Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 16.12.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn121603.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme taas, rakkaat Sydämet! Monet tapahtumat ovat muuttamassa todellisuuttanne. Olemme kertoneet teille muutamista niistä aiemmissa viesteissämme. Näihin tapahtumiin kuuluvat: ne valtavat muutokset, joita te koette tällä hetkellä ; Taivaan jumalallinen väliintulo todellisuutenne tapahtumiin ; ensimmäisen yhteydenoton ohjelmamme alkaminen ; todellisuutenne matriisirakennetta ohjaavan hilarakenteen luonnollinen muuntuminen. Toinen näkökulma on se, kuinka monentasoiset aineettomat Olennot galaksissamme toimivat välittäjinä prosessissa, jonka on suunniteltu muuttavan sitä tapaa, jollaisena teidän todellisuutenne käsittää oman olemuksensa. Kuten olemme jo monessa viestissämme maininneet, todellisuudet ovat ainoastaan energiarakenteita, joiden määritelmä pohjautuu sen tietoisimpien asukkaiden, paikallisen taivaallisen Hallinnon ja jumalallisen suunnitelman yhteisiin keskeisiin käsityksiin. Nämä osaset yhdistyvät luoden elävän todellisuuden. Sitten suuri määrä samankaltaisia todellisuuksia yhdistyy tuottaen fyysiset ulottuvuudet. Nämä ulottuvuudet vuorostaan toimivat pohjana fyysisten todellisuuksien rakentumiselle. Meidän galaksissamme tietoisuuteen liittyy lukuisia jumalallisia olomuotoja. Korkein tunnettu niistä on se, jossa fyysinen keho muodostuu puhtaasta Valosta.

Näiden täysin tietoisten inkarnoitumattomien sielujen maailmat ovat täynnä Valoa, joka virtaa jatkuvasti Taivaasta fyysiseen maailmaan. Heidän tehtävänsä on avustaa tätä Valoa löytämään oikeat fyysiset kohteensa. Kun tämä on saavutettu, nämä Olennot seuraavat Valon reittiä ja tarkkailevat sen vaikutusta kyseiseen todellisuuteen. Normaalisti heidän tehtäviinsä ei kuulu todellisuudessa tapahtuvien muutosten valvonta. Kuitenkin teidän muutoksienne yleisen tärkeyden vuoksi on nähty viisaaksi mennä paljon pidemmälle. Tämä Valo vaikuttaa pääosin matriisihilaan ja todellisuuden tietoisimpiin asukkaisiin toimien heidän sisäisenä ravintonaan ja auttaen heitä löytämään ne keinot, joiden avulla he voivat tehdä tarvittavat muutokset todellisuuteensa. Lisäksi tämä Valo voi käynnistää heidän tietoisuutensa laajentumisprosessin. Itse asiassa nämä inkarnoitumattomat Olennot valvovat jossain määrin myös Ylösnousseita Mestareitanne. Jos tarvetta siihen on, nämä inkarnoitumattomat sielut voivat myös puuttua teidän todellisuutenne asioiden kulkuun jumalallisesti sopivalla tasolla. Tällaisen asioihin puuttumisen tarkoitus on ainoastaan varmistaa se, että Valo virtaa teidän todellisuuteenne esteettömästi ja häiriöttömästi.

Tämä kyseinen tehtävä on saanut nämä suuret Valo-olennot etsimään neuvoa Ylösnousseilta Mestareiltanne todellisuudessanne tapahtuviin asioihin liittyen. He havaitsivat ne laajat muutokset, jotka jumallinen Valo sai aikaan teidän todellisuudessanne. Kuitenkin tässä todellisuudessa lukuisat erityiset tapahtumat rajoittivat tämän Valon virtausta. Teidän yhteiset käsityksenne olivat esteenä sen leviämiselle läpikotaisin tähän todellisuuteen. Monet voimakkaat hallitsevat ryhmät vääristivät yhteisönne kykyä muuttaa tätä tilannetta. Lopulta energioiden vaihto matriisihilan ja sen asukkaiden välillä vääristyi lisää lisääntyneen pelon ja siihen yhdistyneen oudontyyppisen yleisen turhautumisen vaikutuksesta. Lyhyesti sanottuna teidän todellisuutenne ei toiminut niin kuin Taivas ja jumalallinen suunnitelma oli tarkoittanut sen toimivan. Nämä suuret Valo-olennot tajusivat tilanteen yli puoli vuosikymmentä sitten ja he halusivat korjata tilanteen. Niinpä he vaativat Ylösnousseita Mestareita työskentelemään läheisemmin Valon voimien kanssa muuttaakseen ne vahvat pimeät energiat, joita tässä todellisuudessa vielä oli jäljellä. Tämä ponnistus mahdollisti monien maailmanne vaikutusvaltaisten yksilöiden ja ryhmien käyttää kykyjään aktiivisemmin taistelussa pimeyttä vastaan.

Nämä suuret Valo-olennot ohjeistivat galaktisia Ylösnousseiden Mestareiden Neuvostoja puuttumaan jumalallisesti todellisuutenne tapahtumiin. Tämä ohjaus johti teidän suuntaanne lähetettyjen siunausten määrän lisääntymiseen ja sarjaan vaikutusvaltaisia säädöksiä. Nämä säädökset määrittelivät hyvin yksityiskohtaisesti sen tavan, jonka mukaisesti tämä todellisuus tultaisiin muuttamaan. Ne painottivat myös sitä, kuinka Galaktisen Liiton tuli lisätä ensimmäiseen yhteydenottoon liittyviä ponnistuksiaan. Ne pyysivät myös maanpäällisiä liittolaisiamme etenemään nopeasti sen tärkeän muutoksen toteuttamisessa, jonka toteutumisen jälkeen ensimmäinen yhteydenotto olisi laillisesti hyväksyttävä. Mutta vuoden 2001 syyskuun tapahtumat keskeyttivät nämä valmistelut. Niiden tuloksena oli välttämätöntä käynnistää uusi operaatio väistämättömän voiton varmistamiseksi. Me Galaktisessa Liitossa pyysimme näitä Valo-olentoja sallimaan välittömän ja suoran asioihin puuttumisen. Se kiellettiin meiltä. Sen sijaan meitä ohjeistettiin avustamaan maanpäällisiä liittolaisiamme rakentamaan uudelleen valta-asemansa ja valmistelemaan seuraavaa siirtoaan tämän todellisuuden poliittisten valtarakenteiden muuttamiseksi.

Tähän todellisuuteen virtaavaa taivaallista Valoa muutettiin hieman sen varmistamiseksi, että sen sisältämät tieto ja elämänenergiat leviäisivät oikealla tavalla koko todellisuuteenne. Fyysisten, mentaalisten, tunteellisten ja henkisten kehojenne muutosten täytyi edetä suunnitelman mukaisesti. Koska yksi planeettanne pimeistä salaliitoista oli päättänyt puuttua näihin pyhiin prosesseihin, oli pian välttämätöntä tehdä se mitä täytyi, jotta heidät saataisiin luopumaan suunnitelmistaan. Lisäksi lukuisat tämän kyseisen salaliiton kanssa liittoutuneet ryhmittymät estivät lukuisten muiden tärkeiden tapahtumien toteutumisen. Taivas oli yhtä päättäväinen näkemään jumalallisen suunitelman menestyksekkään toteutumisen. Jumalallisen suunnitelman keskeinen tekijä on jumalallinen Valo. Se on kaikken todellisuuksien peruselementti. Viime kädessä se pystyy muuttamaan minkä tahansa todellisuuden jumalallisen suunnitelman määrittelemään muotoon.

Tämän jumalallisen Valon pysäyttämätön voima on Taivaan suurin voimavara. Taivaan suunnitelmana on muuttaa teidän todellisuutenne täysin tietoiseksi fyysisten Enkeleiden asuttamaksi maailmaksi. Tämä uusi maailma tulee siirtämään teidät nykyisestä rajoitetusta tilasta rajoittamattomaan tilaan. Tämän uuden todellisuuden tulemista on ennustettu jo pitkään, kuten tekin tiedätte. Sen toteutumisen aika on nyt. Niinpä todellisuudellenne asetetaan nyt suuria paineita, jotta muutokset saataisiin alkuun. Tämä prosessi on nyt saavuttamassa kriittisen vaiheen, jossa monien tärkeiden tapahtumien täytyy toteutua. Tapahtumien ohjaajat, jotka muodostavat fyysisyydessä läsnä olevat Taivaan pyhät edustajat, ovat siirtymässä valmistelemaan teitä seuraavaan vaiheeseen tietoisuushyppäyksessänne. Tähän vaiheeseen kuuluu jättiläismäinen muutos maailmanne keskeisissä hallituksissa ja pitkään viivästynyt ennenkuulumattoman maailmanlaajuisen yltäkylläisyyden jakelu.

Nämä vaurausohjelmat ja niiden toteuttamiseksi tarvittava laillinen 'vallankaappaus' ovat hyvin todellisia. Viime hetken lailliset ja rahoitukselliset toimenpiteet ovat viivyttäneet niiden toteuttamista. Nyt on voimassa lopullinen hyväksyttävä aikataulu. Koska tämän aikataulun yksityiskohdat ovat kriittisen tärkeitä tämän 'vallankaappauksen' onnistumiseksi, niitä ei paljasteta. Kuitenkin näiden tapahtumien toteutumisen hetki on todellakin lähestymässä. Voimme varmuudella kertoa teille, että ensimmäisen yhteydenoton juhlallisuudet ovat lähellä. Me olemme innokkaita kohtaamaan teidät. Kuitenkin, kuten me olemme jatkuvasti painottaneet, vielä on paljon tekemistä. Maailmassanne on ollut käynnissä salainen valtataistelu viimeksi kuluneiden hieman yli kahden vuoden ajan. Tätä taistelua käydään kolmen yhteenkietoutuneen ryhmittymän kesken. Pimein niistä hallitsee Pohjois-Amerikkaa ja käyttää hyväkseen sen valta-asemaa tavoitteidensa edistämiseksi. Toiset ryhmittymät hallitsevat suurinta osaa Euroopasta ja maailmanlaajuista rahoitusverkostoa. Nyt tämä kamppailu on saavuttanut pisteen, jossa se täytyy ratkaista.

Te olette keskeisen tärkeä tekijä kaikissa näissä tulossa olevissa tapahtumissa. Pyydämme teistä jokaista pysymään tyynenä ja yksimielisen keskittyneenä. Valon ja pimeyden voimat ovat selvästikin käymässä valtavaa salaista sotaa keskenään. Vaikkakin tätä sotaa käydään enimmäkseen neuvotteluhuoneissa ja toimistoissa ja taistelijoiden mielissä, sitä käydään myös todellisten armeijoiden kesken. Kuitenkin sen tärkeimmät taistelukentät ovat tarkkaan vartioidut ja huipputurvalliset tietoverkot. Sen keskeisimmät 'sotilaat' ovat erikoiskoulutetut tietokoneohjelmoijat ja huippuvalmennetut sotilaalliset ja yksityiset meediot. Salainen 'Taikureiden sota' on melkein ohi. Kun tämä 'sota' on saatettu menestyksekkäästi päätökseen, teillä on paljon tekemistä. Kun se päättyy, teille aletaan jakaa maailmanlaajuista yltäkylläisyyttä ja uusien hyödykkeiden ilmestyminen keskuuteenne voi alkaa. Muistakaa, että yhdessä olemme voitokkaita!

Tänään olemme kertoneet niistä tavoista, joilla Taivas tekee töitä varmistaakseen teidän menestyksenne. Olemme tutkineet toista Taivaan osaa, joka antaa määräyksen siitä, että tämä nykyinen todellisuus on muutettava. Kaikki Taivaan osa-alueet ovat todenneet, että jumalallisen suunnitelman asettama pyhä aikataulu voi toteutua. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.