Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 12.2.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn021208.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, Rakkaat Ystävät! Me, yhdessä maanpäällisten liittolaistemme kanssa, olemme nyt sen lopullisen kamppailun pyörteissä, joka tulee päättämään pimeyden voimien tuhansia vuosia kestäneen teihin kohdistuneen dominoinnin aikakauden. Me kerromme teille nyt mitä pimeyden kannattajat juonittelevat suljettujen ovien takana. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana he ovat pystyneet pitämään loitolla ne tahot, jotka ovat halunneet syöstä heidät vallasta, ja tämä uhka on saanut heidät ryhtymään joihinkin äärettömän hirveisiin tekoihin, joiden he toivoivat vakiinnuttavan oman valta-asemansa. Tällä hetkellä teidän maailmaanne koettelee talouskriisi, jonka pimeyden voimat ovat luoneet pakottaakseen uhkaavat vastustajansa antautumaan. Tämä strategia ei toimi. Pimeyden kannattajat ovat havahtuneet siihen tosiasiaan, että heidän syrjäyttämistään kannattava toiminta laajenee kaiken aikaa, mikä on saanut heidät ottamaan käyttöön yhä ankarampia toimenpiteitä pitääkseen yllä edes osan aiemmin niin mahtavasta valta-asemastaan. Tämän mitä hämmästyttävimmän loppukamppailun viimeisimmät hetket eivät ole sujuneet hyvin pimeyden voimien kannalta. Mitä enemmän he manipuloivat, imartelevat ja uhkailevat vastustajiaan, sitä enemmän heidän salajuonensa kääntyvät heitä itseään vastaan.

Valon voimien tämänhetkinen strategia on pitää yllä painetta ja säilyttää ne etulyöntiasemat, jotka pimeyden voimat ovat tahtomattaan heille luovuttaneet. Tässä kamppailussa on kyse nykyisen hirmuvallan lakkauttamisesta ja teidän vapauttamisenne täydellisestä toteuttamisesta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen takaa sen, että voittonne on pysyvä ja että se voi antaa teille mahdollisuuden viedä täyden tietoisuuden tilaan paluuseen johtava vakaa muutosprosessinne menestyksekkääseen päätökseen. Juuri tämä tavoite on ensimmäisen yhteydenoton projektin tärkein päämäärä. Me olemme siirtäneet suuren määrän emoaluksia, partioaluksia ja erikoiskoulutettua henkilöstöä teidän planeettanne tuntumaan viedäksemme tämän pyhän tehtävän päätökseensä. Jumalallisuus ohjaa meidän toimintaamme ja me muodostamme osan tätä ajankohtaista tehtävää, jonka tavoite on siirtää teidät takaisin täyden tietoisuuden tilaan. Prosessi etenee jumalallisen suunitelman määrittämän aikataulun mukaisesti. Joka päivä monet teistä havahtuvat siitä muistinmenetyksestä, jonka pimeyden voimat ovat teihin syntymästänne saakka iskostaneet. Havahtuessanne te alatte kyseenalaistaa niitä lukuisia perususkomuksia, jotka pimeyden voimat ovat teihin iskostaneet ja te alatte nähdä näihin uskomuksiin sisältyvät puutteellisuudet, jotka tekevät näihin uskomuksiin luottamisen yhä vaikeammaksi. Tämä on ensimmäinen vaihe siinä prosessissa, joka kuljettaa teidät yhä lähemmäs Totuutta.

Pimeyden voimat eivät halua teidän saavan selville sitä, että he sortavat teitä. Myöskään he eivät halua teidän huomaavan ja soveltavan käytäntöön sitä tosiasiaa, että teillä on kyky hallita maailmaanne. Kuitenkin me olemme havainneet, että te olette hitaasti mutta varmasti alkaneet tajuta tämän tosiasian. Teidän kykynne suoriutua asioista omin neuvoin ja sisäinen voimanne ovat kunnioitusta herättäviä. Viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne jäsenet huomaavat nyt, että heidän aiemmin noudattamansa keinot pitääkseen teidät pimennossa eivät enää toimi niin hyvin kuin ne ennen toimivat. He yrittävät kumota teidän havahtumistanne levittämällä yhä enemmän väärää tietoa ja lavastamalla mielekkäältä vaikuttavia toimenpiteitä, tarkoituksenaan estää pahinta painajaistaan toteutumasta! Kaikki heidän ponnistelunsa vaikuttavat kuitenkin olevan kykenemättömiä estämään väistämättömiä tapahtumia toteutumasta. Vaihtoehtojen puuttuessa pimeyden voimat harjoittavat hirmuvaltaansa yrittämällä lisätä levottomuutta ja pelkoa teidän elämässänne, koska se on heidän keskeinen keinonsa yrittää saada takaisin heidän jo pitkälti menettämänsä ote teidän elämienne kontrolloimisesta.

Tietoisuutenne kasvaessa yhä useammat teistä lyöttäytyvät yhteen internetin kautta tai omissa yhteisöissänne tukien toisiaan ja kertoen uutisia siitä, mitä maailmassanne todella tapahtuu. Tämä edistää meidän toimintaamme meidän maanpäällisten liittolaistemme opastamiseksi, sillä tämä heidän päämääriensä lisääntyvä tuki motivoi heitä ja antaa heille päättäväisyyttä jatkaa hyvää työtänsä. Me olemme hyvin kiitollisia teidän rohkeudestanne ja keskittymisestänne yhteisiin tavoitteisiimme. Te olette näiden ponnistelujen tärkein syy ja me olemme ylpeitä siitä, mitä te teette tukeaksenne tätä hyvää päämäärää. Pian tulee tapahtumaan sarja tapahtumia, jotka osoittavat lukuisten tärkeiden julkistuksien olevan tulossa. Nämä julkistukset tulevat tekemään yksilöt, jotka edustavat maanpäällisten liittolaistemme parhaita ohjelmia ja aikomuksia. Nämä julkistukset tulevat olemaan osa sitä prosessia, joka tulee palauttamaan Amerikan arvokkuuden, päättämään yhä syvenevän maailmanlaajuisen velkaantumisen ja luomaan uuden sopusointuisen maailman.

Nämä tapahtuvat edeltävät niitä toimepiteitä, jotka tekevät ensimmäisestä yhteydenotosta mahdollisimman helpon. Meidän roolimme on ensivaiheessa toimia teidän neuvonantajinanne ja myöhemmin opastaa teitä täyden tietoisuuden tilan mukaisissa toimintatavoissa ja käytännöissä. Ennen meidän saapumistamme teidän odotetaan ratkaisevan saaste- ja energiantuotanto-ongelmanne. Tähän tarvittava teknologia ja tietotaito on teillä olemassa jo nyt keksijöidenne ajatuksissa ja vaikutusvaltaisimpien valtioidenne ylläpitämissä salaisissa laitoksissa (Kääntäjän kommentti: Katso esim. www.tiedontalo.net/omatjutut/magneettimoottoripuffi.htm ). Nyt on tapahtumaisillaan puhdistus, joka lopettaa tiedon salassapidon ja korvaa sen vahvalla Totuuden Valolla. Tämä teknologia voi mahdollistaa monet ihmeet kuten me olemme jo useassa aiemmassa viestissämme todenneet. Teidän kykynne oikaista pimeyden voimien tekemät vääryydet on uskomaton. Hyvin lyhyessä ajassa te voitte parantaa suuren osan Äiti Maata kohtaan aiheutetusta vahingosta. Lisäksi te voitte lopettaa sähkön aikakauden ja tuoda tilalle Valon ja Rakkauden aikakauden!

Tätä taustaa vasten tarkasteltuna te voitte nähdä ympärillänne tapahtuvat tapahtumat pelkkänä pimeyden voimien hyvänä yrityksenä säilyttää vanhat toimintatavat ennallaan. Kuten te voitte nyt hyvin selvästi nähdä, niin tämä yritys epäonnistuu nyt yhä kiihtyvällä tahdilla. Ja silti pimeyden voimien kontrolloimat tiedotusvälineet toitottavat heidän tylsää ja vanhahtavaa näkemystä todellisuudesta entiseen tapaan. Teidän on nyt helppo nähdä heidän kliseisten julkilausumiensa muodostaman verhon läpi toisten tietolähteiden kautta kerrottu totuus ja kun te teette niin, niin tiedotusvälineiden toitottaman näkemyksen ja oman tutkimuksenne kautta hankkimanne tiedon avulla muodostamanne ymmärryksen väliset räikeät ristiriidat ovat selkeästi havaittavissa. Tämän havaitessanne te voitte ymmärtää kuinka ja miksi he käyttävät propagandaa. Rakentaessanne omaa käsitystänne te alatte suhtautua asioihin toisella tavalla ja huomaatte, että maailmanne tapahtumien merkityksen totuus soi kirkkaammin kuin tiedotusvälineiden kylvämä räikeä sanallinen ristituli. Todellakin, tämä tiedotusvälineiden toitottama kirkuva pauhu on juuri sopiva sielunmessu tämän viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton kuolinkamppailulle!

Vallanpitäjät eivät koskaan kommentoi julkisuudessa teidän ympärillänne tapahtuvia moninaisia tietoisuuden muutoksia. He pitävät tämän tiedon teiltä salassa pitääkseen teidät pimennossa. Kuitenkin yksityisesti tilanne on aivan toinen. Salaisissa sisäisissä pyhätöissään he käsittelevät näiden muutosten muodostamaa kasvavaa uhkaa ja vallanpitäjien eri ryhmittymät ovat hyvin erimielisiä siitä, mitä pitäisi tehdä. Nämä eriävät ryhmittymät ovat tärkeä osa tämän piilossa olevan poliittisen pelikentän muutosprosessia. Muutos voi tapahtua nopeasti, kun riittävän suuri osa vallanpitäjistä kapinoi päättäväisellä tavalla, sillä se mahdollistaa uudenlaisen toimintamallin synnyn. Ja juuri tämä on nyt tapahtumassa. Meidän roolimme tässä asiassa on tehdä muutakin kuin vain tarkkailla tilannetta, mutta me emme kuitenkaan ole täysivaltaisia osallistujia tässä prosessissa. Tässä tilanteessa meille tarjoutuu monia toimintamahdollisuuksia ja me valitsemme sen, että varmistamme teidän voittonne toimimalla kätilöinä tämän uuden toimintamallin synnytyksessä.

Kuten tässäkin tapauksessa, kätilönä toimiminen voi olla hyvin monimutkainen prosessi. Me ymmärrämme tämän täysin ja hyväksymme mielihyvin ne vaihtoehdot, joita tämä toimintamalli meille tarjoaa. Me myös varaamme itsellemme oikeuden toimia tarvittaessa viimeisenä päätöksen tekijänä. Taivas antoi tämän tehtävän meille, jotta me varmistaisimme teidän voittonne toteutumisen ja myönsi meille valtuudet vapauttaa teidät voimakeinoin vain, jos sitä ehdottomasti vaaditaan. Me vakuutamme teille tämän ja ilmaisemme siten vahvan halumme saattaa tämän tehtävän päätökseen jumalallisesti oikeaan aikaan. Pimeyden voimat yrittävät jättää meidän läsnäolomme huomiotta, mutta silti he tuntevat meidät aina läsnä olevana heidän yllään leijuvana "Damokleen miekkana". Me taivuttelemme heitä luopumaan valta-asemastaan ja antamaan teidän kohtalonne toteutua. Tämä meidän roolimme osa-alue on tärkeä, sillä teidän maailmanne asioiden täytyy edetä Taivaan määräämällä tavalla. Mikään ei tyydytä meitä enemmän kuin se, että näemme tämän nykyisen sekamelskan päättyvän kuten on säädetty tapahtuvaksi. Teidän uusi todellisuutenne odottaa teitä kuten ensimmäinen yhteydenottokin. Iloitkaa, ja olkaa kärsivällisiä!

Tänään jatkoimme nykytilanteen tarkastelua ja kerroimme, mitä "suljettujen ovien takana" todella tapahtuu. Tämän vaiheen loppu lähestyy nyt nopeasti ja me olemme kaikin mahdollisin tavoin varautuneet siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kaikki nämä tapahtumat johtavat ensimmäiseen yhteydenottoon ja teidän lopulliseen paluuseenne täyden tietoisuuden tilaan. Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!