Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 12.4.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn041205.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme riemulla kertomaan teille lisää asioita! Teitä ympäröi nopeassa tahdissa muuttuva todellisuus. Kollektiivinen tietoisuutenne lisääntyy joka päivä. Tämä taivaallinen prosessi on yksi osa valtavaa muutosprosessia, joka ei vaikuta ainoastaan teidän todellisuuteenne vaan myös suureen määrään muitakin teidän todellisuuttanne ympäröiviä todellisuuksia. Nämä muutokset mahdollistavat fyysisyyden uudelleenmuotoilemisen. Tässä uudessa tilassa Luojan Valo yhdistyy pimeyteen monin uusin ja ainutlaatuisin tavoin. Tämä uudelleenjärjestely tulee avaamaan suunnattoman määrän uusia mahdollisuuksia. Tällä tavoin teidän omat muutoksenne ovat heijastuksia Taivaan valtuuttamista valtavista muutoksista. Se, mitä te olette kokemassa, on ainoastaan alkua koko fyysisyyden uudelle prototyypille. Juuri tästä syystä Taivas on ilmoittanut, että teidän todellisuutenne muodonmuutoksen toteutuminen on varmaa. Enää puuttuu vain muutamien erikoisten tapahtumien sarjan toteutuminen. Nämä tapahtumat tulevat mahdollistamaan sen, että te voitte saattaa tämän ylevän tehtävänne päätökseen ja omaksua todelliset roolinne. Tämä nykyinen illuusio elää nyt viimeisiä päiviään. Olkaa valmistautuneita joidenkin hämmästyttävien asiden tapahtumiseen!

Tämä teidän todellisuutenne muutos tapahtuu yhtäaikaisesti monilla tasoilla. Todellisuus on sekä fyysinen että henkinen luomus. Luoja muokkasi fyysisyyden valitsemalla sopivat osaset äärettömän monien mahdollisuuksien joukosta. Kukin mahdollisuuksien joukko ruumiillistui omaksi Luomisekseen, joista jokainen johti aina seuraavaan Luomiseen. Kaikki kymmenen Luomista muodostivat yhdessä Luojan niiden yhteisen luomisen hetkellä määrittämän rajoittamattoman kokonaisuuden. Se, mitä te näette ympärillänne, on vain hitunen kaikesta olemassa olevasta. Kuitenkin, kun tarkastelee asioita henkimaailmasta käsin, tämän jumalallisen ajatuksen kokonaisuus on selkeästi nähtävissä. Kaiken takana on suuri pyhä suunnitelma, joka on nyt paljastumassa teille. Siksi teidän tämänhetkinen tehtävänne on nähdä asiat fyysisen olemuksenne asettamia rajoitteita laajemmasta näkökulmasta ja havaita se, miten tämä hämmästyttävä suunnitelma tulee toteutumaan. Kun teette näin, te tulette tuntemaan sen taustalla olevan jumalallisen taikuuden. Kun teidän tietoisuutenne tästä asiasta ja perimmäisestä yhteydestänne jokaiseen muuhun tämän todellisuuden Olentoon lisääntyy, te olette lisääntyvässä määrin haluttomia uskomaan niitä oppeja, jotka ovat vallalla tässä nykyisessä todellisuudessanne.

Tämä kasvanut uusien suunnitelmien tarve on ollut viimeisten 8000 vuoden aikana tapahtuneiden hitaiden mutta vakaiden muutosten taustalla. Oli tarpeellista, että nämä "tönäisyt" olivat pitkälti huomaamattomia tuoden kuitenkin totuuden hippuja Anunnakien tuputtaman pimeän taakan joukkoon. Vähä vähältä ja sukupolvi sukupolvelta teidän monia alueellisia yhteisöjänne sysättiin kehityksessään eteenpäin. Taivas tiesi, että tiettynä ajankohtana olisi lopulta mahdollista tehdä suuri hyppäys eteenpäin tässä prosessissa. Mutta Taivas tiesi, että siihen saakka monet sen lähettämät avatarat, profeetat ja edistysmieliset hallitsijat tultaisiin enimmäkseen murhaamaan ja heidän suuret viisautensa pitämään salassa tai vääristelemään niitä taitavasti. Te, rakkaat Ystävät, näette nyt ympärillänne näiden Valon ja pimeyden voimien välisten lukemattomien juonittelujen lopputulokset. Nyt on saatavilla paljon aiemmin "kadonnutta" kirjallisuutta, jonka kautta te voitte oppia paljon Anunnakien harrastamasta noituudesta. Teillä on myös vakuuttavia todisteita muinaisista sivilisaatioista, joiden olemassaolon Anunnakien maanpäälliset käskyläiset enimmäkseen salasivat. Näiden todisteiden ja niihin liittyvän tiedon paljastuminen antoi teille mahdollisuuden aloittaa oma Totuuden etsintänne.

Kaikki nämä yksilölliset totuudenetsintäretket muuttivat teidän todellisuuttanne syvällisesti ja pysyvästi. Ymmärtäkää, että tämä totuudenetsintä ei alkanut sattumalta eikä satunnaisesti. Olemuksenne syvimmiltä tasoilta jokainen teistä on yhteydessä valtavaan yhteyteen. Tämä yhteys on kokonaisuus, joka muodostuu kaikista tämän todellisuuden tietoisista Olennoista. Yöaikaan te elätte tässä "toisessa" yhteisössä. Te työskentelette toistenne kanssa, kertaatte aikaisempia fyysisiä elämiänne ja koulutatte toinen toistanne edesauttaaksenne väistämättömään voittoonne johtavaa viimeistä ponnistusta. Ne, jotka yhä edelleen ovat pimeyden kannalla, tarkkailevat tämän toisen maailman tapahtumia ja yrittävät kontrolloida teitä. Kuitenkin heidän pimeät suunnitelmansa säännönmukaisesti epäonnistuvat. Tämän suuren yhteisön voimaa ei pidä aliarvioida: siellä te olette asettaneet perustan tuleville tapahtumille. Kun te näette niiden toteutuvan, tietäkää, että päivä- ja yöaikaiset ponnistuksenne ovat kantaneet hedelmää. Rakkaat Ystävät, tämä teidän henkinen työnne avasi Taivaan suurella hartaudella rakentaman oven. Tämän ansiosta korkeampaa tietoisuutta edustavat Olennot voivat nyt syntyä teidän maailmaanne, mikä nopeuttaa teidän edistymistänne täyttä tietoisuutta kohti.

Täyden tietoisuuden tila on lopullinen palkinto teidän sinnikkyydestänne. Anunnakien ja heidän käskyläistensä punoman illuusion verkon todellinen olemus paljastuu nyt nopeassa tahdissa. Samalla, kun teidän tietoisuutenne lisääntyy, te tulette kyvykkäämmiksi ymmärtämään sen, kuinka maailmanne "vallanpitäjät" hankkivat itselleen kaikkien tärkeimpien viestintäkanavien hallinnan. Heidän tavoitteensa oli pitää tietoisuuden lisääntymisen merkit salassa ja esittää maailmanne kulkevan jatkuvasti kohti yhä synkempää tulevaisuutta. Kuten te tiedätte, tämä ei ole totta. Yhä suurempaa kaaosta ja lisääntyviä selkkauksia kohti kulkemisen sijaan teidän maailmanne on yhtymässä Valoon. Kuitenkin teidän tärkeimmät tiedotusvälineenne jättävät tämän asian huomioimatta ja esittävät päivittäin "terrorismin vastaista sotaa". Myös teidän henkilökohtaista hyvinvointianne uhkaavia vaaroja tuodaan vahvasti esille. Pelkoa ja epätoivon tunnetta yritetään käyttää teidän manipulointinne välineenä. Heti, kun te pystytte nousemaan tämän 'huumeen' yläpuolelle, te olette saavuttaneet vapautumisenne polun.

Galaktinen Liitto ei ole täällä ainoastaan saattamassa päätökseen ensimmäisen yhteydenoton ohjelmaa, vaan myös toteuttamassa Taivaan pyynnöstä suurempaa tehtävää eli auttamassa teitä jokaista muuttumaan jälleen täysin tietoisiksi Valon Olennoiksi. Tämä tehtävä on edellyttänyt meitä tekemään jotakin sellaista, johon meidän Pääliittoneuvostomme ei yleensä anna lupaa: puuttumaan teidän asioihinne laajassa mittakaavassa. Tämän toimenpiteen myötä me tutustuimme joukkoon ihmisiä, joiden moraali on suuresti kyseenalainen. Vuorovaikutuksemme näiden henkilöiden kanssa antoi meille tilaisuuden saada tietoa niistä vaikeuksista, joita te päivittäin kohtaatte. Tämä tieto lisäsi kunnioitustamme teidän aikaansaannoksianne kohtaan. Teidän sitoutumisenne voittoanne kohtaan on mitä ihailtavinta ja me haluamme tässä yhteydessä kiittää teitä jatkuvasta ahkeruudestanne. Aina, kun me toimimme edistääksemme ensimmäistä yhteydenottoa, me teemme sen edesauttaaksemme teidän tulevan Voittonne toteutumista!

Teidän maailmanne muuttamiseksi vaadittavat lukuisat muutokset ovat etenemässä kaikilla rintamilla. Viimeviikkoisessa viestissä mainitsemiemme takaiskujen vaikutukset on nyt korjattu. Pohjois-Amerikan vallanpitäjien syrjäyttämisen kenraaliharjoitus sujui menestyksekkäästi. Me odotamme tämän operation toteutuvan käytännössä hyvin pian. Kaikki muutkin palapelin palat ovat paikoillaan. Meidän maanpäällisten liittolaistemme paikoilleen asettamat 'dominonappulat' alkavat olla valmiina kaatumaan suunnitelman mukaisesti. Ne, jotka vastustavat näitä toimenpiteitä, huomaavat, että tämän viimeisen pimeän salaliiton tukeminen alkaa olla lähes mahdotonta. Pintapuolisesti katsottuna näyttää siltä, että tämän lainvastaisen hallinnon tukijoiden määrä on kasvamassa; todellisuudessa tilanne on päinvastainen ja heidän syrjäyttämistään aktiivisesti kannattavien henkilöiden määrä lisääntyy nopeassa tahdissa. Tämä meidän maanpäällisten liittolaistemme lisääntynyt tuki varmistaa sen, että teidän voittonne on todellakin väistämätön.

Teidän on tärkeää tiedostaa se, että tämä suuri tietoisuushyppäys on sekä jumalallinen että hyvin lähellä. Lord Surea on antanut Taivaalle käskyn toteuttaa teidän ihmeellinen palauttamisenne täyden tietoisuuden tilaan. Tämä paluu on välttämätön edellytys sille, että te pystytte toteuttamaan jumalallisen suunnitelman asettamat määräykset. Niissä kerrotaan yksityiskohtaisesti se, että nyt on se hetki, jolloin tämä muutos toteutuu. Me Taivaassa ja Galaktisessa Liitossa olemme vakaasti omistautuneet toteuttamaan tämän pyhän määräyksen. Siksi me tarkkailemme huolellisesti teidän ponnistelujanne vapauttaaksenne itsenne sortajienne vallasta ja me olemme valmiina toteuttamaan sen nopeasti tarpeen niin vaatiessa. Älkää koskaan unohtako sitä, että Taivaan sen salliessa me pystymme varmistamaan teidän onnistumisenne silmänräpäyksessä. Olkaa siis kärsivällisiä siihen saakka, kun tämä tapahtuu, älkääkä tunteko epäilyksen häivääkään siitä, että suunnaton määrä Olentoja on liittynyt yhteen varmistaakseen teidän vapautenne toteutumisen.

Tänään me kerroimme asioista, joita teidän maailmassanne tapahtuu kulissien takana. Me pyydämme teitä pysymään kärsivällisinä ja omistautuneina väistämättömälle voittollenne. Tietäkää, että tämän tärkeän tapahtuman toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Kerromme teille lopuksi vielä yhden tärkeän asian: Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.