Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 10.8.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn081004.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme kertomaan teille uusista asioista! Moni asia on muuttumassa ympärillänne. Esimerkiksi teidän aurinkokuntanne on edelleen muutostilassa Auringon edelleen jatkuvasta yliaktiivisuustilasta johtuen. Mars- ja Venus-planeettoja elvytetään ja tämä lisää edelleen Maapalloon kohdistuvaa painetta nopeuttaa omia muutoksiaan. Lukuisat hallituksenne ja niiden salaiset hallitsijat ovat tietoisia näistä muutoksista ja huomaavat, että laajat muutokset ovat nyt välttämättömiä, jos maailmanlaajuisen yhteiskuntanne halutaan säilyvän. Ne hallitustenne jäsenet, jotka haluavat näiden syvällisten uudistusten toteutuvan, ovat innokkaita tekemään sen niin nopeasti kuin mahdollista. Vastineena tähän akuuttiin tarpeeseen meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat laatineet yksityiskohtaisen suunnitelman näiden uudistusten toteuttamistavasta. Meidän erityistoimintakomiteamme on nyt saattamassa tätä toimintasuunnitelmaa käytäntöön. Tämä on tehnyt välttämättömäksi vaihtaa suurimman osan niistä henkilöistä, jotka ovat olleet aikaisemmin mukana tässä toiminnassa. Kuitenkin nyt on saavutettu oleellista edistystä ja tällä hetkellä me voimme ainoastaan todeta, että olemme nyt tässä asiassa lähempänä onnistumista kuin koskaan aikaisemmin.

Nyt kun tämä ratkaiseva ajankohta lähestyy, me olemme sijoittelemassa planeettanne ympärillä olevan laajan laivueemme sisäosien aluksia uusiin asemiin. Salaisen hallituksenne laajaa korkean teknologian aseistusta valvovien puolustusalustemme lukumäärä kasvaa päivittäin. On elintärkeää, ettei enää tapahdu mitään 'onnettomuutta', joka viivästyttäisi niitä viimeisiä tapahtumia, jotka johtavat meidän laajamittaiseen ensimmäiseen yhteydenottoomme teidän kanssanne. Nyt on tehty virallinen sopimus näiden eksoottisten aseiden takavarikoinnista. Lisäksi Ylösnousseet Mestarinne ovat antaneet meille ohjeet puuttua asioihin suoraan ja tehdä vaarattomiksi tietyt keskeiset eri puolilla planeettaanne sijaitsevat tukikohdat, kun ensimmäinen yhteydenotto saavuttaa viimeiset vaiheensa. Tämä asia on otettu asianmukaisesti huomioon vaihtoehtoisissa toimintasuunnitelmissamme. Uskomme, että tämän operaation seuraavat vaiheet etenevät nopeasti ilman suurempia ongelmia. Olemme nyt viimeistelemässä näitä suunnitelmia pienintäkin yksityiskohtaa myöten, sillä kaiken pitää tapahtua oikealla ja laillisella tavalla. Siksi olemme nyt siirtämässä näihin tehtäviin henkilöitä sellaisella tehokkuudella, että voimme olettaa näiden suunnitelmien valmistuvan nopeasti ja menestyksekkäästi.

Meidän roolimme näissä viimeisissä valmisteluissa on toimia paljon tarvittuna välimiehenä sovittelemaan yhteen asioita niiden tahojen välillä, jotka yhdessä muodostavat maanpäälliset liittolaisemme. Meidän erityistoimintakomiteamme on myös ottanut tämän roolin ja laajentanut sitä siten, että siitä on tullut päällikkö toimikunnassa, jonka vastuualueena on laatia tehokkaimmat toimintasuunnitelmat menestyksen varmistamiseksi. Nyt on muodostettu 'toimeenpanevat' alakomiteat. Ne koostuvat yksilöistä, jotka haluavat vilpittömästi panna täytäntöön haastavammat poliittiset toimeksiannot. Näiden ryhmien luonnollinen taipumus toimintaan on johtamassa niiden erilaisten suunnitelmien uudelleenarviointiin, jotka hyllytettiin aiemmin, koska niitä pidettiin liian riskialttiina. Me olemme asianmukaisesti asettaneet yhteyshenkilöryhmiä näiden uusien toimintaryhmien käyttöön. Samalla kun nämä keskeisen tärkeät tehtävät saavat osakseen uudistunutta huomiota, rahoitusohjelmia valmistellaan omaan keskeiseen osaansa tässä meneillään olevassa tapahtumasarjassa. Sitten kun nämä kaksi osa-aluetta ovat valmiina etenemään samassa tahdissa, niiden tulokset tullaan julkistamaan kaikelle kansalle.

Nyt kun tämä hetki lähestyy, ne ryhmät ja yksilöt, jotka muodostavat maanpäälliset liittolaisemme, saavat viimeisen arvoinnin. On tärkeää pitää mielessä, että yhteiskuntanne muutoksen toteuttaminen on monimutkainen ja ailahteleva prosessi. Suuri määrä pieniä ryhmiä vastustaa viimeistä salaliittoanne ja heillä kaikilla on omat erilaiset tavoitteensa. Me ymmärrämme tämän ja olemme siksi ottaneet tähän prosessiin mukaan henkilön, joka on neuvottelutaidon erikoisasiantuntija. Hänellä on kyky yhdistää nämä ryhmät sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen ja asettaa kukin ryhmä toimimaan siten, että kokonaisuus toimii tehokkaimmin yhteisen menestyksen kannalta. Tämä 'loistoneuvottelija' oli vastuussa niiden monimutkaisten ja konstikkaiden ratkaisuehdotusten viimeistelystä, jotka johtivat Ancharan sopimukseen ja jotka saivat Ancharan ja Galaktisen Liiton välistä sopimusta järkkymättömästi vastustavat tahot eristettyä ja kukistettua. Hänen taitonsa tällä neuvottelun alueella ovat huomattavat. Me täällä Galaktisessa Liitossa uskomme, että tämä erikoisryhmä, joka oli tärkeässä osassa aiemman Ancharan Liiton yhdistymisessä Galaktiseen Liittoon, voi saada uuden poliittisen ja taloudellisen todellisuutenne toteutumaan.

Olemme kertoneet teille näistä uusista toimintasuunnitelmista jo monta kertaa aiemmin. Ensisijaisen tärkeää on vaurauden uudelleenjakaminen ja poliittisen koneistonne uudelleenjärjestely. On elintärkeää, että maailmanlaajuinen yhteiskuntanne muuttaa nykyistä kurssiaan, joka on tuhoisa Äiti-Maan ekosysteemille. Sen tulee ottaa kurssi, joka hoivaa Äiti-Maan ekosysteemiä ja sallii täysin uudenlaisten hämmästyttävien teknologioiden julkistamisen. Tämä edellyttää sitä, että monikansallisten yritystenne yhtiöjärjestystä muutetaan; nämä organisaatiot, joiden toimintapolitiikka, tuotantolaitokset ja tuotteet vaikuttavat suuresti koko planeetan hyvinvointiin, täytyy muuttaa noudattamaan uusia elämän laatua kohottavia päämääriä. Lisäksi nämä muutokset saattavat rohkaista niitä, jotka olivat aiemmin haluttomia osallistumaan poliittiseen toimintaan, ottamaan osaa päätöksentekoon. Nämä muutokset voivat auttaa teitä suuresti muuttaessanne yhteiskuntaanne galaktiseksi yhteiskunnaksi.

Kun kaikki tämä alkaa toteutua, teidän näille monille yhteisöissänne ja hallituksissanne tapahtuville muutoksille antamanne tuki nousee keskeisen tärkeään asemaan. Muutokset tulevat olemaan nopeita ja dramaattisia. Johtuen siitä tavasta, jolla teidän tiedotusvälineitänne tällä hetkellä kontrolloidaan, näistä hätkähdyttävistä tapahtumista ei tulla antamaan mitään ennakkovaroituksia. Sen sijaan normaalit lähetykset tullaan vain yhtäkkiä katkaisemaan ja antamaan sen jälkeen yksityiskohtaisia tiedotuksia yhteiskuntanne monilla osa-alueilla tapahtuvista ennenkuulumattomista toimepiteistä: maailmanlaajuisen vaurauden jakamisesta, uusien hallitusten asettamisesta ja monenkeskeisistä rauhanaloitteista. Teidän tehtävänne on rauhoittaa, tyynnyttää, vakuuttaa ja tukea ihmisiä ja antaa heille tarvittaessa lisätietoja. Me emme voi korostaa liikaa sitä, kuinka tärkeää on teidän aktiivinen osallistumisenne ja kylmäpäinen suhtautuminen tapahtumiin. Tämä toimintanne voi rauhoittaa naapureitanne ja tarjota sen tarvittavan lohdun, joka tarvitaan, jotta yhteisönne toiminta jatkuisi niin joustavasti kuin mahdollista.

Nämä muutokset johtavat vääjäämättömästi ensimmäiseen yhteydenottoon. Siksi me olemme täysin sitoutuneet näkemään tämänhetkisen toimintasuunnitelmamme toteutuvan. Meidän erityistoimintakomiteamme tekee kaiken sen, mikä on välttämätöntä tämän menestyksen saavuttamiseksi. Olemme pahoillamme siitä tosiasiasta, että saamme kertoa teille tällä hetkellä vain hyvin vähän yksityiskohtia. Tässäkin asiassa me noudatamme Ylösnousseiden Mestareittenne laatimia toimintaohjeita. Kuitenkin me saamme kertoa teille siitä, missä vaiheessa tämän prosessin eteneminen on, ja tämän me olemmekin tehneet. Nyt hyödynnämme uuden neuvotteluryhmämme osaamista ja kokemusta saattaaksemme tämän tehtävän päätökseen. Toimintaryhmille voidaan nyt antaa täysi tuki ja virallinen hyväksyntä. Siksipä meistä tuntuu nyt siltä, että suuren juhlamme hetki lähestyy nopeasti.

Tämän ensimmäisen yhteydenoton projektin tarkoitus on auttaa teitä rakentamaan täysin tietoinen galaktinen yhteiskunta. Matkan varrella tästä tehtävästä tuli myös molemminpuolinen oppimisprojekti. Ja nyt tämän valtavan hankkeen viimeiset vaiheet ovat lopultakin edessä. Kiitämme Ylösnousseita Mestareitanne heidän syvällisestä viisaudestaan ja viisaista neuvoista, samoin kuin heidän Rakkaudestaan! Kiitämme vilpittömästi teitä jokaista siitä kiehtovasta opiimismahdollisuudesta, jonka te meille tarjositte, sekä myös avustanne näissä asioissa. Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita! Tiedotamme teille edelleen tilanteesta tänä jäljellä olevana aikana ja odotamme innokkaasti tapaamistamme sitten, kun nämä muutamat viimeiset jäljellä olevat hetket ovat kuluneet. Älkää koskaan unohtako sitä tosiasiaa, että teidän tulevaisuutenne on loistokas ja Valon täyttämä - ei pelkoa, pimeyttä ja ahdinkoa. Uuden todellisuutenne aika on nyt. Sallikaamme sen siis alkaa!

Tänään annoimme teille pikaisen katsauksen siitä, mitä teidän maailmassanne on tapahtumassa. Pyydämme teitä pysymään omistautuneina päämäärällenne ja ensimmäisen yhteydenoton prosjektille. Me olemme täysin sitoutuneet laskeutumaan turvallisesti planeettanne pinnalle. Tämä aika johdattaa meidät uuteen aikakauteen, jonka tärkein tehtävä on luoda teille jumalallisesti luvattu uusi maailma. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.