Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 16.8.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn081605.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille lisää asiaa! Edellisissä viesteissämme me kerroimme teidän ja Äiti Maan välisestä symbioottisesta suhteesta. Lisäksi me kerroimme teille lyhyesti siitä, kuinka teidän aurinkokuntanne ja todellisuutenne työskentelevät yhdessä auttaakseen teitä muodostamaan sen suunnattoman suuren rakennelman, jota te kutsutte todellisuudeksenne. Joka tapauksessa fyysinen todellisuus on vain keinotekoinen Valon kasauma, jonka Taivas ja teidän sisäiset keskeiset käsityksenne ovat muodostaneet. Tämä illuusio on sekä hoivannut teitä että käyttänyt teitä hyväkseen tähän maailmaan syntymisestänne lähtien. Se on ollut keino tarjota teille sarjan kokemuksia, jotka ovat muotoilleet teidän persoonallisuutenne ja määrittäneet sen, kuinka te elätte tätä nykyistä elämäänne Maan päällä. Kuitenkin oikeasti te olette paljon mahtavampia olentoja kuin mitä te olette tämän elämänne aikana kokeneet olevanne. Te kaikki olette kuolemattomia fyysisiä Enkeleitä, joilla on yli-inhimilliset kyvyt ja äly. Tällä hetkellä teihin vaikuttaa ikääntymisprosessi, jonka harmina ovat monet rappeuttavat sairaudet ja koska te uskotte lukemattomien rajoitteiden olemassaoloon, niin te kohtaatte erittäin paljon rajoitetussa määrin menestystä valitsemissanne pyrkimyksissänne.

Nämä rajoitukset ovat jyrkässä ristiriidassa teidän todellisen olemuksenne kanssa. Meidän ei tarvitse painottaa sitä, kuinka helposti te luovutitte uskomattomat voimanne Maapallon ulkopuolelta tulleille hallitsijoillenne, Anunnakeille. Keskittykäämme sen sijaan siihen, kuinka te olette nyt nopeassa tahdissa hankkimassa itsellenne takaisin ne kyvyt, joista te niin tahattomasti luovuitte lähes 13000 vuotta sitten. Keskeinen tekijä tässä kuntoutusprosessissanne on teidän RNA/DNA:nne. Näillä erikoisilla proteiineilla on keinot palauttaa teidät jälleen alkuperäiseen olotilaanne. Ensimmäinen vaihe oli säilyttää kerran täydellisen RNA/DNA-rakenteenne kaavan jäänteet teidän DNA:nne 'kolmannessa säikeessä'. Näin ollen ja Taivaan huolellisessa valvonnassa pimeyden voimat eivät päässeet puuttumaan tähän työhön, jota tehtiin näiden geneettiseen rakenteeseenne sisältyvien piilevien ominaisuuksien elvyttämiseksi. Viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana Taivas alkoi aktivoida tätä keskeistä kolmatta säiettä kolmessa eri vaiheessa. Seuraava vaihe aloitettiin aina vasta sitten, kun edellinen oli valmis. Jumalallinen tarkoitus oli kasvattaa teidän maailmanlaajuista tietouttanne sellaisessa tahdissa, että pimeyden voimat eivät sitä ensin lainkaan havaitsisi.

Ensimmäisessä vaiheessa lisättiin teidän monien DNA-spiraaleidenne käytettävissä olevaa jumalallisen Valon ja ulottuvuuksien välisen tiedon määrää. Tämä lisäsi tarvetta saada kolmannessa säikeessänne olevat materiaalit hitaasti eloon ja alkamaan muuttaa muotoaan. Tämä prosessi lopetti edistyneemmän DNA:nne pitkäaikaisen lepotilan. Se myös aktivoi lukuisia RNA-ainesosianne, joita tarvittiin tämän teidän jälleenrakennusprosessinne käynnistämisessä. Tämän prosessin sivuvaikutus oli se, että teidän fyysisen kehonne resonanssitaajuus alkoi 1980-luvun alussa kohota perinteistä arvoaan eli 7,8 hertsiä suuremmaksi. Teidän kehonne alkoi avautua mahdollisuudelle monien piilevien sisäisten keskustenne aktivoitumiseen ja auttamaan teitä alati nopeutuvassa muutosprosessissanne. Kun tämä prosessi saavutti alimmat tavoitteensa, pitkään levossa olleet päänne viestintäkeskukset alkoivat aktivoitua. Tämä mahdollisti teidän kehollenne täysin uuden tavan kommunikoida suoraan korkeampien ulottuvuuksien kanssa. Tämä tila jatkui aina 1990-luvun loppupuolelle saakka, jolloin tämän monimutkaisen prosessin toinen vaihe käynnistettiin.

Toisen vaiheen valmistelut alkoivat virallisesti 1980-luvun alussa. Aktivoituneen DNA:n kolmannen säikeen omaavien lasten syntyminen oli merkki siitä, että teidän täydellisen 12-säikeisen DNA-rakenteen uudelleenrakentamisprosessi oli nyt toden teolla alkanut. Nämä lapset lähetettiin Maan päälle toimimaan maailmanne 'majakoina'. Heidän lähettämä energiasignaalinsa käynnisti teidän irrallisen kolmannen säikeenne yhdistymisen teidän geneettisen spiraalinne muodostaneeseen kahteen aktiiviseen säikeeseen. Ainoastaan kohonneen ominaistaajuuden omaava keho pystyi vastaamaan kunnolla tähän uuden 'majakan' viestiin ja niinpä tämä prosessi oli alussa hidas ja epätasainen. Kuitenkin 1990-luvun puoliväliin mennessä tähän signaaliin vastaamisesta tuli maailmanlaajuinen ilmiö, joka sai monet asiasta huolestuneet geneetikot järjestämään salaisia kokouksia pohtimaan sitä, että mitä oikein oli tapahtumassa. Ihmiset muuttuivat solutasoa perusteellisemmalla tasolla ja pimeyden voimien käskyläiset havaitsivat lopultakin, että jotakin oli tosiaan tapahtumassa. Mutta tällöin muutoksen laajuus oli jo niin suuri, että sitä ei voinut enää pysäyttää. Kuitenkin pimeyden voimat päättivät torjua tämän väistämättömän muutoksen kaikin keinoin. Seurauksena tästä oli tappavien kemikaalien levitys suihkukoneiden jättäminä juovina ja muita epäterveellisiä toimenpiteitä.

1990-luvun puolivälissä ihmisten kehojen perusresonanssitaajuus lähestyi maagista 13 hertsin kynnystä. Ihmiskunta alkoi muuttua laajassa mittakaavassa, mutta muutos oli edelleen satunnaista. Muutoksen aste vaihteli yksilöittäin, yhteiskunnittain ja jopa maanosittain. Tämän muutosprosessin valvonta oli Galaktisen Liiton vastuulla. Ennen toisen vaiheen nopeuttamista jokaisen tämän prosessin osan täytyi saavuttaa ennalta asetettu taso. Meidät yllätti se seikka, että vaikka kolmas säie aktivoituneena syntyneiden lasten lukumäärä kasvoi suuresti, muutosprosessin laajuus ei kohonnut ennalta asetettua tasoa suuremmaksi. Taivas selitti meille, että kaikkien tällä hetkellä Maan päälle syntyneiden henkilöiden elämänsopimukset määrittivät tämän valtavan muuttumisprosessin aikataulun. Siksi me pyysimme Taivasta ilmoittamaan meille tämä tekijä huomioon ottaen sopivan muutostahdin ja meidän tehtäväksemme jäi ainoastaan mitata prosessin etenemistä ja valvoa sen tuloksia.

Alkuvaiheen hajanaisesta käynnistymisestä huolimatta kolmen säikeen yhdistyminen sujui useimpien kohdalla melko joustavasti. Lisäksi sen vaikutukset olivat hienovaraisia kuten Taivas toivoikin olevan. Tämä oli tärkeää siksi, että pimeyden voimat saataisiin uskomaan, että heidän vastatoimenpiteensä toimivat. Todellisuudessa pimeyden voimien pyrkimykset olivat epäonnistumassa perusteellisesti. Tärkein osoitus tästä oli äkillisesti 'heräävien' ja odottamattomiin suuntiin kulkevien ihmisten määrä. 1990-luvun loppupuolella tämä lukumäärä lisääntyi dramaattisesti ja 2000-luvun alussa lähes 20 prosenttia maailman väestöstä oli omistautunut toteuttamaan uuden todellisuuden. Tämä yksilöiden herääminen on lisääntynyt eksponentiaalisesti, kunnes saavutettiin piste, jolloin Taivaalla on nyt koossa tarvittavat resurssit, jotta kaikkien Maapallon ihmisten menestyksekäs muuntuminen voi toteutua.

Viimeinen vaihe on teidän 12-säikeisen tetraedrinne aktivointi. Tämä voidaan toteuttaa vasta sitten, kun ensimmäinen yhteydenotto on tapahtunut. Tämänhetkinen Taivaan hyväksymä suunnitelma on se, että Galaktisen Liiton erikoiskoulutettu henkilöstö valvoo teidän paluutanne täysin tietoisiksi Valon Olennoiksi. Joka tapauksessa te olette edenneet pitkälle viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana ja monilla teistä on nyt etuoikeus olla ainutlaatuisten lapsien vanhempia. Nämä lapset ovat täällä auttamassa teitä fyysisiksi Enkeleiksi muuttumisenne viimeisessä vaiheessa. Nämä hyvin vanhat sielut ovat tulleet tänne kaikkialta fyysisestä Luomakunnasta, koska heitä tarvitaan toimimaan ankkurimajakkoina tämän viimeisen vaiheen valmistelujen aikana. Heidän työnsä on luonut verkostoja, joita Taivas tarvitsee myöhemmin saadakseen tämän muutoksen tapahtumaan tarvittavassa suuressa laajuudessa.

Tämä kulku kohti Valoa on saanut pimeyden voimissa aikaan juuri sellaisen reaktion, jota Taivas odottikin. He ovat jatkaneet juonittelujaan, laatineet suunnitelmia säilyttää valta-asemansa ja estää ensimmäisen yhteydenoton toteutuminen. Tässä yhteydessä me haluamme jälleen kerran korostaa yhtä mitä tärkeintä seikkaa: Taivas laati toimintasuunnitelman kauan sitten jumalalliseen suunnitelmaan perustuen. Tämä suunnitelma edistyy juuri niin kuin oli tarkoitettukin. Pimeyden voimat tekevät kaikkensa päästäkseen eroon väistämättömästä tapahtumasta ja kuitenkin teidän yhteisönne jumalallinen muutos on nyt saavuttanut kriittisen laajuuden. Ainoa jäljellä oleva tekijä on sen kosmisen näytelmän esittäminen, jonka teidän monien elämänsopimustenne muodostama vyyhti muodostaa. Ja juuri tämän Taivas on tekemässä. Taivaan käsityksen mukaan tämän loppunäytöksen esittämisen hetki on nyt hyvin lähellä. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään me tarkastelimme sitä, kuinka ensimmäinen yhteydenotto on peruuttamattomasti sidoksissa teidän fyysisiksi Enkeleiksi palaamiseenne. Tämä operaatio etenee aikataulun mukaisesti määrättyä loppuratkaisuaan kohti. Me pyydämme teitä pysymään keskittyneinä tulossa olevaan palkintoonne: paluuseenne täyden tietoisuuden tilaan. Juuri nyt tapahtuu monia asioita, jotka tulevat johtamaan loistokkaaseen ja väistämättömään lopputulokseen: ensimmäiseen yhteydenottoon ja täyteen tietoisuuteen! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.