Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 7.8.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn080707.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas kertomaan teille lisää asioita! Meneillään oleva Valon ja pimeyden voimien välinen kamppailu on nyt saavuttamassa lopullisen ratkaisupisteensä. Viimeksi kuluneiden viikkojen aikana on tapahtunut monia asioita, jotka ovat avanneet Valon voimille uusia mahdollisuuksia ja suuri strategiamme alkaa nyt tuottaa toivottuja tuloksia ja antaa meidän maanpäällisille liittolaisillemme joitakin kipeästi tarvittavia etuuksia. Näihin lukeutuu se, että meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat nyt saaneet hallintaansa monia aiemmin pimeyden voimien hallinnassa olleita salaisia verkostoja, joita pimeyden voimat ovat käyttäneet kanavoimaan valtavia salaisia rahasummia, jotka korkeassa ja vaikutusvaltaisessa asemassa olevat pimeyden voimien edustajat ovat kavaltaneet tai kanavoineet lainvastaisella tavalla. Näitä rahavaroja on käytetty pääasiassa rahoittamaan meitä vastaan suunnattaviksi aiottujen eksoottisten aseiden kehittelyä tai valmistelemaan spektaakkelimaista esitystä muukalaisten suorittamasta Maapallon valtauksesta, jota voitaisiin käyttää syynä poikkeustilan julistamiselle. Nämä uhkat on nyt saatu eliminoitua. Lisäksi meidän maanpäällisten liittolaistemme hallussa on nyt monien sellaisten luotettujen avainhenkilöiden nimet, jotka ovat sabotoineet heidän työtään ja siten avustaneet pimeyden voimia.

Nämä pienet edistysaskeleet auttavat meitä kaikkia edistämään Valon päämääriä. Me toivomme hartaasti voivamme puuttua asioihinne suoremmin. Kuitenkin Taivaan kanta on edelleen se, että ennen kuin tämä voi tapahtua, niin joidenkin pian toteutumassa olevien asioiden täytyy ensin tapahtua. Tämä Taivaan päätös tarkoittaa sitä, että me emme voi vielä toimia muulla tavalla kuin mitä me parhaillaan teemme. Tämä rajoittaa jonkin verran meidän käytössämme olevia strategisia vaihtoehtoja, mutta kuitenkin me tiedämme, että päämäärämme, eli ensimmäinen yhteydenotto, tulee väistämättä toteutumaan, sillä se on maailmassanne meneillään olevan kehityksen luontainen lopputulos. Kun teidän tietoisuutenne lisääntyy, te saavutatte uusia kehitystasoja, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia suoran yhteydenoton toteuttamiselle. Taivaan mielestä juuri näiden kehitystasojen saavuttaminen on olennaisen tärkeää ensimmäisen yhteydenoton menestyksekkään toteuttamisen kannalta. Pitäkää mielessänne se, että ensimmäinen yhteydenotto on valtava järkytys koko yhteiskunnallenne ja maailmanne tarvitsee juuri tällaista järkytystä, jotta teidän yhteiskuntanne tuhansien vuosien aikana Äiti Maata kohtaan aiheuttamanne vahinko voitaisiin korjata. Tämä järkytys täytyy hallita niin myönteisellä tavalla kuin se jumalallisesti ylipäänsä on mahdollista toteuttaa. Juuri tämä skenaario asettaa puitteet ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiselle.

Ensimmäinen yhteydenotto ei ole pelastusoperaatio! Se on viimeinen vaihe teidän kehittymisessänne jälleen täyden tietoisuuden tilaan. Me kertaamme tämän jälleen, koska haluamme muistuttaa teitä siitä, että me emme ole tulleet tänne vain tarkastellaksemme teitä tai varoittamaan teitä aiempien tekojenne seurauksista. Me olemme täällä teidän rakastavina opastajinanne auttamassa teitä saattamaan päätökseen sen matkan, jolle Taivas teidät kauan sitten lähetti. Tämä matka on nyt saavuttamassa ratkaisevan käännekohdan. Tietoisuuden kasvu ei tarkoita vain sitä, että meditoi paljon tai että pitää sitkeästi kiinni sellaisesta järjettömästä käsityksestä, että ihminen olisi ainoa älyllinen olento koko valtavassa maailmankaikkeudessa! Tietoiseksi tuleminen tarkoittaa sitä, että kytkeytyy todelliseen olemukseensa ja sisäistää sen tosiasian, että jakaa äärettömän Luomakunnan kokonaisen hengellisen perheen kanssa. Tämä käy nopeasti ilmi, kun kehittyy itsekeskeistä näkökantaa pidemmälle ja oppii lisää Luomakunnasta. Kaikki elämä liittyy toisiinsa ja on vastuussa tämän yhteyden ylläpitämisestä. Meidän yhteytemme teihin on toimia tiennäyttäjänä ja jumalallisina hoivaajina. Tämän tehtävän takia me olemme aika ajoin Taivaan siunauksella verhoutuneet valepukuun ja toimineet jumalallisina sanansaattajina tai profeettoina edistääksemme teidän kehitystä kulkemaan siihen pisteeseen, jossa te tällä hetkellä olette.

Kunnioituksemme tietoisuuden kauneutta kohtaan tarkoittaa sitä, että sen sijaan että me jollakin lailla tuomitsisimme teidät, me pidämme teitä kauniina ja rohkeina yksilöinä, jotka jokainen olette nopeasti kehittymässä takaisin todelliseksi omaksi itseksenne. Tämä prosessi tuo mukanaan sen, että te kytkeydytte uudelleen valtavaan tietoisuuden verkkoon ja että teissä herää halu päästä jälleen täyteen yhteyteen siihen Jumalallisuuden tietomereen, joka pitää yllä koko Luomakuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy odottaa "oikeaa" ajankohtaa samalla, kun pyrimme saamaan tämän toteutumaan mieluummin nopeasti kuin hitaasti. Tähän viimeksi mainittuun asiaan vaikuttaa suuresti se teidän meitä kohtaan tuntemanne pelko, jonka teidän maailmanne salaiset hallitsijat ovat teihin iskostaneet. Me olemme seuranneet, kuinka he ovat käyttäneet viihdeteollisuutta iskostaakseen teihin meistä hyvin pelottavan näkemyksen ja nyt he pyrkivät pitämään tätä ennakkoluuloisuutta yllä, jotta te tuntisitte levottomuutta tietoisuuden lisääntymistä ja meitä kohtaan. Tietoisuuden kasvu merkitsee yhteensovittautumista ja yhteenliittymistä kokonaisuuden kanssa ja juuri tästä syystä ensimmäinen yhteydenotto on väistämätön kehitysaskel. Tähän tilanteeseen sopiva sananlaskunne on se, että kaikki tiet vievät Roomaan.

Mitä enemmän te tutkitte ensimmäisen yhteydenoton vaikutuksia, sitä paremmin te ymmärrätte sen valtavan monimutkaisuuden. Tämä syndrooma kuvastaa hyvin meidän tämän tehtävämme luonnetta, joka sillä on ollut alusta alkaen. Tämän tehtävän tavoite on löytää keinot, joiden avulla tämä tuleva tähtikansa saadaan liittymään Galaktisen Liiton jäseneksi ja niinpä valtavasta koulutusprojektista tuli olennaisen tärkeä ensimmäinen vaihe teidän kanssanne suoritettavassa yhteydenotossa. Lisäksi yhteydenotto edellyttää sitä, että Maapallon sisäisen Aghartan todellisuuden haltuun annettu mandaatti laajennetaan koskemaan myös Maapallon pinnalla vallitsevaa todellisuutta. Nämä ovat kaksi niistä monista komponenteista, jotka yhdessä muodostavat ensimmäisen yhteydenoton ja jokainen niistä määrittelee selkeän toimintatavan. Lisäksi meidän täytyy luoda keinot lakkauttaa pimeyden voimien tyrannia ja samalla yhdistää Äiti Maan kansat tavalla, joka jatkaa muinaisen Lemurian alkuperäistä tarkoitusta. Teidän aurinkokuntanne tulee palaamaan alkuperäiseen tilaansa ja elvyttämään ne jumalalliset säädökset, jotka meidän ensimmäiset siirtolaisemme sille noin kaksi miljoonaa vuotta sitten asettivat.

Jumalallinen määräys on antanut valtuudet tämän ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiselle. Lord Surea antoi meille hyvin selkeät ehdot ennen kuin Hybornean ensimmäinen siirtokunta perustettiin kaksi miljoonaa vuotta sitten. Nämä näkökohdat olivat selkeästi esillä myös silloin, kun perustimme lisää siirtokuntia teidän maailmaanne noin 900000 vuotta sitten. Te kaikki olette näiden ensimmäisten Lemurian siirtokuntalaisten geneettisiä jälkeläisiä. Tämänhetkinen tilanne edellyttää meitä yhdistämään alkuperäiset säädökset Lord Surean viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana Taivaalle asettamiin uusiin ohjeisiin. Nämä ohjeet antoivat meille jumalalliset valtuudet toteuttaa tämä ensimmäisen yhteydenoton prosessi. Taivas on äskettäin antanut meille lisäohjeita siitä, kuinka maailmanne tämänhetkiset umpikujat voidaan ratkaista. Tämän johdosta me voimme sanoa ensimmäisen yhteydenoton olevan lähellä ja väistämättömän. Tähän perustuen me olemme käyttäneet Aghartan meidän käyttöömme luovuttamaa henkilökuntaa toimimaan hyvin varustetun ensimmäisen yhteydenoton tiimimme ydinjoukkona.

Tämä tiimi on oppinut kahden viimeksi kuluneen viikon aikana siitä, mitkä heidän jumalallisesti asetetut rajat ovat. Pimeyden voimat tietävät myös tämän hyvin ja yrittävät ylimielisesti yllyttää meitä ryhtymään epäsopiviin toimenpiteisiin. Me emme välitä näistä pimeyden voimien ilkeistä lähestymisyrityksistä, vaan keskitymme edelleen valmistelemaan meidän maanpäällisiä liittolaisiamme tulevaa voittoa varten. Näin ollen tämänhetkinen tilanne on suuren innokkaan odotuksen täyttämä! Välillä on ollut todella vaikeaa opastaa teidät hyväksymään uusia realiteetteja, koska pimeyden opit ovat juurtuneet syvälle maailmankuvaanne ja siihen mitä te pidätte totuutena. Tämä lamaannustila vaikuttaa myös meidän maanpäällisissä liittolaisissamme. Siksi me laajennammekin prosessia, jonka avulla teille korostetaan tarvetta omaksua uusia näkemyksiä siitä, mikä on "todellista". Tämä prosessi etenee hyvin ja sen myötä meidän maanpäälliset liittolaisemme voivat ajatella asioita uudella tavalla. Myös tämä on yksi tekijä, jonka perusteella me voimme todeta ensimmäisen yhteydenoton todellakin olevan nyt lähellä!

Valtavan muutoksen toteuttaminen teidän fyysisessä maailmassanne hyvin haastava tehtävä, koska meillä ei ole lupaa käyttää hyödyksemme omaa teknologista edistyksellisyyttämme. Me toimimme Taivaan ohjauksessa ja ennen kuin olemme saaneet jumalallisen käskyn aloittaa laajamittainen yhteydenotto, meidän täytyy ohjailla tapahtumia kaukaa ja välillisesti. Juuri tätä me tarkoitamme "jumalallisilla rajoituksilla". Sitten, kun meidät on vapautettu näistä rajoituksista, me voimme toteuttaa nopean ja rauhallisen ensimmäisen yhteydenoton. Ennen tätä vaihetta koko prosessin eteneminen on enimmäkseen hakuammuntaa. Me kerromme teille tämän nyt valmistellaksemme teitä näkemään nykytilanteen uudessa valossa. Tilanne ei ole umpikujassa eikä myöskään ratkaistu. Maan päällä työskentelevät ponnistelevat kovasti nähdäkseen pimeyden tavoitteiden valuvan hukkaan, mikä johdattaa teidät jumalalliseen voittoon! Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme teille siitä, mitä on tapahtumassa ja miten me tilanteen näemme. Me uskomme täysin siihen, että meidän maanpäällisten liittolaistemme ponnistelut voivat tuottaa tulosta hyvinkin nopeasti, koska pimeyden voimien ydinstrategiat ovat perustavanlaatuisesti puutteellisia. Niinpä jäljellä on enää vain se, että katselemme sitä, kuinka pimeyden voimien salajuonet kääntyvät itseään vastaan ja koituvat sen tuhoksi. Älkää koskaan epäilkö sitä, etteikö suuri voittonne toteutuisi! Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!