Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 19.8.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn081908.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille asioita, jotka teidän on hyvä tietää! Suuri kamppailu on jatkunut viimeksi kuluneiden viikkojen aikana. Tähän kamppailuun liittyvät myös ne vielä jäljellä olevat muutamat asiat, jotka voivat siirtää vallan pimeyttä edustavilta salaliittolaisilta meidän maanpäällisille liittolaisillemme. Pimeyden edustajat ovat vastuussa tämän hiipuvan todellisuuden tapahtumista siihen saakka kunnes tämä vallan siirto toteutuu. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ymmärtävät ja hyväksyvät tämän tosiasian. Niinpä heidän tuleekin toimia hyvin nopeasti. Monista uusista mahdollisuuksista on neuvoteltu ja niitä on myös toteutettu. Nyt meidän maanpäällisten liittolaistemme täytyy toteuttaa nämä lopulliset ja mitä uskaliaimmat toimenpiteet. Me olemme heidän tukenansa ja rohkaisemme heitä tarttumaan näihin toimenpiteisiin, jotka voivat siirtää vallan pois näiltä ylimielisiltä salaliittolaisilta. Näiden toimenpiteiden valmistelemiseksi me olemme kertoneet tiettyjen valtioiden hallituksille, mitä heidän edellytetään tekevän. Nämä "varoitukset" ovat tuottamassa odotetun kaltaisia tuloksia ja monet hallitukset varautuvat pahimpaan mutta kuitenkin toivovat parempaa ratkaisua. Nämä viimeiset vaiheet toteuttaessaan meidän maanpäälliset liittolaisemme voivat lopultakin tehdä totta niistä läpimurroista, joiden eteen he ovat jo niin pitkään ponnistelleet. Sen jälkeen voidaan toteuttaa vaurauden jakelu ja tehdä viralliset julkistukset!

Näiden tapahtumien tuloksena syntyvä ympäristö tulee osoittamaan oikeaksi meidän näkemyksemme. Salaliiton häikäilemätön taktiikka on nyt tullut lähes päätepisteeseensä, mutta silti satunnaisen tarkkailijan silmissä mikään ei ole muuttunut. Kuitenkin on tapahtunut paljon sekä julkisuudessa näkyviä että salaisesti toteutuneita asioita. Illuminatin hierarkia on alkanut luhistua, kun valtaa on siirtynyt eri ryhmille. Tämänhetkiset maailmanlaajuiset taloudelliset, poliittiset ja sotilaalliset kriisit ovat esimerkkejä tästä. Lisäksi on käynnissä salainen kamppailu uuden rahoitus- ja pankkijärjestelmän luomiseksi, joka on keskeinen asia meidän maanpäällisten liittolaistemme toimintasuunnitelmassa, kuten te jo tiedätte. On muodostunut laaja kansainvälinen liittoutuma, joka tukee meidän maanpäällisten liittolaistemme ponnisteluja viimeistä salaliittoa vastaan. Tätä Valon ja pimeyden välistä vastakkainasettelua korostaa se huomattavasti julkisempi kamppailu, jota edelleen viimeisen salaliiton kannalla olevat ryhmittymät käyvät ja tällainen avoin sodankäynti voimistaa edelleen jo entisestäänkin runsasta maailmanlaajuista kaaostilaa. Tämä yltyvä hämmennys toimii suojaverhona sille, mitä pimeyden edustajat aikovat seuraavaksi tehdä.

Salaliittolaiset haluavat murskata meidän maanpäälliset liittolaisemme ja pakottaa meidät luopumaan ensimmäisen yhteydenoton toteuttamisesta. Tämä tavoite on toiveunta! Tätä todellisuutta koskevan jumalallisen suunnitelman voima estää minkäänlaisen tällaisen pimeyden unelman toteutumisen! Uusi syntymässä oleva todellisuus säteilee Valoa ja yltäkylläisyyttä ja ennen kaikkea valmistelee täyden tietoisuuden tilaa. Pitkään jatkunut manipuloidun rajoitetun tietoisuuden tilan aikakausi korvataan ympäristöllä, jossa ihmiskunta toteuttaa mahdollisuutensa ja luo ilon ja tyydytyksen täyttämän todellisuuden. Tämä on päinvastaista sille, mitä illuminoidit haluavat. Taivaan teidän maailmassanne toteuttama valtaisa tietouden tason kohotus tuottaa nämä elämää vahvistavat tekijät. Juuri tämä jumalallinen prosessi tekee ensimmäisen yhteydenoton toteuttamisen mahdolliseksi. Meidän tämänhetkinen tehtävämme on eliminoida viimeiset ensimmäisen yhteydenoton toteuttamisen esteet Taivaan hyväksymällä tavalla. Sitten sopivalla hetkellä me esittäydymme teille virallisesti. Tällä hetkellä olemme keskellä tätä vaihetta. Meidän tavoitteemme on saada työlistalla olevat tehtävämme valmiiksi, lopettaa "UFOjen" olemassa olon salailu ja edetä nopeassa tahdissa ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseen.

On tärkeää, että ihmiskunta siirtyy pois tuhansia vuosia jatkuneesta muukalaisvihan aikakaudesta, jota uskonnolliset filosofianne ja "kirjoitettu" historianne on niin avoimesti tukenut. Teillä on ollut jo pitkään läheisiä yhteyksiä niin sanottuihin Maapallon ulkopuolisiin olentoihin. Näihin muukalaisryhmiin lukeutuvat aiemmat hallitsijanne Anunnakit, lukuisat pimeää Ancharan Liittoa edustaneet ryhmittymät ja Galaktisen Liiton Sirius-taustaisen liittoutuman edustajat. Kaikilla näillä on ollut merkittävä osa teidän nykyisen sivilisaationne kehittymisessä. Itse asiassa muinaisen Kreikan, Rooman, Intian ja Kiinan sekä Amerikan ja Oseanian kansojen mytologiat ovat täynnä tarinoita, jotka vahvistavat tämän tosiasian. Taivaallinen asioihin puuttuminen on normaali toimintatapa eikä tämä nyt menossa oleva aika ole sen asian suhteen lainkaan niin poikkeava kuin vallanpitäjänne haluavat teille uskotella. Se, että jotkut valtiot ovat myöntäneet hallituksen pimittäneen raportteja UFO-tapauksista, on merkki siitä, että tämä jo vuosikymmenien ajan jatkunut salailu ei voi jatkua enää kovin pitkään.

Näiden asioiden tullessa yhä laajemman kansanosan tietoon meidän koko ajan lisääntyvä esiintymisemme teidän taivaallanne päivin ja öin voi johtaa ainoastaan siihen yhteen loogiseen johtopäätökseen, että te ette ole yksin. Meidän seuraava askeleemme on tarjota teille aiempaa dramaattisempia todisteita läsnäolostamme ja hyväntahtoisuudestamme ja siitä, että me olemme valmiita toteuttamaan ensimmäisen yhteydenoton. Todetkaamme tässä yhteydessä, että me emme tule rikkomaan niin kutsuttua "asioihin puuttumattomuuden lakia". Tämä näkemys perustuu pelon täyttämään ajatusmaailmaan, joka haluaa kiistää meidän läsnäolomme. Itse asiassa kunkin planeetan paikallisen hengellisen hierarkian tilannearviointi ja päätökset ratkaisevat sen, että sallitaanko toisilta planeetoilta kotoisin olevien tai toista tähtikansaa edustavien olentojen yhteydenotot vai eikö niitä sallita. Jos tarkastelette Maapallon historiaa, niin voitte nähdä tuhansia tällaisia vierailuja tapahtuneen aikojen kuluessa ja kaikilla niillä on ollut pätevät syyt ja kaikki ne ovat osaltaan vaikuttaneet planeettanne ja ihmiskunnan tämänhetkiseen tilanteeseen. Kuitenkin Äiti Maan ainutlaatuisuus ja jumalallisen suunnitelman määräykset ovat nyt tuoneet meidät tänne. Jumalallinen erivapaus ja sydämen logiikka ovat perimmäiset syyt meidän tämänhetkiseen läsnäoloomme.

Ensimmäinen yhteydenotto on täysin luonnollinen kehitysaskel. Sitä edeltävä vaihe on ollut tuo edellä mainittu neuvottelu paikallisen hengellisen hierarkianne kanssa. Normaaliolosuhteissa me vain vahvistamme kyseessä olevan tähtikansan korkeimmat hengelliset tavoitteet. Se on kaikkien ensimmäistä yhteydenottoa valmistelevien toimenpiteiden ohjenuora. Teidän tapauksessanne meidän läsnäolomme on Lord Surean myöntämän erivapauden tulosta. Itse asiassa meidän jatkuva teidän tieteellisen, poliittisen ja kulttuurisen keskustelunne valvonta osoittaa teillä olevan vielä paljon tekemistä vastataksenne meidän ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiselle normaalisti asettamiamme vaatimuksia. Lisäksi ilman tätä erivapautta ja Taivaan keskittynyttä väliintuloa yhteydenoton edistyminen ei olisi lähelläkään sitä tasoa, jossa me nyt olemme. Taivas tietää sen, että te olette erikoistapaus ja siksi me saamme puuttua teidän asioihinne normaalia enemmän. Pimeyden edustajat tietävät tämän ja toivovat, että asiat olisivat toisin!

Suuri osa tämän kyseisen ensimmäisen yhteydenoton prosessin parissa tekemästämme työstä on ennenkuulumatonta. Itse asiassa meidän rooliksemme on tullut toimia rajoitetuin toimintavaltuuksin varustettuina maailmanne hyväntahtoisina ylivalvojina. Ainoastaan mikäli se on ehdottoman välttämätöntä, me saamme puuttua asioiden kulkuun suorasti hyvin lyhyellä varoitusajalla. Pääsääntöisesti me työskentelemme maanpäällisten liittolaistemme kanssa Taivaan asettamien toimintavaltuuksien puitteissa. Kuitenkin teidän epätoivonne ja turhautumisenne on nyt jatkunut jo aivan liian pitkään! Niinpä nyt valmistellaan salaisesti asioita tämän tilanteen korjaamiseksi. Kaiken tämän aikana planeettanne pimeyttä edustavat tahot pitävät yllä omaa "avaruuskelpoista" teknologiaansa, jonka avulla voitaisiin helposti ratkaista kaikki maailmanne keskeiset energiantuotantoon ja ympäristön saastumiseen liittyvät ongelmanne. Meidän mielestämme on täysin järjetöntä pitää nämä teknologiat teiltä salassa! Toinen kummallisuus on valuuttojen manipuloinnin avulla tapahtuva varallisuuden kerääminen. Nämä järjettömät toimintatavat ovat jatkuneet muuttamattomina jo aivan liian pitkään. Olisi ollut paljon parempi ratkaisu, jos pimeyttä edustavista tahoista olisi tullut uuden todellisuuden Lähettiläitä ja tämä pimeyden aikakausi olisi siten saanut asianmukaisen päätöksen.

Pimeyden edustajat tietävät "leikin olevan lopussa"! Taivas on alkanut vetää teitä mukaan uuteen peliin. Sitä kutsutaan täyden tietoisuuden tilaksi ja se asettaa lopun kaikille rajoituksille. Pimeyden voimien täytyy astua sivuun ja luopua vanhoista toimintatavoistaan, jotka tulevat joka tapauksessa loppumaan Taivaan määräysten vaikutuksesta. Pian pimeyden edustajat tulevat luopumaan näistä vanhoista toimintamalleistaan ja heidät pakotetaan myöntämään se, mistä tässä kaikessa pohjimmiltaan on ollut kyse - se on ollut kokemuksien hankkimiseksi tehty tilapäinen harharetki pimeyden maailmaan. Nyt Valo palaa valtaan ja tämän harharetken aikana kerätyt kokemukset muodostavat suuren viisauden, jota te kaikki voitte tarvittaessa käyttää hyväksenne. Te tulitte tänne ottaaksenne osaa tähän pimeyden näytelmään esittäen erilaisia rooleja. Iloitkaa ja juhlistakaa jälleennäkemistä hengellisten ja avaruudellisten sukulaistenne kanssa!

Tänään kerroimme teille lisää asioita. Nykyinen taivaallisen muutoksen kourissa kamppaileva todellisuutenne elää nyt viimeisiä päiviään. Erityiset seremonia-alukset tulevat pian muuttamaan tämän todellisuuden antaen meille tilaisuuden laskeutua planeettanne pinnalle ja saattaa päätökseen sen, minkä Taivas niin suurenmoisesti aloitti! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!