Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 20.3.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn032007.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me toivotamme teidät tervetulleiksi kuulemaan lisää yksityiskohtia maailmanne tapahtumista ja ensimmäisen yhteydenoton prosessin etenemisestä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme jatkavat uurastustaan ja siten jokainen kuluva päivä tuo voittoamme lähemmäs. Samalla, kun tämä ratkaisematon salainen kamppailu Valon voimien ja viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton välillä saavuttaa loppuhuipennuksensa, keskeisimmissä kansainvälisissä raihoituksellisissa ja oikeudellisissa organisaatioissa työskentelevät voimat ovat tarttuneet hetkeen ja työskentelevät nyt uutterasti varmistaakseen sen, että luvatut toimitukset tulevat toteutumaan suunnitellulla tavalla. Tämän lisäksi yhä useammat kansainvälisen kaupan kannalta keskeiset valtiot ovat lisääntyvässä määrin tyytymättömiä USA:n salaliiton tapaan tehdä päivittäisiä varainsiirtoja valtiosta toiseen. Yhä lisääntyvät pullonkaulat lisäävät USA:n hallinnon toimintakykyisyyteen liittyviä epäilyksiä, mikä myös osaltaan heikentää sen nykyistä asemaa. Näiden haasteiden keskellä meidän maanpäällisten liittolaistemme yritykset kommunikoida viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton kanssa ovat kaikuneet kuuroille korville ja näin ollen "hiljaisen vallankumouksemme" toteuttamisen hetki tulee joka päivä lähemmäs. Pimeyden voimat alkavat nyt huomata sen, kuinka väistämätön heidän valtakautensa loppuminen on.

Tämä kehitys uutta todellisuutta kohti etenee omaan jumalalliseen tahtiinsa ja siihen liittyy valtava tietoisuuden tason nousu. Henkilökohtaisella tasolla useimmat teistä ovat nyt hyvinkin tietoisia näistä asioista. Mutta monet teistä eivät ole tietoisia niihin liittyvien maailmanlaajuisten muutosten todellisuudesta eivätkä siten pysty havaitsemaan sitä, miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Taivas laati laajan muutosohjelman, joka vaikuttaa sekä niihin makro- että mikrotasoihin, jotka muodostavat teidän nykyisen todellisuutenne. On todellakin raskasta katsella sitä tuskan ja kärsimyksen määrää, jonka pimeyden voimat lukuisine apureineen saavat edelleenkin aikaan. Kuitenkin teidän on tärkeää tietää, että samalla kun te katselette tätä sekasortoa, niin aivan pinnan alla ennenkuulumattoman suuri sarja valtavia muutoksia on valmiina tulemaan julkisuuteen hyvin lyhyellä varoitusajalla. Kun nämä asiat saavuttavat kriittisen massan, edellä mainitsemamme hiljainen vallankumous voi syrjäyttää pimeyden voimat vallasta. Tämä luvattu päivä tulee koko ajan lähemmäs, koska pimeyden voimien kyvyt pitää muutos pinnan alla hupenevat nopeaan tahtiin. Itse asiassa nyt on tullut aika, jolloin Valon voimien täytyy vain valita sopiva hetki ja iskeä!

Planeettanne olosuhteet tekevät nykyisestä tilanteesta mitä mielenkiintoisimman meidän yhteyshenkilöidemme kannalta. Yhtäältä näyttää siltä, että meidän maanpäälliset liittolaisemme voivat laittaa pimeyden voimat "ruuvipenkkiin" välittömästi ja toisaalta Taivaan toiminta vaikuttaa viivästyttävän tätä hetkeä kohtuuttomasti. Meidän osamme on katsella ja odottaa. Kuitenkin me haluamme teidän tietävän sen, että sydämissämme me toivomme todella pääsevämme toimimaan täysillä Valon periaatteiden edistämiseksi. Mutta me tiedämme, että kaiken tämän takana on huolellisesti laadittu jumalallinen strategia ja viimeinen päätäntävalta on niillä, joilla on todellinen vastuu tästä kaikesta. Niinpä me kunnioitamme teidän suopeaa kärsivällisyyttänne ja pyydämme teitä kuvittelemaan mielessänne voiton välitöntä toteutumista. Ensimmäinen yhteydenotto on meille kiinteä osa suuressa tietoisuushyppäyksessä, joka tulee muuttamaan sen tavan, jolla te katselette omaa todellisuuttanne. Se tuo mukanaan myös maailmankuvanne täydellisen uudistamisen. Esimerkiksi vaurauden täyttämä maailma on hyvä lähtökohta, mutta jos nykyiset rakenteet jätetään ennalleen, niin on vain ajan kysymys, milloin pimeyden voimat hankkivat menetetyt asemansa takaisin. Siksi onkin selvää, että pysyvän onnistumisen takaamiseksi on keskeisen tärkeää omaksua uudenlainen tapa toimia.

Me olemme sitoutuneet täydellisesti toteuttamaan tämän dramaattisen suunnanmuutoksen planeetallanne. Huolimatta siitä, että kuinka haasteellinen tehtävä on muuttaa koko maailmanlaajuisen väestön näkemykset, juuri sen meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat tekemässä. Nämä urheat sielut ovat lupautuneet toteuttamaan valtaisat maailmanlaajuiset muutokset hallinnossa, rahoitusjärjestelmissä, valuutoissa sekä uudistamaan sen tavan, jolla tiedotusvälineet uutisoivat näistä asioista. On keskeisen tärkeää, että uuden vaurautenne ja vapautenne ylle luodaan turvaverkko. Tiedotusvälineiden tulee olla vapaita kertomaan siitä, mitä todella tapahtuu. Yritysmaailma tulee uudistaa siten, että tärkeimmäksi sen toimintaa ohjaavaksi tekijäksi tulevat yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset eikä pelkästään se, mitä jää "viivan alle". Itsenäisenä yksilönä teillä jokaisella on oikeus ja velvollisuus toimia aktiivisesti yhteisössänne. Itsenäisyys laajassa mittakaavassa voi toimia todella vain silloin, kun ajatusten painopiste kohdistuu oman edun ajamisen sijasta kaikkien teidän väliseen jumalalliseen yhteyteen.

Tästä jumalallisesta yhteydestä tulee elävää todellisuutta, kun te sisäistätte sen, keitä te todella olette. Tämä suuri Olento on pyhä kuolematon Sielu, joka on omistautunut auttamaan toisia. Tähän ymmärrykseen perustuvassa yhteisössä yksilölle syntyy alati voimistuva käsitys omasta itsestään olentona, joka löytää tyydytyksen työskennellessään yhteisen hyvän eteen. Kaikkien päätösten ohjaavana tekijänä on jokaisen itsenäisyys. Jokainen yksilö on Taivaan jumalallinen suojatti, jonka Luoja on luonut ja suonut hänelle lukuisia ikuisia oikeuksia. Näiden oikeuksien rajoittamaton käyttäminen luo resurssit, joiden avulla te voitte tehdä ihania asioita, kuten esimerkiksi auttaa toisia saavuttamaan oma elämän tarkoituksensa. Tämän luontaisen periaatteen varaan rakennetut rakenteet luovat sellaisen yhteisön, jota me kutsumme galaktiseksi yhteiskunnaksi, joka toimii niin sanotun "joustavan ryhmädynamiikan" periaatteiden mukaisesti. Sitä puolestaan säätelee Neljä Yhteisöllistä Lakia, jotka Luoja ja Taivas asettivat jo miljoonia vuosia sitten.

Tämä nopeassa tahdissa lähestyvä uusi maailma on täydellinen käänne nykyiseen maailmanne nähden ja siksi tarvitaan uudelleenkoulutusta. Tässä yhteydessä ensimmäisen yhteydenoton voidaan yhä lisääntyvässä määrin nähdä olevan jumalallinen työkalu, jonka avulla te voitte saattaa päätökseen sen siirtymisen tähän uuteen maailmaan, jonka te olette jo aloittaneet. Kuten me usein mainitsemme, meidän osamme on olla teidän jumalallisesti ohjattuja neuvonantajianne ja opastajianne jatkuvan kasvun ja kehittymisen tiellä. Tätä tehtävää varten me olemme valmistautuneet mielenkiinnolla. Intohimo vai saada pelottavankin tehtävän tuntumaan helpolta, mutta me tiedämme myös, että Jumalallisuuden täytyy lievittää meidän intohimoamme. Sille on annettu sopiva paikkansa Taivaan niin tehokkaasti laatimissa pyhissä yhtälöissä. Meidän täytyy aina muistaa se, että pyhyys ohjaa kaikkea toimintaa ja että siihen liittyy vain anteeksiantavaisuutta ja suopeutta.

Tuleva aika tulee muutamaan täysin sen tavan, jolla teidän maailmanne toimii. Edellä mainittujen uusien rakenteellisten tekijöiden lisäksi te saatte käyttöönne valtavan määrän uutta tietoa, jonka avulla te voitte ohjata uuden maailmanne sille tielle, jonka Taivas ja Luoja ovat laatineet. Tässä prosessissa te olette sekä valvojia että aktiivisia osallistujia. Me emme voi korostaa tätä seikkaa liikaa: avainasemassa tässä kaikessa on jokainen teistä. Kun tietoisuutenne lisääntyy, te saatte tärkeitä uusia näkemyksiä, jotka teidän tulee jakaa toistenne kanssa. Tätä tarkoitusta varten tulee käyttää käytännöllisiä paikallisia ja maailmanlaajuisia foorumeita, jotka voivat synnyttää valvontaryhmiä, jotka varmistavat teidän vapautenne ja itsenäisyytenne toteutumisen. Te voitte nähdä, kuinka tämä toiminta kirkastaa usein toistamamme fraasin "Yhdessä, me todellakin olemme Voitokkaita!". Ainoastaan kunnioittamalla toinen toistenne oikeuksia ja kannustamalla toinen toistenne kykyjä te voitte toivoa onnistuvanne.

Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu, kun te päätätte matkanne yksinäisessä pimeyden hallitsemassa maailmassa rajoitetun tietoisuuden tilassa elävinä Olentoina. Tämä tapahtuma kannustaa teitä muuttumaan täysin tietoisiksi galaktisessa maailmassa eläviksi Olennoiksi. Tällä hetkellä tämän muutoksen keskellä elävinä yksilöinä te koette maailmanne olevan kulkemassa yhä syvempää kaaosta ja jonkinlaista maailmanlaajuista loppua kohti. Itse asiassa teidän käsityksenne perustuu tiedotusvälineittenne antamaan yksipuoliseen kuvaan asioista. Teidän maailmanne niin sanottuja realiteetteja puolustavat tahot eivät useinkaan onnistu yhdistämään maailman tapahtumia ja sitä tapaa, jolla tiedotusvälineet ne teille esittävät. Meidän tavoitteemme on antaa teille tasapuolisempi kuva asioista ja teemme sen kertomalla myös niistä asioista, jotka teidän tiedotusvälineenne jättävät uutisoimatta. Tämän todellisuuden muuttamisen eteen työskentelevien tahojen täytyy saada kattava näkemys tilanteesta ja kohdistaa myönteiset näkemyksensä oikeisiin kohteisiin nopeuttaakseen nyt jo väistämättömiksi todettujen tapahtumien toteutumista. Muistakaa, että kaikki se kasvaa, mihin te energianne kohdistatte.

Tänään jatkoimme maailmanne tämänhetkisten tapahtumien ja niiden ja ensimmäisen yhteydenoton välisten kytkentöjen tarkastelua. Meidän kaikkien toivoma maailma on jumalallisesti todellinen ja valmis toteutumaan. Samalla kun te katselette sen muotoutuvan, te voitte edesauttaa sen toteutumista pitämällä yllä iloista odotustanne ja yhteisiä ja yksilöllisiä sydämissänne tuntemianne tulevaisuudennäkemyksiä. Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!