Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 24.5.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn052405.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme tänään kertomaan teille lisää asioita. Kuten aiemminkin, teidän vapauttamisenne prosessi edistyy toden teolla. Eri puolilla maailmaanne Valon voimat käyvät miljoonia pieniä taisteluja varmistaakseen sen, että teille luvattu vauraus tullaan jakamaan aikataulun mukaisesti. Lisäksi teidän viimeisen salaliittonne kukistamiseen johtava pitkä prosessi edistyy nopeassa tahdissa kohti voitokasta päätöstään. Meidän yhdyshenkilömme ja diplomaattimme ovat edelleen järkähtämättömästi sitä mieltä, että meneillään olevat toimenpiteet tulevat johtamaan teidän väistämättömään voittoonne. Nämä heidän raporttinsa ovat ainoastaan sen valtavan tietovuoren huippu, joka osoittaa sen, kuinka lähellä teidän Taivaan opastama voittonne jäljellä olevista pimeyden voimista todellakin on. Tämän vuoksi me olemme kehottaneet lähimpänä Maapalloa sijaitsevia aluksiamme olemaan valmiina toteuttamaan kaikki meidän maanpäällisten liittolaistemme heille mahdollisesti esittämät toimintapyynnöt. Viimeksi kuluneen viikon aikana me olemme havainneet, että Taivaan suurenmoinen Valo on alkanut paistaa Maapallolle yhä voimakkaammin. Tämä Valo vahvistaa Maapalloa ympäröiviä energioita ja siten nopeuttaa sen muutoksen tahtia. Taianomainen hetki on todellakin lähestymässä!

Tämän yleisen nopeutumisen tuloksena myös ensimmäisen yhteydenoton prosessi on lisännyt vauhtiaan. Todisteet muutoksestanne ja väestönne havahtumisen tasosta lisääntyvät eksponentiaalisesti. Me voimme havaita joka päivä, että yhä useammat teistä alkavat tulla tietoisiksi järjestäytyneiden uskontojen epätyydyttävästä luonteesta ja niiden aikansa eläneistä opeista. Teidän totuuden- ja tarkoituksenkaipuunne johdattavat teidät löytöretkelle etsimään johdonmukaisia ja oikeasti moraalisia vastauksia syvällisiin kysymyksiinne. Jo liian kauan eripuraisuutta aiheuttaneet uskomukset ovat kahlehtineet teitä pakottaen teidät epätodelliseen epäluulon ja jakautumisen leimaamaan maailmaan. Ihmiskunta on keskinäisessä yhteydessä oleva kokonaisuus, jonka käyttämätön luovuus voidaan saada käyttöön ainoastaan ymmärtämällä sen valtavat mahdollisuudet ja ottamalla ne käyttöön. Näiden mahdollisuuksien perusta on Rakkaus ja sen myötä tuleva anteeksianto. Nämä kaksi peruskiveä muodostavat teidän todellisen olemuksenne ytimen: te olette fyysisiä Valon Enkeleitä!

Kun ymmärryksenne Valosta lisääntyy, te alatte ymmärtää, että teidän elämänne keskeiset asiat ovat ymmärtää todellinen olemuksenne ja lähimmäistenne aito auttaminen. Tätä kautta te saatte kokemusperäisen ymmärryksen Taivaan toimintatavoista. Te olette täällä myös kuorimassa maanpäällisen kokemuksenne muodostavan "sipulin" kerroksia, mistä seuraava viisaus voi olla suureksi avuksi lähimmäisillenne, yhteisöllenne ja kallisarvoiselle maailmallenne, Äiti Maalle. Tämä itsensä löytämisen polku voi johtaa sisäiseen vahvistumiseen ja paljastaa näiden tavoitteiden saavuttamisen mahdollistavat keinot. Kun tämä epäitsekkyyden käsitys vahvistuu ja kypsyy, te alatte ymmärtää jumalallisen palvelemisen voimaa. Jumalallinen palveleminen toimii laajenevan palautteen periaatteella, joka vahvistaa sisäistä voimaanne, kun te keskitätte ponnistuksenne lähimmäistenne hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä vastavuoroisuus muodostaa suuren Valon verkon. Tämä pyhä kudos hoivaa teidän alati kasvavaa itsetuntoanne, joka puolestaan avaa sisintänne hyväksymään ja ottamaan vastaan Taivaan armollisesti tarjoamat siunaukset. Näin ollen nämä teidän löytämänne Valon toimintatavat tulevat saamaan aikaan sen, että teidän maailmanne voi jälleen perustua syvälliseen ja todelliseen moraalisuuteen.

Tämän moraalisuuden tarkkanäköinen ja arvostelukykyinen Valo voi olla se miekka, joka tuhoaa menneisyyden vääristyneen opin. Teidän Ylösnousseet Mestarinne aikovat tehdä siitä teidän uuden todellisuutenne perustan ja luoda sen varaan pyhät käsitykset, jotka auttavat teitä saavuttamaan suuren päämäärän: paluunne täyden tietoisuuden tilaan. Nämä käsitykset tulevat välittämään Taivaan suurten sanansaattajien todellisen ja lyhentämättömän tietouden ja pyhän viisauden. Vuosituhansien ajan monien pyhien teosten vääristelyt, puolitotuudet ja karsimiset ovat olleet surkeana todellisen Raamatun korvikkeena ihmiskunnalle. Ylösnousseiden Mestareiden paluun myötä näitä väärennöksiä voidaan lopultakin käsitellä asianmukaisesti. Ihmiskunnan täytyy todellakin sisäistää muutamat perustotuudet ja soveltaa niitä oikealla tavalla maailmanlaajuiseen yhteiskuntaansa. Syvällisen Rakkauden ja myötätunnon kaikkea elollista kohtaan täytyy synnyttää maailmanlaajuinen yhteistyö ja rauha. Menneisyyden ajan jakautuminen ja ennakkoluulot täytyy muuttaa anteeksiantoon ja armoon perustuvaksi sopusoinnuksi.

Taivas haluaa ihmiskunnan muuttuvan ja luovan uuden maailmanlaajuisen kumppanuuden. Aiemmin vallitsevina asioina olivat valta, ahneus ja järjetön usko joidenkin yksilöiden paremmuuteen toisiin nähden. Nyt tämä koko planeetan laajuinen rotujen, kulttuurien ja käsitysten runsaus on yhdistymässä kahlitsemattomaksi kokonaisuudeksi. Jokaisessa teissä piilee lähes rajoittamattomat luovat mahdollisuudet. Näiden mahdollisuuksien ymmärtäminen on keskeisessä asemassa siinä, mitä Taivas on nyt toteuttamassa. Täysi tietoisuus muodostaa maailmanlaajuisen yhteiskuntanne perustan. Se avaa teille fyysisen todellisuuden rajattomuuden ja antaa teille kyvyn käsittää sen tosiasian, että suunnaton määrä erilaisia älyllisiä elämänmuotoja on jo kauan sitten oppinut kulkemaan helposti lukemattomia eri maailmoita erottavat valtavat välimatkat. Se antaa teille myös valmiudet muodostaa yhtenäinen planetaarinen näkemys, jonka avulla te voitte ottaa tehokkaasti osaa kaikkien näiden lukemattomien tähtikansojen väliseen kanssakäymiseen.

Tämä tähtikansojen muodostama Galaktinen Liitto ei ole pelkästään poliittinen yhteisö. Se on myös kulttuurillinen ja kaupallinen organisaatio. Joka päivä sen sisällä tapahtuu suuri määrä teknologian, hyödykkeiden ja kulttuurin vaihtoa. Tämän yhteisön rakenne on elävä ja se kunnioittaa syvästi kaikkia osiaan. Galaktinen Liitto voi nyt yhdistää pitkään jatkuneiden galaktisten sotien synnyttämän hajaannuksen ja se muodostaa yhä laajemman koko galaksin kattavan verkoston, jonka sisällä tapahtuu päivittäin rauhanomaista kauppaa ja kulttuurin ja teknologian vaihtoa. Galaktinen Liitto on keino kunnioittaa tämän galaksin jokaista tähtikansaa. On täysin selvää, että uusi toimintamalli on vallannut koko tämän galaksin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana sen jälkeen, kun Ancharan Sopimus asetti lopun päättymättömältä näyttäneelle galaktisten sotien ketjulle.

Ancharan Sopimus yhdisti tämän galaksin ja teki siitä valmiin liittymään yhteen muiden galaksien kanssa vieläkin laajemmaksi kokonaisuudeksi. Tämä tarve laajentaa toimialuettamme vieläkin kauemmas fyysisen maailmankaikkeuden ihmeisiin on seuraava haasteemme. Tämä uusi yhteenliittymä on mahdollistanut meidän siirtyä miljoonien valovuosien matkan alueille, jotka ovat uusia meille kaikille. Tämä jännittävä mahdollisuus odottaa teitä, kun te pian liitytte meidän joukkoomme. Siksi teidän tämänhetkinen haasteenne on siirtyä nopeasti nykyisestä muukalaisvihan leimaamasta tilastanne olosuhteisiin, joissa te voitte hyväksyä kaikki ne kiehtovat olomuodot, joissa älyllistä elämää esiintyy. Teidän järjenvastainen pelkonne sellaisia Olentoja kohtaan, jotka eivät ole ihmisen näköisiä, täytyy kukistaa. Muutamat fyysisessä maailmankaikkeudessa elävät mahtavimmat Valon olennot eivät ole ihmisen näköisiä tai kokoisia. Joka tapauksessa teidän täytyy hyväksyä heidät ennen kuin te voitte osallistua näille tulevaisuuden tutkimusmatkoille.

Teidän edessänne on mitä mielenkiintoisin seikkailujen sarja. Teidän täytyy hyväksyä ne muuttuessanne täysin tietoisiksi Olennoiksi. On keskeisen tärkeää, että te muututte kaikilla tasoilla. Tuleva aika tulee mahdollistamaan tämän ja sen tekemisen iloisesti ja armollisesti. Me pyydämme teitä kasvamaan nykyisten rajoittavien uskomustenne yli ja oppimaan hyväksymään sisäiset tukahdutetut pelkonne. Näihin pelkoihin tullaan kiinnittämään huomiota muutosprosessinne jäljellä olevissa vaiheissa. Me olemme varmoja siitä, että nämä kompastuskivet tulevat poistumaan nopeasti ja helposti. Me kerromme teille tämän siksi, että te olisitte tietoisia muutamista asioista, joita te tulette varmasti kohtaamaan muutosprosessinne loppuvaiheessa. Näitä samoja asioita käytettiin kerran teidän siirtämiseenne rajoitetun tietoisuuden tilaan. Nyt te kohtaatte ne uudelleen matkallanne kohti täyden tietoisuuden tilaa.

Tänään tarkastelimme teidän maailmassanne tapahtuvia asioita. Selvitimme myös muutamia asioita, joita te tulette pian kohtaamaan. On tärkeää, että te alatte ymmärtää kuinka ja miksi teidän sallittiin aikanaan ajautua rajoitetun tietoisuuden tilaan. Pian te tulette saattamaan päätökseen paluunne takaisin täyden tietoisuuden tilaan. Älkää koskaan unohtako sitä, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.