Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 18.11.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn111803.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme taas. Tässä todellisuudessa tapahtuu monia asioita, joista suurin osa teistä ei ole tietoisia. Nämä tapahtumat tulevat merkitsemään uuden todellisuuden aamunkoittoa. Sen saapuminen tulee merkitsemään loppua tuhansien vuosien mittaiselle puutteen ja hajaannuksen ajanjaksolle sekä laajalle levinneelle tietämättömyydelle siitä, mitä maailmassanne oikeastaan tapahtuu. Vaikka pimeyden voimat ovatkin käyttäneet näitä keinoja taitavasti saadakseen teidät tottelemaan omia käskyjään, Valo on nyt nostamassa pimeyden verhoa. Tämä väistämätön muutos on merkki siitä, että lopullinen voittonne on lähellä. Meidän tehtävämme on valvoa näitä julkisuudelta piilossa tapahtuvia toimepiteitä ja puuttua asioiden kulkuun, jos maanpäälliset liittolaisemme tai Ylösnousseet Mestarinne meiltä sitä pyytävät. Tämä pitkään jatkunut suvantovaihe tekee teidän ensimmäisen yhteydenoton projektista erittäin ainutlaatuisen. Koskaan aikaisemmin meitä ei ole pyydetty, jumalallisen käskyn saatuamme, toimimaan enimmäkseen hiljaisessa sivuroolissa. Kuitenkin tämänhetkinen tilanne on ainutlaatuinen ja tässä prosessissa käytetään toimintamalleja, joita ei ole käytetty misään aiemmassa ensimmäisen yhteydenoton ohjelmassa. Tämä pitkään kestänyt viivytys pohjautuu paikallisen Galaktisen Liiton Alueneuvoston käskyyn siirtää ensimmäisen yhteydenoton toteuttaminen myöhempään, nykyistä suostuisampaan, ajankohtaan.

Toimintakäskyä ei ole vielä annettu, koska te olette koko tämän galaksin kannalta keskeisessä asemassa. Te olette korvaamattoman tärkeä tekijä pysyvän rauhan saavuttamisessa tässä galaksissa. Olemme maininneet tästä asiasta jo monta kertaa aiemminkin emmekä tällä hetkellä halua keskustella siitä yksityiskohtaisesti. Tietäkää kuitenkin, että koko Valon Galaktinen Liitto on tällä hetkellä painostamassa voimakkaasti niitä ryhmittymiä, jotka ovat vastuussa tämänhetkisistä viivytyksistä. Me voimme tyytyväisinä todeta, että tällä jatkuvalla painostuksella on vaikutusta ja että yhdessä hyvin vaikutusvaltaisten ryhmien ja sopivissa asemissa olevien yksilöiden tekemien toimenpiteiden kanssa se on johtamassa teidän voittoonne! Vaikkakaan emme ole tyytyväisiä näiden muutosten etenemisen nopeuteen, me voimme kertoa teille, että edistystä tapahtuu. Kuten aina, tämä edistyminen voi johtaa äkilliseen suureen läpimurtoon, joka mahdollistaa vuoden 1998 sopimustemme pääkohtien täysipainoisen ja nopean toteutumisen. Tämä voi tapahtua minä hetkenä tahansa. Siksi, rakkaat Ystävät, pyydämme teitä pysymään keskittyneinä ja tekemään kaiken sen, minkä tunnette edesauttavan tämän voiton saavuttamista.

Meidän keskeisin huolenaiheemme on luoda se tapahtuma, joka tulee asettamaan päätöksen nykyiselle toisarvoiselle roolillemme. Haluaisimme mielellämme osallistua tapahtumiin aktiivisemmin ja tehokkaammin edistäen teidän etujanne. Kuitenkin, kuten jo aiemmin kerroimme, meidän jatkuva ja tilanteeseen sopiva toimintamme on johtamassa merkittävään edistymiseen. Olemme innokkaita purkamaan sen 'tukkisuman', joka tähän saakka on hidastanut edistymistämme. Yhteyshenkilöidemme ja diplomaattiemme toimintaa rajoittavat maanpäällisten liittolaistemme tekemät päätökset ja Ylösnousseiden Mestareittenne asettamat säädökset. Olemme pyytäneet pappejamme ja papittariamme kysymään Lord Surealta jumalallista ohjausta näihin asioihin. Tällä tavalla syntyneet säädökset ovat perustana koko ajan jatkuvalle toiminnallemme. Jos Lord Surea käskee meitä puuttumaan asioihin suoremmin, me noudatamme näitä jumalallisia käskyjä nopeasti. Hyvät Ystävät, tämän ensimmäisen yhteydenoton ohjelman nopea päätökseen saattaminen on joka tapauksessa tärkein tehtävämme. Laivastojemme alukset ovat sijoittuneet verhoutuneina Maapallon läheiseen avaruuteen ja ilmakehäänne. Tämä viivästys on kestänyt jo aivan liian pitkään. On lähestymässä aika, jolloin me ilmestymme teille näkyvässä muodossa ja tulemme asettamaan päätöksen sille harhaluulolle, että meitä ei olisi olemassa.

Katsellessamme maailmaanne me näemme muutostilassa olevan todellisuuden. Maailmassanne on paljon uppiniskaisuutta, väärää tietoa ja koko ajan lisääntyvää maailmanlaajuista kaaosta. Maailmaanne hallitsevat salaiset ryhmittymät ovat saavuttaneet kriittisen pisteen jakautumista ja hajaannusta aiheuttavien keinojensa käyttämisessä. Vanha valtarakenne, tämä viimeinen salaliitto, on murenemassa. Kuitenkin sen lähestyvä loppu on aiheuttanut äskettäisen uusien ja ankarien kansainvälistä pankkitoimintaa säätelevien lakien toimeenpanon. Hankkiakseen takaisin menetetyn vaikutusvaltansa, tämä salaliitto on kaikin voimin koonnut yhteen nämä ankarat rahoitukselliset säännöt viimeisenä yrityksenään hankkia itselleen ylin määräysvalta. Havaittuaan tämän, maanpäälliset liittolaisemme ovat käynnistäneet sarjan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kumota nämä säädökset. Lisäksi tiettyjen vaikutusvaltaisten ryhmittymien ja yksilöiden suunnaton tyytymättömyys on johtamassa vaurausohjelmienne ja uusien aikaisempaa suopeampien kansainvälisten rahoituslakien nopeaan julkistamiseen. Nämä julkistukset tulevat olemaan paljon kattavampia kuin N.E.S.A.R.A. Ne tulevat johtamaan uuteen yhteistyössä työskentelevään maailmaan, jossa suunnaton pienille ihmisryhmille keskittynyt varallisuus ja sen mukanaan tuoma valta ei enää ohjaa hallitustenne toimintaa.

Tässä uudessa todellisuudessa täytyy myös nykyisen meidän olemassaolomme virallisen kiistämisenne loppua. Lisäksi meidän osamme teidän menestyksessänne vaatii perusteellisen julkistamisen. Meidän täytyy myös avustaa teitä viimeisissä vaiheissa muuttumisessanne täysin tietoisiksi Valo-olennoiksi. Tämän toteutuminen kesti monta tuhatta vuotta ja sen viimeisen vaiheen mittavuus vaatii meidän tarjoamaamme ohjausta. Taivas on vakuuttanut meille, että tämän prosessin viimeinen vaihe tulee toteutumaan nopeasti. Te tulette saamaan suunnattoman määrän tietoa ja rajoittamattomat mahdollisuudet. Te tulette tarvitsemaan opastajia opettamaan teille menetelmiä, joiden avulla voidaan voittaa mitkä tahansa näiden uusien asioiden omaksumisessa ja hyödyntämisessä mahdollisesti ilmenevät vaikeudet. Lopulta teidän täytyy laajentaa käsitystänne Taivaasta ja sen vuorovaikutuksesta fyysisen todellisuuden kanssa. Niinpä Taivas määräsi erityistehtäviä taivaallisille oppaillenne ja asetti meidät avustamaan heitä näissä tärkeissä asioissa. Odotamme innolla pääsevämme toteuttamaan nämä meille asetetut velvoitteet.

Tällä hetkellä useat prosessit ovat edistymässä. Olemme luottavaisia, että pitkään odotettu muutoksenne on tapahtumassa. Tämä muutos tulee laajentamaan tietoisuuttanne ja muuttamaan perin pohjin koko tämän galaksin. Pitäkää mielessänne, että Maapallon tapahtumat vaikuttavat merkittävästi koko tähän galaksiin. Taivas muistuttaa meitä jatkuvasti Maapallon tapahtumien tärkeydestä. Te, rakkaat Ystävät, olette valittuja sotureita tässä suhteellisen verettömässä vallankumouksessa, joka tulee muodostamaan uuden todellisuuden teille ja koko tälle galaksille. Aurinkonne ja Äiti-Maa ovat voimakkaan muutoksen kourissa. Kuten olemme jo aikaisemmissakin viesteissämme todenneet, tämä muutos tulee muuttamaan Auringon ja Äiti-Maan olemuksen ja jopa sen tavan, jolla tämän aurinkokunnan energiajärjestelmä toimii. Te olette siirtymässä nopeasti uuteen tilaan aineen ja energian välisten vuorovaikutusten hallitsemisessa.

Muistakaa, että te elätte tietoisessa maailmankaikkeudessa. Moniulotteisuuden ja rinnakkaistodellisuuksien käsitteet ovat virheellisiä. Tietoisuus luo ne tämän maailmankaikkeuden lähes äärettömän monet tasot, joita kutsutaan fyysisiksi todellisuuksiksi. Tietoisuuden avulla niissä myös eletään. Tietoisuus on elävä ja yhteydessä kaikkeen. Tietoisuuden suuri Sininen Luomisen Valo muodosti galaksien moninaisuuden, hehkuvan ja pimeän avaruuden ja ne upeat taivaankappaleet, joita te näette taivaalla joka yö. Tämä mahtava Valo loi myös sellaista, joita te ette vielä voi nähdä. Kaikki tämä pyhä kauneus on olemassa fyysisinä todellisuuksina. Pian te opitte tuntemaan sen sanoin kuvaamattoman laajuuden. Sitten te, kuten mekin, tulette oikeasti ymmärtämään sen rajattomuuden, suuruuden ja yksinkertaisuuden. Sen toimintaa säätelevät ainoastaan muutamat keskeiset tietoiset kaavat. Esi-isillenne annettu pyhä geometria on ainoastaan osa niistä tekijöistä, jotka muodostavat nämä jumalalliset yhtälöt.

Lähestymässä oleva uusi todellisuus tulee pitämään sisällään lukemattomia yllätyksiä. Se tulee myös avaamaan uusia rajoittamattomia näköaloja, joita te ette vielä voi käsittää. Me emme voi korostaa tämän merkitystä tarpeeksi. Hyvät Ystävät, kuvitelkaa uusi maailmanne ja huomatkaa, että teidän myönteiset tekonne tekevät sen toteutumisen mahdolliseksi. Yhdessä olemme voitokkaita! Tapahtumassa olevat asiat tulevat antamaan teille enemmän kuin pystytte kuvittelemaankaan. Pyydämme teitä näkemään nykyisen todellisuutenne sellaisena kuin se on - voimakkaana harhakuvana, joka on menettämässä otteensa teistä. Sellaisena se voi ja tulee tekemään kaiken voitavansa pitääkseen teidät edelleen otteessaan. Teidän tehtävänne on käyttää luontaisia kykyjänne ja keskittyä yksimielisesti menestykseenne. Tämä menestys on väistämätön, kuten on myös ensimmäisen yhteydenottomme toteutuminen! Kuvitelkaa, että välttämättömät tapahtumat toteutuisivat juuri nyt. Kuvitelkaa myös, että meidän välitön yhteydenottomme tapahtuisi nyt! Kuten juuri mainitsimme: me olemme voitokkaita!

Tänään olemme kertoneet ensimmäisen yhteydenoton edistymisestä. Kerroimme teille lyhyesti viimeisen salaliiton yrityksistä estää kansainväliset valutansiirrot Pohjois-Amerikan ja muun maailman välillä sekä tästä aiheutuneista talousmaailman häiriötekijöistä. Mutta nämä toimenpiteet ovat aiheuttamassa päinvastaisen vaikutuksen sallien uuden todellisuudenne syntymisen. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!