Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 20.1.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn012004.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme taas kertomaan uusista asioista. Juuri nyt te olette keskellä suuria muutoksia, jotka valmistautuvat muuttumaan näkyvään muotoon. Nämä muutokset pohjautuvat lukuisiin asioihin, jotka ovat häilyviä, mutta etenemässä myönteiseen suuntaan. Kuten olemme aiemmin maininneet, Äiti-Maan tilanne on samalla lailla häilyvä, mutta hän on joka tapauksessa päättänyt toteuttaa ne maanpinnan muutokset, jotka ovat välttämättömiä, jotta hän voisi siirtyä täyden tietoisuuden tilaan. Tämä saattaa tehdä maailmanne entistäkin alttiimmaksi suurille luonnonkatastrofeille. Siksi me tarkkailemme jatkuvasti Äiti-Maan tilaa. Me teemme tämän varmistaaksemme sen, että monet näistä suunnattomista geologisista muutoksista eivät tapahdu ennen kuin sisäinen ymmärryksenne muutos on toteutunut. Tämän meidän velvollisuutemme 'tasapainottaa' maailmanne salaisten poliittisten ja taloudellisten tapahtumien sekä illuminatin salaliiton lukuisten haarojen välisen jatkuvan sodan tarkkailu. Tämä salainen konflikti on nyt saamassa kohtalon määräämän loppuratkaisun.

Anunnakit hallitsivat maailmaanne lähes 13000 vuoden ajan. Muinainen maailmanhistorianne on täynnään monenlaisia 'mystisiä jumalia ja jumalattaria'. Kuitenkin kaikki nämä olivat itse asiassa yhden suuren ryhmän - Anunnakien - jäseniä. He loivat maailmanne monet erilaiset kulttuurit ja hallitsivat niitä luomalla hajaannusta ja konflikteja. Rajoitetut resurssit ja jatkuva sodan uhka saivat aikaan hallitsevan sotilasluokan kasvun. Tämän sotilasluokan valtaa pönkitti pappien ja papittarien muodostama parantajaluokka. Yhdessä nämä ryhmät pitivät hallussaan hengellistä ja maallista auktoriteettia. Luonnollisesti Anunnakit tekivät näistä klikeistä omia virallisia edustajiaan Maapallolla. Lisäksi he muovasivat toisen ryhmän, joka oli osaksi ihmisistä ja osaksi Anunnakeista. Tämän ryhmän jäsenten oli tarkoitus olla todellisia mutta salaisia 'soihdunkantajia'. Anunnakien asettamina maanpäällisinä valvojina nämä hybridit lopulta soluttautuivat monien yhteiskuntien hallitseviin luokkiin ja pitivät itseään edelleen jatkuvan Anunnakien maanpäällisen dominoinnin luottohenkilöinä.

Anunnakit tukivat näiden monien salaisten ryhmien välistä vuorovaikutusta kahdesta syystä. Ensinnäkin heidän täytyi luoda salainen tiedustelujärjestelmä eri ryhmien keskuuteen estääkseen tiettyjen 'harhaoppien' leviäminen. Näitä oppeja esiintyi runsaasti Atlantiksen jälkeisessä ja vedenpaisumusta edeltäneessä maailmassa. Ylösnousseet mestarit ja heidän siriuslaiset Galaktisen Liiton liittolaisensa loivat nämä hengelliset ja filosofiset opit ja lähes onnistuivat kumoamaan Anunnakien vallan. Anunnakit halusivat varmistaa sen, ettei tällainen tilanne pääse toistumaan ja siksi he loivat nämä näkymättömät tiedustelujoukot. Näiden ryhmien lojaalisuuden varmistamiseksi luotiin palkitsemiseen ja rankaisemiseen perustuva järjestelmä, joka sai heidät toteuttamaan isäntiensä jokaisen käskyn. Vuosituhansien kuluessa näistä ryhmistä tuli lojaaleja, vauraita ja vaikutusvaltaisia. Vaikka ryhmien jäsenet vaihtuivatkin, heidän tehtävänsä pysyi samana - palvella pimeyttä edustavia isäntiään.

Toinen syy tämän vuorovaikutuksen sallimiselle oli mahdollistaa Anunnakien hallintoneuvoston ylläpitää kontrollia kapinallisten ja niskottelevien hybridien väliseen löyhään liittoutumaan valvomalla sitä, miten näistä klikeistä kehittyi heidän maanpäälliset ryhmänsä. Hallintoneuvoston vastainen kapinointi ei ollut tuntematonta ja suojellakseen itseään Anunnakit näkivät viisaaksi ujuttaa 'myyriä' näiden maanpäällisten ryhmien ytimiin. Näiden salailun, petosten ja salaliittojen leimaamien todellisuuksien keskellä nämä salaiset ryhmät muodostavat perheet kehittivät hyvin kieroutuneen ja pimeän käsityksen todellisuudesta. He oppivat olemaan yhtäältä hyvin epäileviä toisiaan kohtaan ja toisaalta tekemään yhteistyötä. Tämä johti ryhmien välisiin muuttuviin liittoutumiin ja jopa kasvavaan epäluottamukseen heidän Maapallon ulkopuolisia isäntiään kohtaan. Monta tuhatta vuotta sitten monien näiden salaisten maanpäällisten ryhmien keskuudessa alkoi kehittyä salaista kapinointia.

Illuminateilla on takanaan pitkä maailmanne resurssien ja vallan salaisen hallitsemisen historia. Heidän Maapallon ulkopuolisten isäntiensä äkillinen käänne alkaa noudattaa Galaktisen Liiton tarkoitusperiä 1990-luvun puolivälissä aiheutti sen, että tämä kytevä kapinointi yltyi. Monet näiden ryhmien alaryhmät joutuivat sotaan toistensa kanssa ja seurauksena ollut ravistus johti nopeasti uusiin ja aiempaa paljon harvalukuisempiin liittoutumiin. Tässä vaiheessa Galaktinen Liitto tunsi voivansa puuttua asioihin aiempaa suoremmin, Ylösnousseiden Mestareidenne läheisessä valvonnassa. Jumalallinen ohjaus on ollut ohjenuoramme alusta alkaen. Anunnakeja estettiin olemasta yhteydessä heidän aiempiin maanpäällisiin käskyläisiinsä kunnes konfliktit ratkesivat. Sitten heidän sallittiin puhua jäljelle jääneille uusille ryhmittymille ja auttaa joitakin niistä tekemään myönteisen päätöksen alkaa auttaa Valon voimia.

Nämä tapahtumat johtivat nopeasti usein mainitsemiimme vuoden 1998 sopimuksiin ja niiden ehdotuksiin muuttaa radikaalisti sitä tapaa, jolla vauraus ja valta jakautuu maailmassanne. Nämä kehitysaskeleet tulevat muodostamaan lopullisen muutoksen nykyisin tuntemastanne maailmasta siihen uuteen maailmaan, joka on parhaillaan kasvamassa nopeasti heräävän käsityskykynne myötä. Ainoat jäljellä olevat kysymykset ovat kuinka kauan tämä muutos kestää ja milloin se toteutuu. Taivaan tekemät päätökset ja viimeisen pimeän salaliittonne toimet ovat määrittäneet nämä keskeisen tärkeät asiat. Tämänhetkinen maailmanlaajuinen todellisuutenne on luhistumassa nopeasti ja sen kykyä pitää itseään yllä ovat vähentäneet lisääntyneet Maapallon muutokset ja kasvava maailmanlaajuinen tietoisuuden lisääntyminen.

Tästä pääsemmekin takaisin siihen, mitä maailmassanne on parhaillaan tapahtumassa. Kuten mainitsimme, illuminatit muodostuvat vaikutusvaltaisista ryhmistä, jotka elävät hyvin kieroutuneessa ja pimeässä todellisuudessa. Kauan sitten Valon voimat asettivat näiden rinnalle omat salaiset ryhmänsä, joiden tehtävänä oli oppia teidän todellisesta maailmanhistoriastanne ja todellisista hengellisistä käsiteistä, jotka muodostavat jokaisen todellisuuden ytimen. Näitä ryhmiä kehotettiin pysymään salaisina ja/tai soluttautumaan tiettyihin julkisiin organisaatioihin ja moniin näihin pimeisiin salaisiin illluminatien ryhmiin. Nämä urheat yksilöt ja ryhmät ovat auttaneet meitä käännyttämään monet näistä keskeisen tärkeistä pimeistä ryhmistä Valoon. Tämä on saanut meidät vakuuttuneiksi siitä, että se, mitä aiemmin pidettiin mahdottomana, on nyt hyvin lähellä toteutumistaan - vapautenne ja synnynnäisen itsemääräämisoikeutenne virallinen julistaminen.

Meidän tehtävämme on valvoa näiden upeiden asioiden kehittymistä ja ilmoittaa teille, että näiden tapahtumien toteutuminen on lähellä. Taivas on vastuussa näiden tapahtumien ajoituksesta. Kun saamme ohjeet ja luvan, me voimme siirtää joukkomme ja laivueemme alukset sinne, missä niitä tarvitaan. Me pyydämme teitä nyt, tänä keskeisen tärkeänä aikana, pysymään keskittyneinä voittoonne ja täysin sitoutuneina siihen, mitä täytyy tehdä. Pysykää positiivisina älkääkä aristelko ilmaista näkemyksiänne toisille. Kun teette näin, osoittakaa heille, kuinka he voivat oppia itse sen, mitä todella on tapahtumassa. Käyttäkää kykyjänne pitämään lähiympäristönne myönteisenä ja rauhallisena; se auttaa jumalallisen tarkoitusperämme edistymistä suunnattomasti. Muistakaa, että todellisuutenne on muuttumassa nopeasti ja jatkuvasti kasvava joukko ihmisiä asettaa perinteiset uskomukset ja jopa tiedotusvälineiden välittämät tiedot kyseenalaisiksi. Auttakaa heitä matkallaan kohti heräämistä. Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään olemme kertoneet lisää siitä, mitä maailmassanne on tapahtumassa. Annoimme teille myös hyvin lyhyen selostuksen tällä hetkellä hyvin tärkeän konfliktin viimeisissä vaiheissa olevien illuminatien taustoista. Tämän konfliktin lopputulos tulee tukemaan jumalallista suunnitelmaa ja varmistamaan väistämättömän voittonne. Pysykää siksi tyyninä,keskittyneinä ja täysin sitoutuneina väistämättömään voittoonne! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.