Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 18.3.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn031808.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille lisää asioita! Meidän maanpäällisten liittolaistemme ja viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne välillä käynnissä olevan kamppailun viimeiset vaiheet ovat nyt lähestymässä loppuratkaisuaan. Me odotamme kauan kaivatun voiton toteutuvan hyvin pian. Teidän maailmanne puhdistaminen pahanilkisistä yksilöistä on ensimmäisen yhteydenoton edellytys. Me olemme katselleet, kuinka nämä varjojen asukit ovat luikerrelleet pakoon useista äskettäisistä heihin kohdistuneista lähes kuolettavista hyökkäyksistä. Nämä "läheltä piti" -tapaukset osoittavat sen, kuinka paljon heidän kykynsä ovat heikentyneet ja kuinka haavoittuvia he nyt ovat. Lisäksi pimeyden voimien koneisto, joka tuottaa kansalaisiin kohdistuvia terroritekoja ja rikollisuutta, jotka saadaan tiedotusvälineissä näyttämään joltakin aivan muulta, takkuaa nyt pahasti ja monien näiden rikosten paljastuminen on nyt hiuskarvan varassa. Tämä hutilointi on merkki siitä, kuinka pahasti salaliiton ote on nyt lipeämässä, mikä ei jää meidän maanpäällisiltä liittolaisiltamme huomaamatta. Pimeyttä edustava salaliitto on nyt todistettavasti hauras ja avoin soluttautumiselle, mikä tarkoittaa sitä, että sen lopullinen tuho on nyt hyvin lähellä. Me tarkkailemme sitä, kuinka sen eri ryhmittymät luovat nyt tiedostusvälineiden kautta harhautuksia, jotka tarkkanäköiset internetin käyttäjät osoittavat heti valheellisiksi.

Keskivertokansalaiset eivät vieläkään ole enemmässä määrin havainneet pimeyden voimien heikentymistä ja siten pimeyden voimat voivat edelleen kontrolloida kansalaisten jokapäiväistä elämää ja manipuloida heidät uskomaan levittämiinsä pahansuopiin valheisiinsa. Mutta kulissien takana Valon voimat valtaavat yhä enemmän asemia näiltä aiemmin yksinvaltiailta pimeyden voimien käskyläisiltä raivaten siten tietä niille monille hallinnollisten organisaatioiden toimijoille, jotka valmistelevat toimenpiteitä useiden keskeisten valtioiden nykyisen hallinnon syrjäyttämiseksi vallasta. Nämä lailliset vallankaappaukset avaavat tien niille toimille, jotka tulevat tarjoamaan lääkkeen moniin maailmanne murheisiin ja tuomaan teille rauhan, yhteistyön ja yltäkylläisyyden täyttämän uuden maailman. Ne mahdollistavat myös yleiset julkistukset, joiden myötä teille voidaan esitellä monia uusia teknologioita. Nämä pitkään salassa pidetyt teknologiat voivat lievittää monia tämänhetkisiä energiantuotantoon, saastumiseen ja taloudellisiin vaikeuksiin liittyviä ongelmianne sekä parantamaan suuresti viestintämahdollisuuksianne.

Pimeyttä edustava salaliittonne pitää nämä parannuskeinot teiltä salassa. Tällä hetkellä vallassa olevat tahot ovat syvästi huolestuneita siitä, että heidät voidaan kukistaa ja siksi he pitävät tarkassa vartioinnissaan kaikkea sellaista teknologiaa, joka voisi edistää maailmanne kehittymistä tai jonka käyttö ei ole täysin heidän hallinnassaan. Tästä toimintamallista johtuu UFOjen olemassaolon salailu ja liioittelematta tuhansien sellaisten keksintöjen salassapito, jotka tahattomasti ovat samankaltaisia kuin pimeyden voimien salaisesti kehittelemät teknologiat. Näiden teknologioiden taustalla olevat tieteelliset käsitykset sisältävät sen ymmärryksen, että yleisesti hyväksytyt tieteelliset teorianne ja olettamukset ovat puutteellisia ja virheellisiä. Uhanalaisia ovat myös ne pitkän aikaa vallalla olleet filosofianne ja todellisuuskäsityksenne, jotka "virallinen tiede" teille tarjoaa. Tämä eristäytynyt tiede on varsinainen Pandoran lipas kaikelle sille, johon teidät on opetettu uskomaan. Pimeyden voimiin kohdistuu myös tietoisuuden kasvun luoma paine, joka alkaa kyseenalaistaa monia tieteen "pyhiä lehmiä". Teidän todellisuutenne haluaa todellakin muuttua, hyväksyivät pimeyden voimat sitten sen tai eivät.

Tämä hiljainen tietoisuusvallankumous ei poistu noin vain. Pimeyttä edustava salaliitto näkee tämän kehityksen tukahduttamiseen tähtäävien yritystensä olevan sekä kömpelöitä että lopulta liian tehottomia. Tietoisuustaso nousee koko planeetallanne ja johdattaa yhteen monia yksilöitä, joiden päättäväinen totuudenetsintä on tuottanut heille suuren määrän tosiasioita. Näitä totuuksia löytyy eri puolilta internetiä ja johdonmukaiseksi koosteeksi nivottuna ne saavat monet vakuuttuneeksi. Huomattava osa maailmanne väestöstä on nyt omistautunut muutoksen toteuttamiselle. Muutoksen perusteet ovat tällä hetkellä enimmäkseen älyllisiä tai ne ilmenevät rituaalisena Äiti Maan ja ihmiskunnan pelastamiseen tähtäävänä toimintana. Kaiken kaikkiaan nopeasti laajeneva liike on nopeutunut ja alkaa saada aikaan havaittavia muutoksia monin paikoin maailmassanne. Tämä hermostuttaa pimeyden voimia ja yksi heidän tärkeimmistä suunnitelmistaan onkin nyt tämän havahtumisen tukahduttaminen ja maailmanne palauttaminen aiempiin unettaviin toimintatapoihinsa jollakin keinolla.

Nämä muutokset, vaikkakin vielä hyvin rajalliset, ovat maailmanlaajuisia ja meidän maanpäälliset liittolaisemme tukevat niitä täysin. Nämä muutokset voivat olla esimerkiksi ihmisläheisen pankkitoiminnan käynnistämistä, pienimuotoista "vihreää" yhteisöllisyyttä tai keinoja tarjota perheille mahdollisuuksia luopua "köyhyysajattelusta". Ne kääntävät ikivanhat perinteet ja uskomukset päälaelleen. Uudet ideat muuttavat luovalla tavalla verkostoja, jotka voivat tehdä yhteisöstä aiempaa paremman, rikkaamman ja fiksumman ja lisäksi ne ratkaisevat ne pienet paikalliset tarpeet, joiden johdosta yhteisöt ylipäänsä muodostuvat. Tällaiset ruohonjuuritason toimenpiteet ovat hyvä alku, mutta ne edellyttävät myös varakkaiden ja vaikutusvaltaisten neuvonantajien tukea ja juuri tämän tehtävän meidän maanpäälliset liittolaisemme täyttävät. Tämän yhteyden tulokset ovat kunnioitusta herättäviä ja antavat lisää todisteita siitä, että muutoksen aaltoa ei voi pysäyttää.

Kaikki maailmanne tapahtumat vahvistavat sitä näkemystämme, että ensimmäisen yhteydenoton toteutuminen on nyt lähellä. Suuri muutosliike kiihtyy sekä makro- että mikrotasolla ja se kasvattaa voimaansa ja laajuuttaan nopeassa tahdissa. Koskaan aiemmin näin monipuolinen kirjo erilaisia muutosta ajavia ryhmiä ei ole yhdistänyt voimiaan teidän planeetallanne. Vaikkakin reunoilta alkaen, kaikenlaiset muutosta ajavat ryhmät lisääntyvät nopeassa tahdissa ja niihin lukeutuu myös rauhan ja yltäkylläisyyden eteen työskenteleviä tahoja. "Vihreä" filosofia on johtanut poliittisten puolueiden syntymiseen ja luonut uuden teollisuuteen pohjautuvan tietouden, joka vaalii ympäristötietoisuutta ja Maapallon hyvinvoinnista huolehtimista. Tällaiset asenteet valmistelevat maaperää monille eksoottisille teknologioille, jotka tarjoavat ratkaisuja energiantuotanto- ja saastumisongelmiinne. Tähän liittyy myös tarve nostaa yhteiskunnallinen vastuu keskeiseen asemaan.

Suuri osa maailmanne väestöstä on suurissa vaikeuksissa, mikä luo valtavan tarpeen yhteiskunnalliselle vastuulle. Tämä saa meidän maanpäälliset liittolaisemme kiirehtimään viimeisen salaliiton syrjäyttämistä. Tietoisuutenne kasvun pysäyttämiseen tähtäävät toimenpiteet eivät toimi ja salaliittolaiset alkavat olla hätääntyneitä. Taivas on sysännyt liikkeelle keinot palauttaa teidät jälleen täyden tietoisuuden tilaan ja pimeyden voimat näkevät nyt, kuinka hyödytöntä on taistella sitä vastaan. Jokapäiväisen elämänne harhatiedolla täyttävät keskeiset tiedotusvälineet ovat vielä pimeyden voimien hallinnassa, mutta muualla Valon voimat ovat piirittämässä pimeyden mahtavan linnakkeen. Sen seinät murentuvat ja piiritettynä olevat alkavat olla uupuneita. Te näette keskeisen käännekohdan tapahtuvan aivan silmienne edessä. Eli siis sen kauan kaivatun hetken, jolloin pimeyden hallitseva asema lopultakin luhistuu ja sen tilalle tulee jotakin, joka on teille mieluisampaa ja sopii paremmin teidän orastaville kyvyillenne.

Te hoiputte nyt valtaisan tietoisuushyppäyksen partaalla. Meidän roolimme on opastaa teidät tämän vaiheen läpi ja opettaa teille monia uusia tapoja havainnoida asioita. Ei ole helppo tehtävä muuttaa teidän olemuksenne ja uskomuksenne perusteellisesti ja antaa teille keinot uudistaa maailmanlaajuinen yhteiskuntanne täydellisesti. Mutta se voidaan tehdä, ja nopeasti. Alkajaisiksi teillä on paljon kiinni kirittävää pimeyden voimien yhteiskunnallenne asettamien rajoitteiden takia. Sen jälkeen teidän synnynnäiset kykynne syleilevät edessänne avautuvia näkymiä ilolla. Me emme epäile yhtään sitä, että kun te olette palanneet täyden tietoisuuden tilaan ja teidät on opastettu kulkemaan oikeaan suuntaan, mahdollisuutenne ovat rajattomat. Kukaan ei voi määrittää teille sitä, mikä on jumalallisesti mahdollista. Me luotamme täysin siihen, että te pystytte rakentamaan oman tähtikansanne ja laatimaan listan niistä asioista, joita te haluatte tehdä. Kun yhteiskuntanne kukoistaa täydellä voimallaan, te liitätte oman valveutuneen äänenne meidän muiden Galaktisen Liiton jäsenten äänten joukkoon.

Tänään tarkastelimme joitakin tekijöitä, jotka muovaavat maailmanne kehittymistä. Olkaa iloisia ja keskittykää tulossa olevaan palkintoonne. Pimeyden voimat tulevat vapauttamaan tukahduttavan otteensa teidän maailmastanne ja niinpä monien hämmästyttävien tapahtumien toteutuminen on nyt lähellä. Olkaa valmiita ja tietäkää, että Yhdessä te olette Voitokkaita! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!