kirjaimellisesti "yhtä" kaiken kanssa ja teidän täytyy oppia hienosäätämään kykynne siten, että vältätte fyysisen, henkisen ja tunteellisen ylikuormittumisen. Teidän täytyy oppia kulttuurilliset ja yhteiskunnalliset käyttäytymissäännöt, joiden myötä te sopeudutte sujuvasti muun galaktisen perheenne joukkoon ja tunnette sen sisäisen ilon, joka on teidän perintönne.

Tänään kerroimme lisää niistä tapahtumista, jotka te tulette pian kokemaan. Me olemme valmistautuneet perusteellisesti kaikkiin ensimmäiseen yhteydenottoon mahdollisesti liittyviin yllättäviinkin tapahtumiin. Me olemme varmoja siitä, että tämä kaikki tulee tapahtumaan hyvin pian. Tietäkää, että jotakin todella suurenmoista odottaa aivan kulman takana! Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!