Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 22.8.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn082206.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas luoksenne kertomaan maailmanne tapahtumista. Kuten olemme jo aiemmin maininneet, jokainen kuluva hetki tuo lähemmäs teidän todellista vapauttanne ja vapautumistanne pimeyden voimien tyranniasta. Tämä lähestyvä aika on myös osoitus siitä, että me saavumme pian teidän planeettanne pinnalle! Ensimmäisen yhteydenoton prosessista on nopeassa tahdissa muodostumassa osa sitä tietoisuuden muutoksen prosessia, joka tulee vapauttamaan teidät rajoitetun tietoisuuden tilan aiheuttamista kahleista. Itse asiassa tätä tulevaa tapahtumaa voidaan pitää eräänlaisena toisena "juutalaisten pakona egyptiläisten vallasta". Erona on kuitenkin se, että tällä kertaa te tulette vapautumaan alentuneen tietoisuuden tasonne aiheuttamasta eristäytyneisyydestänne. Palatessanne täyden tietoisuuden tilaan te tulette saamaan takaisin ne henkiset kyvyt, jotka te menetitte noin 13000 vuotta sitten. Myös me olemme osa tätä valtavaa henkistä operaatiota. Lord Surea vakuuttaa meille, että ensimmäinen yhteydenotto tulee merkitsemään sen muutoskauden päättymistä, joka on nyt kestänyt jo lähes 165 vuotta. Tänä aikana pimeyden voimat saavuttivat suurimman osan tavoitteistaan. Kuitenkin heiltä jäi tekemättä riittävän paljon siihen, että meidän maanpäälliset liittolaisemme onnistuivat syrjäyttämään sen ällistyttävän valta-aseman, jonka pimeyden voimat niin uutterasti rakensivat.

Nyt me odotamme sen operaation loppuun saattamista, joka toden teolla alkoi noin 30 vuotta sitten. Noista ajoista lähtien tämä operaatio on laajentunut valtavasti. Aluksi se oli vain Valon ja pimeyden voimien välinen salainen kamppailu. Viimeisten 15 vuoden aikana tämä operaatio on saanut lukuisia uusia käänteitä. Yksi näistä on tietenkin meidän saapumisemme teidän aurinkokuntaanne. Meidän monet yhteyshenkilöryhmämme raportoivat tärkeiden tapahtumien sarjan olevan nyt hyvin lähellä toteutumistaan. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat työskennelleet ahkerasti saadakseen valmiiksi ne lukuisat asiat, joita ovat välttämättömiä yhteisen onnistumisemme kannalta. Näin ollen me koemme nyt aiheelliseksi kertoa teille näistä asioista. Meidän tavoitteemme on, että nämä ratkaisevan tärkeät asiat tapahtuvat siten kuin on suunniteltu. Joka tapauksessa on tärkeää, että te pysytte keskittyneinä ja jatkatte päivittäisiä ponnistuksianne. Tietäkää, että nämä tulevat tapahtumat voivat muuttaa teidän maailmanne nopeasti. Älkää suhtautuko niihin pakahduttavalla odotuksella, vaan sitoutukaa tukemaan niitä ja jatkakaa normaalia päivittäistä toimintaanne. Tietäkää, että liiallinen innokas odotus voi johtaa turhautumiseen. Sen sijaan edetkää normaalia tahtianne ja olkaa valmiit tekemään se, mitä teidän täytyy tehdä.

Kun tulevat tapahtumat toteutuvat, olkaa aina valmiita tekemään se, mitä teidän ohjeistetaan tekevän. Näistä tapahtumista vastaavat tahot ovat laatineet toimintasuunnitelman, joka perustuu odotettavissa oleviin pimeyden voimien tekemiin vastatoimiin. Muistakaa, että nämä nykyisen hallinnon "viimeiset päivät" voivat olla hyvin vaarallista aikaa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että te toimitte annettujen ohjeiden mukaan. Te tulette saamaan vapauden ja itsenäisyyden. Tämän toteuttaminen edellyttää sitä, että noudatetaan tarkasti suuniteltua toimenpideketjua. Jos näin ei tehdä, niin se voi vaarantaa tilanteenne. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että te toimitte annettujen ohjeiden mukaan. Jättäkää huomiotta ne monet huhut, joita saattaa ilmetä. Meidän maanpäällisten liittolaistemme tavoite on syrjäyttää nykyinen USA:n hallitus. Sen jälkeen kun tämä tavoite on saavutettu, teitä ei voida enää kahlita. Kuitenkin sinä lyhyenä aikana ennen kuin tämä tapahtuu, on erittäin tärkeää, että te noudatatte annettuja ohjeita. Te tulette saamaan nämä ohjeet kirjallisessa muodossa. Noudattakaa niitä vaihe vaiheelta ja tehkää siten oma osanne tämän huolellisesti suunnitellun prosessin toteuttamisessa.

Meidän tehtävämme on tarkkailla tapahtumia ja valmistella meidän maanpäällisiä liittolaisiamme seuraavia vaiheita varten. Heidän äärimmäinen huolellisuutensa aiheutti muutamana viimeksi kuluneena vuotena esiintyneet lukuisat viivästykset. Pitäkää mielessänne se, että kukaan ei voi jättää huomiotta näitä tulossa olevia tapahtumia. Ne ovat historiallisia asioita ja sellaisina niiden on tarkoitus muuttaa maailmanne nykyistä suuntaa. Kokonaisen maailmanlaajuisen yhteiskunnan päämäärien ja suunnan muuttaminen ei ole helppo tehtävä. Meidän maanpäällisten liittolaistemme ehdottamat muutokset ovat sellaisia, joiden avulla tällainen uroteko voidaan toteuttaa. Näin ollen näihin ehdotuksiin sisältyy muutakin kuin vaurausohjelmat ja hallinnolliset muutokset. Niiden päämäärä on muuttaa tämä maailma ja antaa sille uusi ja hyvin erilainen tietoisuus. Niinpä kyseessä on jumalallinen tehtävä, joka toteuduttuaan luo olosuhteet meidän viralliselle saapumisellemme teidän keskuuteenne. Me olemme hyvin tietoisia näiden tapahtumien vaikutuksesta teidän maailmaanne ja me odotamme innolla niiden pikaista toteutumista.

Kuten olemme jo moneen kertaan todenneet, ensimmäinen yhteydenotto on hanke, jonka laajuus ja perusteet muuttuvat jatkuvasti. Itse asiassa se on jatkuvaa tietoisuuden työtä. Tämä operaatio elää jatkuvasti. Jopa yhteyshenkilöiden toiminta näyttää alkaneen elää omaa elämäänsä. Joka päivä me löydämme uusia asioita, jotka laajentavat meidän tietouttamme siitä, millainen rajoitetun tietoisuuden tila oikein on. Meidän oppimiskäyrämme on jyrkentynyt huomattavasti viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Meistä on ollut hyvin kiehtovaa tarkkailla teitä ja olla suoraan tekemisissä teidän kanssanne yksilöinä. Koska useimmat teistä eivät tiedä keitä me olemme, teidän reaktionne ovat aitoja ja me voimme oppia teistä paljon niiden avulla. Meidän mielestämme te olette poikkeuksellisia ja te olette selviytyneet varsin hyvin pimeyden voimien hallitsemassa maailmassa. Me odotamme innolla sitä, että te pääsette lähemmäs täyden tietoisuuden tilaa ja varsinkin sitä hetkeä, jolloin me kohtaamme teidät virallisen yhteydenottomme jälkeen. Teidän kykynne sopeutua nopeasti uuteen Valon täyttämään ympäristöönne tulee olemaan hyvin hämmästyttävä.

Ensimmäisen yhteydenoton prosessin kehittyessä me olemme havainneet tärkeäksi olla suorassa yhteydessä teistä yhä useamman kanssa. Vastaavasti meidän aikomuksemme on antaa teille kokemuksia omasta laivastostamme. Sen jälkeen kun virallinen ensimmäinen yhteydenotto on toteutunut, me toivomme voivamme kutsua teidät kaikki vierailemaan emoaluksillamme ja antaa teille mahdollisuuden matkustaa partioaluksillamme. Te olette kansa, joka tarvitsee iloisia kokemuksia. Näiden tarjoamisesta teille on tulossa yhä tärkeämpi osa meidän toimintaamme. Lisäksi, kuten olemme myös aiemmin maininneet, me tulemme antamaan teille kipeästi tarvitsemaanne teknologiaa. Näihin lukeutuvat keinot muuttaa maanviljelynne todelliseksi Maapallosta huolehtimiseksi ja keinot taata jokaiselle riittävästi ruokaa, asumuksia, vaatteita ja puhdasta juomavettä. Lopulta me voimme ratkaista teidän energia- ja saasteongelmanne. Kaikki tämä on vain alkua meidän ja teidän välisen suhteen uudistamisessa. Olettehan te osa meidän perhettämme!

Teidän varallenne on suunniteltu myös sekä Ylösnousseitten Mestareittenne että Taivaan suurten Serafien antamaa opetusta. Tämä tulee tapahtumaan silloin, kun te olette viimeisissä vaiheissa kulkemassa kohti täyden tietoisuuden tilaa. Nämä nyt meneillään olevat hetket ovat viimeiset hetket ennen kuin tapahtuu se mitä ihanin yllätys, josta me olemme tässä viestissämme teille kertoneet. Ihmisten on usein vaikea ymmärtää tällaisen valtavan muutoksen laajuutta ennen kuin se "ihme" todellakin tapahtuu. Tämän me olemme nähneet tapahtuvan monta kertaa teidän kirjoittamattomassa historiassanne. Tällä kertaa tulee tapahtumaan jotakin todella ainutlatuista. Sen toteutuminen edellyttää teiltä paljon keskittymistä ja omistautuneisuutta väistämättömän voittonne eteen. Tänä aikana te tulette yhdistymään myönteisessä hengessä auttamaan yhteisöänne ja valmistelemaan ihmiskuntaa pian koittavia ihmeitä varten!

Kuten voitte edellä kertomastamme lukea, me odotamme suurten asioiden tapahtuvan hyvin pian. Kun nämä asiat lopulta tapahtuvat, jättäkää egonne sivuun! On tärkeää, että te ymmärrätte itsenne jumalallisina palvelijoina. Tämä tarkoittaa sitä, että te toimitte tavalla, joka edistää yhteisönne menestystä ja siinä samalla myös omaa tilannettanne. Te tulette saamaan avustavia ohjeita yhteistyökumppaneiltanne ja ensin epäsuorasti meiltä. Kuten aiemmin tässä viestissämme totesimme, meidän tarkoituksemme on tarkkailla näiden tapahtumien toteutumista huolellisesti. Kukin tapahtuma toteutuu silloin, kun jumalallinen suunnitelma niin määrää. Siksi ei ole viisasta odottaa liian innokkaasti näitä tapahtumia. Olkaa kärsivällisiä ja ennen kaikkea viisaita. Olkaa siis valmiita toimimaan näiden tapahtumien toteutuessa intuitiivisesti rakastavalla ja myönteisellä tavalla. Edessä olevat tapahtumat ovat väistämättömiä. Olkaa valmiita ja ennen kaikkea kyvykkäitä toimimaan vastuuntuntoisella tavalla. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme teille maailmanne ajankohtaisista tapahtumista. Me pyydämme teitä olemaan viisaita ja ahkeria ja säilyttämään myönteisen asenteenne. Huolimatta siitä mitä tapahtuu, teidän tehtävänne on keskittyä palkintoonne ja käyttää vaikutusvaltaanne parhaalla mahdollisella myönteisellä tavalla. Muistakaa aina, että te olette mitä mahtavimpia Sieluja, jotka ovat osallisena tekemässä Maapallosta parempaa paikkaa kaikille! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!