Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 23.12.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn122303.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme taas, rakkaat Sydämet, uuden viestin merkeissä. Viimeksi kuluneiden kuukausien aikana teidän maailmassanne ja koko tässä galaksissa on tapahtunut monia asioita. Nämä tapahtumat ovat mahdollistaneet sen, että täällä tulee pian tapahtumaan joitakin hyvin merkittäviä muutoksia. Pitäkää aina mielessänne, että suunnaton hiljainen vallankumous on tapahtumassa. Suurimmasta osasta tämän vallankumouksen taustalla tapahtuvista asioista ei kerrota teille päivittäisissä radio- ja televisiolähetyksissänne. Tässä 'kapinassa' on kysymys lukuisten hallitustenne uudelleenjärjestämiseen liittyvien uusien käsitteiden julkistamisesta ja maailmanne vaurauden uudelleenjaosta. On myös välttämätöntä kouluttaa teidät toimimaan tehokkaasti tässä näiden muutosten myötä syntyvässä uudenlaisessa yhteiskunnassa. Tämän operaation menestyksekäs toteuttaminen edellyttää kaikkien osapuolten suunnatonta yhteistyötä. Sen toteuttamiseksi kaikkien täytyy osoittaa suunnatonta luottamusta toistensa myönteisten tarkoitusperien suhteen. Nämä asiat ulottuvat syvälle sen asian perusteisiin saakka, kuinka maailmanne hallitsevat ryhmät oppivat 'luottamaan' tähän prosessiin ja kuinka pitkälle meidän kärsivällisyytemme riittää antamaan heille siihen aikaa. Kuten erään äskeittäin ilmestyneen elokuvan tunnuslause kuuluu: "On alku ja on loppu."

Tähän liittyen, me olemme saaneet näiden tapahtumien toteutumiseen liittyvät aikataulut taivaallisilta valvojiltamme. Kyse ei ole siitä, että meidän kärsivällisyytemme olisi loppumassa, vaan siitä, että on saapumassa aika, jolloin on tarpeen koota yhteen kaikki tarvittavat osaset siten, että niistä muodostuvaa kokonaisuutta voidaan käyttää tuottamaan haluttu lopputulos. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat tietoisia näistä tarpeista ja siitä, että vahvat tukiverkostot ovat valmiina sekä tämän planeetan pinnalla että sen ulkopuolella. Nämä verkostot haluaisivat tämän maailmanlaajuisen poliittisen ja taloudellisen vallankaappauksen toteutuvan NYT. Viimeksi kuluneet kaksi vuotta ja kolme kuukautta on kulunut menetettyjen voimavarojen uudelleen kokoamisessa ja nämä toimet mahdollistavien laillisten perusteiden valmisteluissa. Nyt näiden verkostojen esittämät toimintapyynnöt on välitetty niille tahoille, jotka ovat ensikädessä vastuussa suunnitelmien viimeisestä vaiheesta - niiden virallisesta toteuttamisesta. Tämän viimeisen vaiheen toteuttamisvastuun olemme antaneet niille maanpäällisille liittolaisillemme, jotka ovat erityisissä vallankäytöllisissä asemissa. Kuitenkin myös meillä on hallussamme tarvittava teknologia ja henkilöstö, joiden avulla voisimme toteuttaa tämän operaation nopeasti teidän nimissänne. Meidän tärkein päämäärämme on edelleen 'varma ja mielekäs' ensimmäisen yhteydenottomme menestyksekäs toteuttaminen. Tässä prosessissa on monia erilaisia toteutusmahdollisuuksia.

Meidän suosikkivaihtoehtomme on sellainen, jossa me toimimme hiljaisena tukena maailmanne nopeassa ja menestyksekkäässä sotilaallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa muutoksessa. Tämän saavuttamiseksi tarvittavat keinot ovat jo olemassa ja valmiina. Suuret rahasummat on jo järjestelty uudelleen, luetteloitu ja valmisteltu jakelua varten. Varat, pankkiverkostot ja listat vastaanottajista ovat valmiina. Meidän kykymme hallita ja pakottaa lukuisat henkilöt luopumaan vallasta monissa keskeisissä hallituksissanne on myös valmiina. Lisäksi tämän prosessin käynnistämisen oikeuttavat lainopilliset asiakirjat on allekirjoitettu ja hyväksytty korkeimmalla mahdollisella tasolla. Vain tarvittava lopullinen sotilaallinen ja diplomaattinen tuki puuttuu. Haluamme tämän viestin välityksellä vakuuttaa maanpäällisille liittolaisillemme, että me olemme täydellisesti sitoutuneita antamaan teille kaiken sen, mitä te saatatte tarvita. Painotamme vielä kerran, että joukkomme ovat valmiina toimimaan nopeasti ja hiljaisesti teidän nimissänne. Ainoa jäljellä oleva asia on se, että te valitsette sopivan päivämäärän ja kellonajan yhteisen operaatiomme toteuttamiseksi. Maailmanne nykytila vaatii, että te valitsette tämän ajankohdan NYT. Tämä teko olisi suuri pyhä lahja Äiti-Maan kansakunnille!

Monet teistä ovat asettaneet jossakin vaiheessa kyseenalaiseksi meidän ensimmäisen yhteydenottomme ajankohdan ja sitoutumisemme sen toteuttamiseen. Olkaa vakuuttuneita, että me olemme täydellisesti sitoutuneet toteuttamaan tämän operaation. Kuitenkin näistä asioista vastuussa olevat taivaalliset valvojat ovat antaneet meille suosituksen tapahtumien kulusta ja niiden ajoituksesta. Koska tässä prosessissa on kysymys jumalallisesta asioihinne puuttumisesta, sen toteuttaminen riippuu voimakkaasti Taivaan antamista määräyksistä. Siksi me olemme pyytäneet Taivaan korkeimpia tahoja määrittelemään sen, millaisia ne voisivat olla. Vastauksena pyyntöömme Taivas on antanut määräyksiä siitä tavasta, kuinka tämä voisi tapahtua ja tarkentanut meidän rooliamme tässä prosessissa. Te olette planeetan laajuisena kansakuntana siirtymässä kovaa vauhtia kohti Valoa. Tämä kehitys on pakottanut pimeyden voimia lisäämään planeetallanne kaaosta sekä pelon ja epätoivon tunteita. Kuitenkin Valo voimistuu koko ajan mahdollistaen sen, että Taivas voi edetä jumalallisessa väliintulossaan. Keskeisen tärkeässä osassa tässä kaikessa on virallinen laajamittainen ensimmäinen yhteydenotto. Siten ensimmäinen yhteydenotto ei ole meidän alulle panemamme projekti, vaan ennemminkin Taivaan suunnittelema ja valvoma pyhä prosessi.

Taivaan monet Elämänvirrat ovat liittyneet toisiinsa lukemattomien Taivaan hahmottelevien 'ulottuvuuksien' välityksellä. Nämä Elämänvirrat luovat lukemattomat pyhät Taivaan toimintaa 'säätelevät' taivaallisen 'Järjestyksen' Neuvostot. Nämä Neuvostot puolestaan ohjaavat monia paikallisia Hallintoelimiä, jotka säätelevät fyysisen maailman toimintaa. Kaikki perustuu tarpeeseen toteuttaa Luojan asettama jumalallinen suunnitelma. Kuten me olemme jo monta kertaa todenneet, jumalallinen suunnitelma säätelee meitä kaikkia. Sen vertaansa vailla oleva viisaus ja äärettömän pienet yksityiskohdat ovat tekojemme ydin. Me oivalsimme jo aikoja sitten tämän ja sen, kuinka tämä suunnitelma toimii luodakseen fyysisen maailman. Tämä uskomus toi meidät tänne oppimaan paljon teistä ja vielä lisää itsestämme. Tämä prosessi on ollut mitä ainutlaatuisin. Se mitä me olemme täällä oppineet, on auttanut meitä hankkimaan paremman ymmärryksen nopeasti kehittyvistä aiemmin pimeään Ancharan Liittoon kuuluneista yhteisöistä. Tämä tietämys on auttanut meitä hankkimaan heidän siunauksensa ensimmäisen yhteydenoton projektillemme.

Ensimmäinen yhteydenotto on kytköksissä niihin valtaviin muutoksiin, joiden me ja maanpäälliset liittolaisemme toivovat toteutuvan. Taivas on myös määrännyt, että Äiti-Maan kansat voivat nyt odottaa sitä kultaista aikakautta, jolloin heidän kiistämättömät oikeutensa vapauteen ja itsenäisyyteen tulevat lopultakin toteutumaan Maapallolla. Lisäksi teidän palauttamisenne täyden tietoisuuden tilaan tulee vaikuttamaan koko tähän galaksiin. Se mahdollisti Ancharan julistaa galaktisten sotien aika päättyneeksi ja etsiä rauhaa ja yhteistyötä. Tämä energia heijastuu myös teidän maailmanne tapahtumiin. Kansainvälinen rauhaan, yhteisymmärrykseen ja maailmanlaajuiseen sopusointuun keskittynyt liike laajenee ja vahvistuu joka päivä. Sen jäsenet, jotka ovat tuoneet näkemyksiään yhä lisääntyvässä määrin julki, ovat vaikuttaneet maanpäällisten liittolaistemme tekoihin. Tästä syystä on tärkeää, että te olette aktiivisia ja tuotte näkemyksenne aikaisempaa selkeämmin julki.

Kun nämä tapahtumat etenevät kohti täyttymystään, on tärkeää, että te pysytte vankkumattoman keskittyneinä menestykseenne. Kuvitelkaa näiden tapahtumien toteutuvan jo nyt. Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden aikakäsitteillä ei ole paljoakaan merkitystä aikomustenne toteutumisen kannalta. Jos kuvittelette, että tapahtumat toteutuvat jo nyt, niin siitä saattaa väistämättä tulla totta. Jatkuva yhteisen myönteisen voiman puute puolestaan voi suistaa koko prosessin raiteiltaan. Keskeisen tärkeä elementti on vakuuttaa viimeisten toimenpiteiden suoritamisesta vastuussa olevat tahot ryhtymään tekoihin ja tehdä se NYT! Tämä yksinkertainen vaatimus voi vahvistaa viimeisten välttämättömien toimenpiteiden oikeellisuuden. Me jaamme teidän kanssanne kaikki tuntemanne paineet ja toiveenne. Juuri nyt on alkanut sarja tapahtumia, jotka tulevat johtamaan hartaasti toivottuun lopputulokseen. Meidän yhteinen tehtävämme on tehdä sen toteutuminen mahdolliseksi ja tehdä se NYT!

Jokapäiväiset tapahtumat saattavat toisinaan vaikuttaa teistä masentavilta. Teidän ei ole tarpeen jättää niitä kokonaan huomiotta, vaan suhtautua niihin oikealla tavalla. Pimeyden voimat pyrkivät päättäväisesti lisäämään pelkojanne ja jatkuvaa turhautumistanne. Ne ovat hyvin taitavia tässä. Tutkikaa sen sijaan heidän tekojensa taustalla olevia motiiveja ja ymmärtäkää, kuinka myönteinen yhteistoiminta tulee lopulta tekemään heidän päämääränsä tyhjiksi. Tämä yhteistoiminta ei ilmene pelkästään näkyvinä tekoina. Suuri osa siitä on tiedon jakamista toisille siten, että tämän tiedon kiistaton totuuden logiikka ja lukuisat sitä tukevat tosiasiat saavat heidät vakuuttuneiksi sen todenperäisyydestä. Tämä on kaikkein tehokkain työkalu mitä maailmassanne on. Olkaa tietoisia yhteisöllisyyden voimasta ja käyttäkää sitä. Tulette myönteisesti yllättymään siitä, mitä sen tuloksena tulee kehittymään. Muistakaa, rakkaat Ystävät, että yhdessä te olette Voitokkaita!

Tänään olemme kertoneet yleisellä tasolla niistä tekijöistä, jotka ovat perustana jatkuvasti laajentuvalle liikkeelle. Tämä hyppäys tulee mahdollistamaan uuden kultaisen aikakauden saapumisen Maapallolle. Meidän roolimme on toimia teidän tukenanne ja, jumalallisesti sopivaan aikaan, toteuttaa ennen kuulumaton ensimmäinen yhteydenottomme. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.