Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 14.8.2012 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn081412.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille mielenkiintoisia uutisia. Tällä hetkellä meidän Maapallon sisäisen maailman yhteistyökumppanimme ovat viimeistelemässä niitä moninaisia tehtäviään, jotka valmistelevat teidän maailmaanne uutta todellisuutta varten. Pimeyttä edustava salaliitto uurastaa laajan ja monimutkaisen viivytyshankkeensa parissa, mutta kuten me olemme heille toistuvasti todenneet, niin se ei tule onnistumaan. Näiden salaliittolaisten täytyy nyt vain hyväksyä se, että Anunnakien heille lähes 13000 vuotta sitten luoma järjestelmä rapistuu nyt kovaa vauhtia, kun Valo valtaa sen jokaisen kolkan. Tämä muutos on valmistellut teidän maailmaanne täysin uudenlaista todellisuutta varten ja nyt tämä uusi todellisuus alkaa muodostua suurella itsevarmuudella! Nyt koittaa uuden hallinnon, vaurauden ja näistä muutoksista tiedottavien monien tärkeiden julkistusten aika. Nämä julkistukset sisältävät myös tietoa meidän läsnäolostamme ja siitä, että minkä takia me olemme nyt saapuneet tänne. Teidän paluunne takaisin täyden tietoisuuden tilaan on keskeinen osa jumalallista suunnitelmaa ja siten meillä on selkeä vastuu varmistaa se, että te todellakin vapaudutte kaikista pimeyden voimien kahleista. Tämän tavoitteen eteen me työskentelemme aktiivisesti. Siksi nyt onkin ensisijaisen tärkeää, että pimeyden voimat todellakin kunnioittavat niitä sopimuksia, joita me olemme heidän kanssaan tehneet.

Teidän maailmanne elää nyt lyhyttä viivästyksen aikajaksoa, jonka kuluttua alkavat ne vaiheet, joiden myötä uusi hallinto ja uusi talousjärjestelmä astuvat voimaan. Tämän lyhyen jakson aikana meidän maanpäälliset liittolaisemme tekevät tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että nämä perusteelliset muutokset toteutuvat mahdollisimman kivuttomasti ja nopeasti. Tätä varten me olemme ohjeistaneet poliisi- ja sotilasvoimien muutosmyönteisiä tahoja siitä, mitä heidän tulee tehdä, jotta tarvittavat avainhenkilöiden pidätykset tapahtuvat siten, etteivät tärkeät yhteiskunnalliset toiminnot häiriinny liikaa. Lisäksi me tulemme lähettämään omia joukkojamme huolehtimaan keskeisistä tehtävistä, jotta nämä toiminnot sujuvat ongelmitta. Teidän yhteiskunnallisten toimintojen sujuvuuden turvaamisen lisäksi me aiomme käyttää tätä mahdollisuutta myös kehittämään teidän sähkön- ja kaasunjakeluverkkojen toimintaa sekä toteuttamaan monia muitakin parannuksia. Me tulemme tekemään joitakin 'ensivaiheen' parannuksia näihin teidän melko alkeellisiin järjestelmiinne ja siten tekemään valmisteluja myöhemmin tulossa olevaa kehittyneempää teknologiaa varten. Nämä kehittyneemmät teknologiat esitellään teille sitten, kun ensivaiheen hallinnolliset muutokset ovat toteutuneet.

Teidän tietoisuutenne tason nostamiseen sisältyy luonnollisesti muutakin kuin teknologianne parantaminen. Pimeyttä edustava salaliitto on pitänyt teidän maailmanne tiukassa kontrollissa ja sallinut teidän saavuttavan vain murto-osan siitä edistyksestä, mikä olisi muussa tapauksessa ollut mahdollista saavuttaa. Kun te siirryitte tietokoneiden aikakauteen ja internet syntyi, pimeyttä edustava salaliitto oletti pystyvänsä hallitsemaan tätä tiedonvälityksen suurta edistysaskelta. Mutta pian tietoa olikin saatavilla muualtakin kuin pelkästään keskitettyjen tiedonjakelukanavien kautta niin paljon, että siitä tuli uhka sille pimeyttä edustavan salaliiton otteelle teistä, jonka he olivat hankkineet kontrolloimalla teidän saatavillanne olevaa tietoa. Teidän sanontanne mukaisesti henki oli päässyt ulos pullosta ja salaliittolaiset työskentelivät kiivaasti estääkseen vieläkin suuremmat edistysaskeleet tiedonvälityksen saralla. Tästä luonnollisen kehityksen tukahduttamisesta huolimatta te ajoitte pimeyden voimat sellaiseen asemaan, etteivät he enää pystyneet hallitsemaan teitä edes siinä määrin, mitä he pystyivät tekemään vielä vuosikymmen sitten. Me olemme olleet todella tyytyväisiä siihen, että te tartuitte tähän kasvun mahdollisuuteen. Toisaalta me seuraamme teidän keskuudessanne eläviä toisista maailmoista ja ulottuvuuksista saapuneita vapaaehtoisia, jotka ovat tietoisesti selvillä siitä, että he ovat tulleet tänne avustamaan teidän maailmaanne muutosten toteutumisessa. Hekin tietävät, että muutos toteutuu täydellä varmuudella!

Maailmanne suureen muutokseen johtava liike nopeutuu joka päivä. Meidän moninaiset yhteistyökumppanimme ovat muodostaneet liiton, joka valmistautuu syrjäyttämään pimeyttä edustavan salaliiton vallasta. Tätä muutosta avustaa alati lisääntyvä kansalaisten aktiivisuus, joka on jo muuttanut Islannin hallinnon, synnyttänyt laajoja päivittäisiä mielenosoituksia Meksikossa ja pakottanut Kiinan ja Japanin hallitukset pohtimaan uudelleen suhdettaan pimeyttä edustavaan salaliittoon. Nämä ilmiöt ovat esimakua niistä laajoista muutoksista, jota on tulossa joka puolelle maailmaa. Tällä tavoin te vaaditte henkisesti päätöstä sille pahalle, joka on pitänyt teidät alistettuina pelinappuloina ja me olemme saaneet luvan avustaa teitä vastauksena tähän yhteiseen huutoonne. Tämän toiminnan tuloksena te voitte nyt nähdä salaliitolla olevan yhä vähemmän toimintamahdollisuuksia. Seuraava vaihe on salaliittolaisten pidättäminen ja eristäminen ja nyt he lopultakin alkavat käsittää, kuinka lähellä tämän tavoitteen toteutuminen nyt on.

Tervehdys! Me olemme teidän Ylösnousseet Mestarinne! Me saavumme tänään kertomaan nyt menossa olevista tapahtumista, jotka tulevat pian johtamaan avainhenkilöiden pidätyksiin ja salaliiton yhteyksien katkaisuun niihin hallituksiin ja rahoituslaitoksiin, jotka pitävät yllä maailmanlaajuista hallintoverkostoa. Näiden tapahtumien myötä salaliitto tulee menettämään otteensa vallasta. Meidän yhteistyökumppanimme työskentelevät yhdessä muutoksen kannalla olevien sotilas- ja poliisivoimien edustajien kanssa valmistellen hallitustenne vaihdokset sellaisiin, jotka tukevat uutta rahajärjestelmää ja turvallista vaurausrahastojenne varojen jakelua. Näiden tapahtumien myötä te saatte vapauden ja monet totuudet voidaan paljastaa. Me Ylösnousseet Mestarit aiomme palauttaa tämän planeetan ja sen asukkaat täyden tietoisuuden tilaan ja siten täyttää Taivaan määräyksen. Teidän vapauttamisenne puolesta uutterasti työskentelevät siunatut Olennot tulevat pian näkemään, kuinka te kiitätte heitä ja Gaiaa ponnisteluistaan.

Tässä maailmassa jumalallista palvelusta suorittavat tahot tulevat pian ilmoittamaan teille sen, että yllättäviä asioita on tapahtumassa. Meidän yhteistyökumppanimme toivovat syvästi, että tekin alkaisitte opiskella todellista historiaanne ja niitä pyhiä maailmankaikkeuden periaatteita, jotka Anunnakit ja heidän käskyläisensä ovat poistaneet tärkeimpien uskontojenne opetuksesta tai vääristelleet niitä. Kun opitte todelliset periaatteet, niin huomaatte totuuden paljastamisen ja Valon periaatteiden noudattamisen tärkeyden. Kysymys onkin enemmän siitä, että te 'muistatte' jälleen nämä unohtumaan päässeet periaatteet. Me toivomme voivamme kulkea teidän joukossanne ja laajentaa nykyiset viisauden murusenne keskeisiksi yhteiskuntienne toimintaperiaatteiksi. Tämän myötä te voitte alkaa käsittää kulkemanne matkan ihmeellisyyttä ja sitä, että millä tavalla se on teihin vaikuttanut.

Edessänne on suuri muutos, jonka myötä te saatte suuren määrän hätkähdyttävää tietoutta. Mutta tärkeintä on se, että te palaatte aiempaan loistonne tilaan ja voitte jälleen osallistua täysipainoisesti Taivaan siunattujen tehtävien toteuttamiseen. Elämänne saa uuden rytmin. Uusi sopusointu ja uudet henkiset käsitykset vaikuttavat siihen tapaan, jolla te koette jumalallisen palveluksenne fyysistä maailmaa ja Taivasta kohtaan. Näistä periaatteista tulee johtotähtenne käyttäessänne todellista itsenäisyyttänne toimiessanne osana koko maailmankaikkeutta! Te tulette antamaan oman ainutlaatuisen panoksenne Luojan suuren suunnitelman toteuttamisessa ja kasvattamaan myös omaa energiaanne ja viisauttanne tutkiessanne fyysisen maailmankaikkeuden mitä moninaisimpia ihmeitä.

Tänään kerroimme siitä, mitä tässä fyysisessä todellisuudessa tulee pian tapahtumaan. Taivas on saapunut siunaamaan nämä valtavat muutokset ja varmistamaan, että ne todellakin toteutuvat jumalallisesti oikeaan aikaan. Se tulee todellakin olemaan taianomaista aikaa! Se on myös viimeinen aikajakso ennen kuin ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!