Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 24.2.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn022409.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan teille uusia asioita muuttuvasta maailmastanne! Myös Hengellisen Hierarkian tässä hengellisen kehityksenne vaiheessa toteuttamista toimenpiteistä on paljon kerrottavaa. Tällä hetkellä maailmanlaajuisen vaurauden jakeluun liittyvien ongelmien ratkaisut ovat alkaneet häämöttää. Muutamat meidän maanpäällisten liittolaistemme tekemät keskeiset toimenpiteet ovat tehneet tämän varojen jakelun alkamisen nyt huomattavasti aiempaa mahdollisemmaksi. Edelleen suurin este sen suorittamiselle ovat ne tahot, jotka jatkuvasti peruvat lupauksensa saaden aikaan tilanteita, joissa tätä varojen jakelua ei voida turvallisesti suorittaa. Kuitenkin jokainen viivästys tuo tätä päämääräämme yhä lähemmäs. Meidän maanpäälliset liittolaisemme vakuuttavat meille, että heidän toteuttamansa toimenpiteet vähentävät ratkaisevasti näiden viivytystaktiikoiden tehoa. Varojen jakelun toteutuminen tulee joka päivä lähemmäs ja toteutuessaan se tulee tuomaan mukanaan lukuisia toimenpiteitä, joiden myötä uudet siirtymäajan hallitukset astuvat virkaan ja tekevät monia julkistuksia, jotka tulevat käynnistämään uuden todellisuutenne syntymisprosessin.

Tämä muutokseen johtava kehitys pohjautuu kolmen viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtuneisiin asioihin. Tämän lisänä ovat monet kansainväliset muutosta ajavat organisaatiot ja poliittiset liikkeet. Tämä maailmanlaajuinen toiminta tarjoaa sen taustakulissin, jollaisen meidän maanpäällisten liittolaistemme suunnitelmien toteuttaminen vaatii. Useimpien valtioiden poliittinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen ajatusmaailma hyväksyy nyt perusteellisen muutoksen käsitteen ja tarpeen. Taloudellisen taantuman rajuuden vuoksi suurin osa maailman kansoista kaipaa nyt meidän maanpäällisten liittolaistemme ohjelmissa hahmoteltujen ratkaisujen toteuttamista. Ne täytyy toteuttaa maailmanlaajuisesti. Muutos alkaa USA:sta, koska maailmaanne tällä hetkellä vaivaava tilanne on lähtöisin sieltä ja sieltä löytyy myös ratkaisu tähän tilanteeseen. USA johdatettiin nykyiselle polulleen toisen maailmansodan loppuvaiheessa solmittujen Dumbarton Oaks -sopimusten myötä ja USA:n vuosikymmeniä jatkunut vastuun välttely on edelleen pahentanut tilannetta. Näiden tekijöiden vuoksi USA on meidän maanpäällisten liittolaistemme ja meidän itsemme ajamien muutosten keskeisin kohde.

Kreivi Saint Germainen suurenmoinen päämäärä ja jumalallinen sallimus loivat USA:n käsitteen. Nämä kaksi Jumalallisuuden osa-aluetta asettivat USA:n erikoisasemaan muihin kansakuntiin nähden jo alusta alkaen. Pimeyden voimien täytyi ponnistella lujasti ja nopeasti pystyäkseen kumoamaan mahdollisimman suuren osan tästä kaksitahoisesta siunauksesta. Niinpä USA:n liittovaltion syntyyn liittyy sekä Valo että synkkyys. Näiden kahden vastakkaisen voiman törmäys kulminoitui sisällissotaan, jonka myötä osavaltiot ja perheet ajautuivat taistelemaan toisiaan vastaan. Vuosikymmenen kuluttua siitä pimeyden voimat alkoivat toden teolla tehdä USA:sta pimeyttä edustavien salaliittojen palvelijaa ja nämä salaliitot hallitsevat vieläkin jossain määrin maailmanne tapahtumia. Kuitenkin USA:ssa elää edelleen sydän ja Sielu, joka on omistautunut palauttamaan kansalle ne täydet vapaudet, jotka on määritelty Itsenäisyysjulistuksessa ja Oikeusjulistuksessa. Tämä määrätietoinen toiminta on keskeinen osa meidän maanpäällisten liittolaistemme olemusta. Nykyisessä USA:n hallinnossa on edelleen muutamia henkilöitä, jotka vieläkin vastustavat tämän ylevän päämäärän toteutumista, mutta he eivät tiedä sitä, että alkuperäisen Perustuslain uudelleen aktivoiva lainsäädäntö on nyt lähes valmiina vahvistettavaksi.

Kun tämä etappi on saavutettu, niin tarkoituksena on nimittää virkaan väliaikainen hallinto, joka voi toteuttaa kaiken sen, josta me olemme kertoneet. Olosuhteet edellyttävät USA:n hallinnon perusteellista ja läpikotaista uudistamista. Pimeyden voimat loivat tietoisesti kankean järjestelmän, joka ei pysty vastaamaan niihin haasteisiin, jotka USA ja muu maailma nyt kohtaavat. Siksi tarvitaan perusteellinen "suursiivous" ennen kuin voidaan yrittää muodostaa vastuuntuntoinen ja eettisesti valittu uusi hallitus. On arvioitu tarvittavan 8-9 kuukauden pituinen siirtymäaika. Tänä aikana voidaan esitellä suuri määrä uutta ja salassa pidettyä teknologiaa sekä vahvistaa virallisesti meidän olemassa olomme ja meidän päämäärämme. Teille voidaan kertoa totuus fyysisistä, tunteellisista, mielellisistä ja henkisistä muutoksistanne ja niiden vaikutuksista. Kaiken tämän odotetaan tapahtuvan hyvin pian. Tämä ensimmäistä yhteydenottoa edeltävä ajanjakso on keskeinen osa toimintasuunnitelmaamme, sillä me toivomme voivamme saapua keskuuteenne niin turvallisesti ja vaivattomasti kuin ylipäänsä on mahdollista.

Kun useat Valon erinäiset ryhmittymät työskentelevät maailmassanne yhteistyössä, niin ne luovat edellytykset meidän menestyksellemme. Pimeyden voimat ymmärtävät täysin meneillään olevan kehityksen merkityksen ja sen, että he ovat ajaneet itsensä umpikujaan. Heillä ei ole käyttökelpoista ratkaisua. Tässä suhteessa meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat etulyöntiasemassa, joka perustuu pimeyden voimien tunnettuun mieltymykseen ahneutta ja vallanhimoa kohtaan sekä perusteelliseen ylimielisyyteen. Nämä mieltymykset ovat pimeyden voimien Akilleen kantapää ja pimeyden voimien luhistuminen pohjustaa teidän tienne takaisin Valoon ja suurenmoisen kohtalonne toteutumiselle! Tällä tiellä on vielä muutamia töyssyjä, mutta mikään niistä ei ole niin suuri kuin se olisi saattanut toisissa olosuhteissa olla. Muutamien viimeksi kuluneiden viikkojen aikana on tapahtunut paljon edistystä erinäisten Valon voimien keskinäisen yhteistyön kehittymisessä. Tulossa olevan lyhyen ajanjakson aikana tämän yhteistyön on tarkoitus lujittua ja sen jälkeen on tarkoitus toteuttaa yhtenäinen nopea voittoon johtava rynnistys. Samalla kun tämä tapahtuu, Taivas valmistelee seuraavaa vaihetta siinä prosessissa, jota voidaan kutsua teidän kohoamiseksenne täyden tietoisuuden tilaan.

Useimmat teistä ovat jo kokeneet jonkinlaisia fyysisiä tai henkisiä muutoksia. Toisin sanoen teidän kehonne on sopeutettu lukuisiin fyysisiin ja henkisiin energiavirtauksiin. Teidän tulee ymmärtää itsenne fyysiseksi muuttuneena Valona, joka on kiedottu todelliseksi olemukseksenne. Teidän RNA/DNA:nne ohjaa ja valvoo tätä hyvin monimutkaista operaatiota. Tämä erityinen orgaaninen tietokone toimii muutosprosessinne turvallisuuden takaajana. Geeneissänne on paljon ainesta, jota geenitutkijanne kutsuvat "tarpeettomaksi DNA:ksi". Kun muutoksenne saavuttaa tietyn tason, tämä "tarpeeton" DNA aktivoituu ja alkaa muuttaa geenejänne ja aktivoida pitkään lepotilassa olleita toimintoja. Juuri tämä prosessi palauttaa teidät täyden tietoisuuden tilaan.

Kun nämä uudet DNA:n osat muuttavat geenistöänne, teidän tietoisuuden tasonne kohoaa. Tähän prosessiin vaikuttaa kuitenkin myös olemassa oleva geenistönne. Nämä kaksi tekijää kilpailevat keskenään ja tuloksena syntyy lopullinen geenistönne. Tilanne muuttuu jatkuvasti, kun erilaiset uudet osat "tarpeetonta" DNA:tanne aktivoituvat vuorollaan mahdollistaen täysin uudenlaisten meridiaani- ja chakrajärjestelmien muodostumisen geenistöönne. Te siis muututte kameleontin tapaan joksikin täysin uudenlaiseksi olennoksi. Lopulta tämä prosessi saavuttaa pisteen, jossa muodostuu sellainen koostumus proteiineja, peptidejä ja muita ainesosia, että tilanne vakiintuu. Tässä vaiheessa tarvitaan erikoislaitetta, jonka avulla tämä muodonmuutos voidaan saattaa turvallisella tavalla päätökseen. Silloin on käyttöä meidän muodonmuutoskammioillemme.

Ensimmäisessä yhteydenotossa on alkuvaiheessa kyse siitä, että te saavutatte vaiheen, jossa te ymmärrätte elävän Maapallon todellisen luonteen ja hallussanne olevien mutta salassa pidettyjen teknologioiden perusteet. Olosuhteiden täytyy myös olla sellaiset, että voidaan asettaa valtaan hallinto, joka kannattaa rauhaa ja yhteistoimintaa - varsinkin ponnistuksissa puhdistaa maailmanne saasteista ja yhdistää voimavarat saastumisongelmien ratkaisemiseksi ja turhan jätteen tuottamisen eliminoimiseksi. Myös ihmisten perusoikeudet ja itsemääräämisoikeus täytyy saattaa voimaan. Tällaisessa tilanteessa me voimme sitten esittäytyä virallisesti. Sen jälkeen me voimme auttaa teitä saavuttamaan sellaisen tilan, jossa te voitte hyväksyä ja sisäistää kaikki ne kykynne, jotka täyden tietoisuuden tilaan siirtyminen tuo tullessaan. Juuri siksi me olemme täällä. Me opastamme teitä ja opetamme teille ne tavat ja käytännöt, joita kaikki täysin tietoiset Valon Olennot noudattavat.

Tänään tarkastelimme asioita, joiden toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Elätte nyt viimeisiä vaiheita siinä prosessissa, joka tulee muuttamaan todellisuutenne tämänhetkisestä täydellistä katastrofia enteilevästä tilanteesta paikaksi, jossa suuri edistys ja vauraus ovat keskeisiä tekijöitä. Tällaisessa todellisuudessa ensimmäinen yhteydenotto voi sitten toteutua kivuttomasti ja ilon saattelemana. Tämä aika on nyt hyvin lähellä! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!