Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 13.11.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn111307.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, Rakkaat Ystävät! Me saavumme taas kertomaan teille lisää. Kuten te nyt jo hyvin tiedätte, planeettanne viimeinen salaliitto aikoo edelleen tehdä kaikkensa pitääkseen valitsevan tilanteen yllä ja vastaavasti meidän maanpäälliset liittolaisemme jatkavat edelleen ponnistuksiaan yhteisen pelisuunnitelmamme toteuttamiseksi. Jokailtaisissa uutislähetyksissänne esitetyn kaaosmaisen tilanteen taustalla tapahtuu paljon asioita. Eri puolilla maailmaa lisääntyvä sekasorto kuvastaa sitä, kuinka tämä itsepäinen salaliitto on nopeassa tahdissa menettämässä asioiden hallinnan. Näin ollen lähestyy yhtä nopeassa tahdissa se hetki, jolloin näille salaliittolaisille voidaan lopultakin antaa se laillinen selkäsauna, joka tulee syrjäyttämään heidät vallasta! Meidän toimintamme on täysipainoisesti suunnattu juuri tätä tavoitetta kohti, mutta muistakaa, että juju tässä on se, että salaliittolaiset täytyy saada näkemään asiat siten, että heidän heidän tekemänsä salajuonet saavat heidät säilyttämään nykyisen hallitsevan asemansa. Tämä tarkoittaa sitä, että me voimme toimia avoimesti vasta sitten, kun tässä yhteenotossa on saavutettu ratkaiseva käännepiste. Sen jälkeen me voimme käyttää koko ajan lisääntyvää maailmanlaajuista muutosvoimaa saattamaan tämän salaliiton 13000 vuoden mittainen valtakausi oikea-aikaiseen ja oikeutettuun päätökseensä.

Kuten me jatkuvasti toistamme, näissä asioissa on ensiarvoisen tärkeää noudattaa täydellistä salassapitoa. Vaadittava salamyhkäisyyden taso on usein pelottavan suuri, koska on niin monta asiaa tehtävänä ja samanaikaisesti tilanteen täytyy näyttää ulospäin aivan päinvastaiselta. Tällainen silmänkääntötemppu on tällä hetkellä ainoa tunnettu keino, jolla tämän salaliiton kanssa voidaan toimia. Salaliittolaiset toimivat siten, että heidän todelliset pimeyttä edustavat tavoitteensa näyttävät ulospäin yleisesti arvostettavilta päämääriltä. Tällaiset kaksinaamaiset juonet olivat tämän salaliiton aiempien planeettanne ulkopuolisten hallitsijoiden normaali toimintatapa ja todistettavasti toimiva keino pitää laajat ihmismassat hallinnassa. Juuri tästä syystä meidän Anunnakeja edustavat avustajamme ovat voineet suhteellisen tarkasti neuvoa meitä siitä, millaisia petollisia toimenpiteitä tämän salaliiton voidaan kulloinkin otaksua tekevän. Itse asiassa me voimme nähdä Anunnakien aiemmin noudattaman pimeyttä edustavan toimintatavan heijastuvan tämän salaliiton nykyisissä uskomuksissa. Tämä mahdollisuus tarkastella pimeyden voimien toimintaa teidän maailmassanne ei ainoastaan ole mitä opettavaisinta, vaan antaa meille myös keinot hahmottaa se tapa, jolla tämä tilanne tulee lopullisesti ratkeamaan. Se osoittaa meille myös sen, kuinka hyvin te olette yhdistymässä maailmanlaajuiseksi kansaksi ja kuinka lähellä on se hetki, jolloin te pääsette vapaiksi pimeyden voimien vallasta.

Vapauttamisenne ensimmäinen vaihe on nykyisten kansallisvaltioiden syntymän yhteydessä luotujen maailmanlaajuisten institutioiden lakkauttaminen. Nämä valtiot luotiin Rooman lain nojalla. Rooman laki kehittyi Pyhän Rooman Keisarikunnan lainsäädännön ja paaviuden "jumalallisen määräyksen" perintönä. Myöhäisrenessanssin aikaan tämä lainopillinen malli toimi maailmanne kansallisvaltioiden perustamisen kulmakivenä. Sen myötä Rooman lain "Lex Romanan" ankarista säädöksistä tuli kaikkien valtioiden lainsäädännön perusta ja ainoastaan demokraattisen filosofian nousu 1500- ja 1600-luvuilla antoi ihmiskunnalle keinon vapautua tästä Anunnakien asettamasta ahdingosta. Tämän vastakkainasettelun lopputuloksena "yleinen laki" saatettiin sopusointuun Lex Romanan kanssa, mutta näiden kahden käsityksen välinen ristiriita jatkuu vielä tämä päivänäkin. Teidän vapauttajanne haluavat häivyttää viimeisetkin Lex Romanan jäljellä olevat rippeet ja mahdollistaa siten ihmiskunnan vapauden ja yksilöllisen itsemääräämisoikeuden toteutumisen. Se tulee käynnistämään vapautusprosessin, joka tulee päättämään lähes 13000 vuotta kestäneen pimeyden voimien ylläpitämän vääristelyjen, valheiden ja manipuloinnin ajanjakson.

Kansallisen itsemääräämisoikeuden laillisen perustan uudistaminen antaa ihmiskunnalle keinot omaksua myös koko ihmiskunnan itsemääräämisoikeus ja kumota se maailmanlaajuinen lainsäädäntö, jonka mukaan ihmiskunta on vain irtainta omaisuutta. Tämän tavoitteen saavuttaminen antaa teille valmiuksia hyväksyä meidän läsnäolomme virallinen julkistaminen ja mahdollistaa sen, että monet teiltä salassa pidetyt teknologiat voidaan julkistaa. Nämä merkittävät edistysaskeleet voivat uudistaa teidän maailmalaajuisen yhteiskuntanne ja valmistella teitä oppimaan lisää todellisesta alkuperästänne ja menneisyydestänne sekä monista muinaisista sivilisaatioista, joiden olemassaolon teidän arkeologisen tieteenne puhdasoppisuus on edellyttänyt kiistämään. Tämä valtava tietomäärä on vasta alkua sille, mitä me aiomme tulla teille kertomaan. On tärkeää sisäistää se, että yksilöllisen itsemääräämisoikeutenne palauttaminen ja monien asioiden julkistukset muodostavat olennaisen perustan ensimmäiselle yhteydenotolle. Jumalallisuuden liikkeelle panema prosessi on kuin nousuveden aallot, jotka saavuttavat huippunsa ensimmäisen yhteydenoton toteutuessa.

Teidän palauttamisenne täyden tietoisuuden tilaan on meidän Taivaalta saamamme toimeksiannon keskeisenä tavoitteena. Me olemme tarkkailleet teitä jo tuhansien vuoden ajan ja Taivaan säädökset ovat rajoittaneet meidän vuorovaikutustamme teidän kanssanne. Nämä jumalalliset säädökset määrittivät sen, kuinka paljon me saimme teitä auttaa kulloisenakin aikana. Taivaan äskettäin meille antama lupa käynnistää ensimmäisen yhteydenoton prosessi muutti tilannetta. Yhtäkkiä meidän ponnistelumme lajentaa teidän kanssanne tapahtuvaa vuorovaikutustamme muuttuikin täysimittaiseksi ensimmäisen yhteydenoton projektiksi. Alkuvaiheessa toimintaa rajoitti jonkin verran se, mitä Taivas oli tekemässä valmistellakseen teitä uskomatonta kokemusta varten. Kuitenkin nyt jarrut on vapautettu ja me etenemme jokaisella rintamalla valmistellaksemme tilannetta virallista saapumistamme varten. Tämä prosessi on saattanut meidät yhteyteen joidenkin eri yhteiskuntaluokkia ja kansalaisuuksia edustavien ihmisten kanssa, joita me kutsumme maanpäällisiksi liittolaisiksemme.

Nämä ihmisryhmät ovat omistautuneet pelastamaan maailmanne pimeyttä edustavien salaliittojenne ahneuden ja kylmäverisen kunnianhimon synnyttämiltä katalilta suunnitelmilta, jotka ovat muuttuneet yhä vakavammiksi viimeksi kuluneiden 400 vuoden aikana. Heidän mielestään ensimmäinen yhteydenotto on keino nopeuttaa niitä monia parannuskeinoja, joita tarvitaan muuttamaan hajanainen ihmiskunta yhteisöksi, joka on valmis ottamaan vastaan äkillisen maailmanlaajuisen tietoisuuden lisääntymisen mukanaan tuomat syvälliset haasteet. Nämä ylevät päämäärät asettavat heidät jyrkästi sitä käsitystä vastaan, jonka mukaisesti teidän planeettaanne tällä hetkellä hallitaan, ja edellyttävät valtavaa määrätietoisuutta, jotta tällainen kaikki ihmiskunnan perususkomukset uudistava muutos saadaan toteutettua. Todella valtava haaste! Tässä haastavassa tilanteessa he toivottivat nopeasti meidän tarjoamamme avun mitä tervetulleimmaksi lisäksi valitsemallaan tiellä.

Vuosikymmeniä sitten meidän maanpäälliset liittolaisemme olivat laatineet suunnitelmat käynnistää koko ihmiskuntaa koskevan yleisen yltäkylläisyyden toteuttamisen ja velkojen anteeksiannon ohjelman. Koska monet heistä olivat muita leppeämmän salaliittolaissuvun jäseniä, nämä varakkaat ja vaikutusvaltaiset yksilöt päättivät toimia salaisesti muuttaakseen maailmanlaajuisen yhteiskunnan toisenlaiseksi. Tällä tiellä he kohtasivat joitakin meidän Maapallolle teitä ja yhteiskuntaanne tarkkailemaan lähettämiämme yhteyshenkilöitä. Nämä heti toisen maailmansodan päättymisen jälkeen tapahtuneet tapaamiset loivat meidän välisen yhteydenpidon järjestelmän ja johtivat lopulta meidän ja maanpäällisten liittolaistemme väliseen epämuodolliseen yhteistyöjulistukseen. Me pyysimme Maapallolla asuvia yhteyshenkilöitämme pitämään tämän vuorovaikutuksen yllä ja avustamaan liittolaisiamme tietyissä asioissa. 1980-luvun lopulle tultaessa välillemme oli muodostuneet jo hyvät suhteet. Sitten 1990-luvun alussa me kerroimme heille Taivaan määränneen meidät aloittamaan ensimmäisen yhteydenoton prosessin.

Tämänhetkiset olosuhteet ovat muodostuneet pitkän ajan kuluessa. Nyt vallitsee sopusointuinen yhteistyö, joka johdattaa maailmanne pimeyden voimista saatavan voiton juhlapäivää kohti. Suunnitelmiemme yksityiskohtien täytyy vielä jäädä salaisiksi, mutta tietäkää se, että me olemme tyytyväisiä siihen, mitä nyt on tapahtumassa. Kuten aina, näihin asioihin liittyy suurelta osin jumalallinen aikataulu ja me aina mukaudumme siihen keskustellessamme sekä teidän hallitustenne että maanpäällisten liittolaistemme kanssa. On sydämellinen aikomuksemme päästä tervehtimään teitä kaikkia pian ja juhlia yhteistä voittoamme. Silloin me voimme lopultakin paljastaa sen, keitä nämä rohkeat yksilöt ovat ja olemme varmoja siitä, että joidenkin henkilöllisyys tulee olemaan teille suuri yllätys! Me olemme valtavan kiitollisia siitä, mitä he ovat tekemässä ja mitä he ovat lupautuneet lähitulevaisuudessa tekemään. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään jatkoimme keskustelua niistä maailmanne tapahtumista, jotka ovat valmistautumassa tulemaan julkisuuteen. Me kiitämme kaikkia teitä meidän maanpäällisille liittolaisillemme ja tälle ensimmäisen yhteydenoton projektille osoittamastanne suosiollisesta tuestanne. Ei ole helppo tehtävä pitää yllä Valon ja Rakkauden periaatteita tilanteessa, jossa asiat vaativat alati pitkittyvän ajan tullakseen julkistuskelpoisiksi. Ja tämän viestimme loppusanoina me kiitämme teitä vielä kerran upeasta ja runsaasta tuestanne meidän toimillemme. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!