Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 13.7.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn072004.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme kertomaan teille uusista asioista! Aiemmissa viesteissämme me olemme kertoneet paljon maanpäällisten liittolaisiemme toimista ja päämääristä. Tällä kertaa me haluamme keskittyä tarkastelemaan teidän ja meidän välistä ensimmäistä yhteydenottoa. Tässä yhteydessä on tärkeää pitää mielessä se, että meidän maanpäällisten liittolaistemme hankkeet ovat nyt lähempänä väistämätöntä toteutumistaan kuin koskaan aikaisemmin. Toteuttaaksemme ensimmäisen yhteydenoton teidän kanssanne me laadimme useita mahdollisia vaihtoehtoja, joiden kaikkien perimmäisenä tavoitteena on teidän siirtämisenne täyden tietoisuuden tilaan. On myös tärkeää, että te saatte lopultakin tietää kaikista niistä lukuisista toimenpiteistä, jotka liittyvät teidän todellisen vapautenne palauttamiseen. Aloittakaamme niistä hankkeista, joista te olette tietoisia: meidän Galaktisen Liiton lääketieteelliset ryhmät, meidän monet perehdyttämisohjelmat ja meidän laajat yhteyshenkilö- ja lähettilästehtävämme. Näiden hankkeiden tehtävänä on auttaa Enkeleitänne edistämään käynnissä olevia fyysisiä ja henkisiä muutoksia; saada selvyys monien paikallisten, alueellisten ja kansallisten yhteisöjenne todellisesta luonteesta; ja luoda ja pitää yllä maailmanlaajuisen yhteiskuntanne vaikutusvaltaisten tahojen välistä keskustelua.

Näitä toimia tukevat lukuisat muut projektit, joita emme ole olleet valmiita paljastamaan teille ennen kuin nyt. Kun tarkoituksena on muuttaa maailmanlaajuista tyranniaa kohti kulkevan yhteiskunnan kehityksen suuntaa, on usein välttämätöntä asettaa henkilökuntaa selllaisiin strategisiin paikkoihin, joista käsin he saavat ensikäden tietoa siitä, mitä todella tapahtuu. Tämän tiedon keräämistä varten me perustimme 'maailmanlaajuisen tietoliikennevalvonnan', joka kerää ja analysoi kaiken maailmanne jokaisessa tietoliikenneverkossa liikkuvan tiedon. Lisäksi useat yksittäiset henkilöt ovat tiedusteluyksiköittemme jatkuvassa valvonnassa. Nämä tiedusteluprojektit estävät tapahtumasta monia sellaisia 'vahinkoja', jotka voisivat olla haitallisia ensimmäisen yhteydenoton onnistumisen kannalta. Näistä asioista päättävä elin, Ensimmäisen Yhteydenoton Pääjohtokunta, on laatinut yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten tässä tehtävässä edetään. He ovat määränneet meidät auttamaan ainoastaan niitä yksilöitä ja voimia, jotka työskentelevät teidän vapautenne puolesta ja pelottelemaan niitä, jotka eivät niin tee.

Lukuisat valvontaryhmämme on asetettu huolellisesti eri puolille maailmanlaajuista yhteiskuntaanne. Heidän tehtävänsä on oppia kuinka yhteiskuntanne on muuttumassa ja ottaa selvää ja varmistua siitä kuinka näitä myönteisiä muutoksia voidaan nopeuttaa ja tehostaa. Heidän lisääntyvä tietoutensa, heidän säännöllisesti antamansa palaute ja heiltä saamamme käytännölliset 'vinkit' ovat olleet meille hyvin hyödyllisiä. Heidän työpanoksensa on mahdollistanut sen, että me olemme voineet hahmotella useita menestyksekkäitä toimintasuunitelmia, jotka perustuvat teidän Ylösnousseiden Mestarienne alkuperäisiin ehdotuksiin tarkastella maailmanne tapahtumia ja kerätä tietoa. Nyt me olemme koonneet valtavan teidän maailmaanne koskevan tietopankin. Vaikkakin tämän tietopankin sisältö vaikutti aluksi masentavalta, se on myöhemmin osoittanut Ylösnousseiden Mestareiden Äiti-Maata ja sen asukkaita varten laatiman suunnitelman tehokkuuden. Tämä suunnitelma määritteli ne pienet muutokset, jotka yhdessä rakentavat uutta todellisuuttanne. Jopa viimeisen salaliittonne tekemät pimeimmätkin toimenpiteet ovat johtaneet myönteisiin vastatoimenpiteisiin, jotka ovat kuljettaneet maailmaanne kohti ylevää päämääräänsä. On ollut ällistyttävää seurata tämän prosessin etenemistä kaikilla niillä monilla tasoilla, joille meillä tällä hetkellä on mahdollista päästä sitä seuraamaan. Tämän takia me tiedämme, että menestymisenne on taattu ja että tämä menestys on itse asiassa hyvin lähellä toteutumistaan.

Tämä toiminta on saattanut meidät epäsuoraan kontaktiin teistä useimpien kanssa. Meidän väkemme on omaksunut opiskelijoiden, työntekijöiden, opettajien, hallinnollisten henkilöiden, johtajien, sotilaiden ja useimpien eri puolilla maailmaanne sijaitsevien kansakuntien kansalaisten rooleja. Me olemme oppineet paljon teidän toiveistanne, peloistanne, tarpeistanne ja mielihaluistanne. Me olemme myös tutustuneet siihen monimutkaiseen asiavyyhtiin, jota te kutsutte 'ihmiskunnan tilaksi'. Olemme saaneet ensikäden oppia siitä, millaisena te näette tämän todellisuuden ja siitä, millaiseksi te todella haluaisitte kansakuntanne muotoutuvan. Tämä on ihanan myönteistä ja osoittaa, että monista kielteisistä kokemuksistanne huolimatta teillä on edelleen kyky hahmotella parempaa maailmaa. Juuri tämän sisäisen uskon varaan Ylösnousseet Mestarit ovat laatineet mitä viisaimmat toimintasuunnitelmansa, jotka auttavat teitä onnistumaan. Teidän menestyksenne varmistaa myös lukuisten vaikutusvaltaisten tahojen liittyminen yhteen, joka vaikkakin tapahtuu oman edun ajamisen motivoimana, tulee johtamaan teidän vapauttamiseen viimeisen pimeän salaliittonne tyranniasta.

Tämä muutosprosessi kumpuaa kaaoksesta ja sitä ohjaa teidän halunne olla vapaa. Vaikkei tällä hetkellä siltä näytäkään, niin tätä näennäistä 'kaaosta' säätelee jumalallisen suunnitelman luoma luonnollisten tapahtumien sarja, joka tapahtuu jumalallisesti oikeaan aikaan. Mutta mitä tämä oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että pimeinkään aikakausi ei ole ikuinen; jumalallinen kohtalo on säätänyt tapahtuvaksi niin, että tyrannilta otetaan valta pois. Se tarkoittaa sitä, että tyrannin luomat suuret suunnitelmat on tuomittu epäonnistumaan. Ja juuri tämä prosessi on nyt käynnissä maailmassanne. Meidän päämäärämme on nopeuttaa näitä luonnollisia kehityskulkuja ja varmistaa se, että ne tapahtuvat aikaisimpana mahdollisena päivämääränä. Tähän mennessä uudet toimintamallimme ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi. Meidän lähettiläs- ja yhteyshenkilöryhmämme ovat saaneet aikaan useita sopimuksia, jotka ovat luomassa entistä vaikutusvaltaisempia yhteenliittymiä maanpäällisten liittolaistemme välillä. Nämä yhteenliittymät ovat nyt paremmassa yhteydessä keskenään ja antavat aihetta odottaa asetettujen tavoitteiden alunperin suunniteltua nopeampaa saavuttamista.

Nämä toimenpiteet tuottavat myös tervetulleen sivuvaikutuksen. Me olemme nyt saaneet valmiiksi täydellisen geeni- ja verityyppitietopankin koko maailmanlaajuisesta väestöstänne. Nämä tutkimukset ovat vastaavia kuin ne, jotka aiemman Ancharan Liiton jäsenten salaisten hallitustenne käyttöön asettamat tiedemiehet tekivät vuosikymmeniä sitten. Heidän tuloksensa samoin kuin omammekin vahvistavat teidän avaruudellisen alkuperänne ja Anunnakien teille yli 13000 vuotta sitten tekemän geenimanipuloinnin. Edes nämä surulliset 'kokeet' eivät estäneet tapahtumasta niitä geneettisiä ja fyysisiä muutoksia, jotka ovat muuttamassa teidät takaisin omaksi aiemmaksi itseksenne. Tämän kaiken tuloksena te alatte olla avoimempia kommunikoimaan henki- ja avaruusperheidenne kanssa sekä taipuvaisempia suhtautumaan meihin myönteisesti. Nämä tekijät ovat edesauttaneet sen ajan koittamista, jolloin me voimme juhlia toistemme kohtaamista.

Meille ensimmäinen yhteydenotto on merkinnyt valtavaa jatkuvaa sitoutumista tarvikkeiden, aluksien ja asiantuntevan henkilöstön suhteen. Kuitenkin tämä on vain osa koko tarinaa; ensimmäinen yhteydenotto on saanut meidät mukaan kattavaan oppimisprosessiin, jolla on ollut monia oheisetuja. Kuten aiemmissa viesteissämme mainitsimme, tämä tehtävä on auttanut meitä ymmärtämään aiemman Ancharan Liiton kulttuuria. Nämä uudet Galaktisen Liiton jäsenet ovat auttaneet meitä näyttämällä miten teidän yhteiskuntanne suunniteltiin olemaan muutaman harvan valitun varakkaan ja vaikutusvaltaisen henkilön hallitsema. Tämä pimeä kilpailun ja manipuloinnin toimintamalli iskosti teihin hyvin rajoittuneen käsityksen itsestänne. Nyt täytyy luoda yhteisöt, jotka perustuvat vapauden, omatoimisuuden ja yksilöllisen itsenäisyyden käsitteisiin. Tämä on yksi niistä asioista, joita me olemme tutkineet yhdessä maanpäällisten liittolaistemme kanssa.

Kuten voitte huomata, me olemme tutkineet tarkkaan teitä ja teidän maailmanlaajuisia yhteiskuntianne. Nämä tutkimukset ovat osoittaneet meille sen, miksi teidän Ylösnousseet Mestarinne pyysivät meitä puuttumaan asioihinne vuosikymmeniä sitten. Se johti ensimmäisen yhteydenoton projektin käynnistämiseen lähes 15 vuotta sitten, jolloin tiesimme että tämä projekti tulisi olemaan erilainen kuin mikään aiemmin toteutettu projekti. Nyt olemme lopultakin lähestymässä sitä hetkeä, jolloin nämä oppitunnit voidaan saattaa päätökseen ja varsinainen ensimmäinen yhteydenotto voi toteutua. Lopultakin odotamme käskyä toteuttaa laajamittainen aluksiemme laskeutuminen kauniin planeettanne pinnalle. Tämä on se hetki, jolloin voimme toteuttaa yhteisen ponnistuksen muuttaa teidän todellisuutenne laajamittaisesti. Me pidämme tätä toimintamallia kaikkia muita vaihtoehtoja parempana. Kuitenkin jumalallinen ajoitus määrää tehtävämme kaikkien osa-alueiden toteuttamisen, myös näiden viimeisten vaiheiden. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme siitä, mitä olemme tekemässä edistääksemme ensimmäisen yhteydenottonne väistämätöntä toteutumista. Kiitämme teitä kaikkia sitoutumisestanne tätä päämäärää kohtaan ja keskittymisestänne tähän mitä loistavimpaan voittoon. Tämä operaatio perustuu meidän yhteisiin päämääriin ja jumalallisen suunnitelman pyhiin määräyksiin. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.