Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 25.11.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn112503.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme taas kertomaan teille uusista asioista. Nyt kun kaikki on valmiina odottaen ainoastaan sitä taianomaista hetkeä voidakseen tulla teille näkyväksi, me kerromme teille, mitä olemme tällä hetkellä tekemässä. Lukuisat yhteyshenkilö- ja diplomaattiryhmämme pitävät meidät jatkuvasti ajan tasalla omista toimistaan. Geologiset ja planetaariset tarkkailuryhmämme jatkavat tehtäviään tavanomaiseen tapaan. Lääketieteelliset ryhmämme ovat etenemässä tukitehtävissään teidän omien lääkintäenkelienne valvomina. Lisäksi suuri joukko tarkkaan valittuja diplomaatteja yli 15000 lähigalaksista tarkkailevat maailmanne tapahtumia. Kaikki nämä asiat ovat pitäneet meidät hyvin kiireisinä ja innokkaina siirtymään tämän ensimmäisen yhteydenoton ohjelman seuraavaan vaiheeseen, johon sisältyy fyysinen kontakti joukkojemme kanssa. Joukkojemme mieliala on erittäin korkealla ja odotamme, että tärkeät julkistukset tullaan tekemään hyvin pian. Nämä julkistukset tulevat asettamaan päätöksen niille monille virheellisille uskomuksille, joita teillä on meistä ja meidän tavoitteistamme. Nämä väärät käsitykset juontavat juurensa hallituksienne jo yli 50 vuoden ajan levittämistä vääristä tiedoista ja suoranaisista valheista.

Tätä pitkää epäluottamuksen ja pelon ajanjaksoa pahensi edelleen laajamittaiset sieppausohjelmat, joita salaiset hallitsijanne järjestivät lukuisten, vielä siihen aikaan pimeyttä edustaneiden, avaruusolentoryhmien avustuksella. Nämä avaruusolentoryhmät edustivat enimmäkseen tähtikansaa, jonka te tunnette nimellä Zeta Reticuli. Tätä tämän galaksin osan keskeisintä pimeää Ancharan Liittoa edustanutta avaruusolentoryhmää käytettiin pääasiassa siksi, koska heidän olemuksensa herätti teissä suurta pelkoa. Joka tapauksessa nämä tapahtumat yhdessä teidän pelottelemista varten suunniteltujen tiedotuskampanjoiden kanssa saivat teidät pelkäämään meitä. Meidän on otettava tarkasti huomioon tämä edelleen jatkuva pelottelu ollessamme yhteydessä teihin avoimesti ja koko maailman laajuisesti. Ymmärrämme pelkonne syvyyden ja olemme tiedostaneet sen, että ensimmäisten viestiemme täytyy ottaa huomioon nämä vääristyneet tunteet ja lieventää niitä. Tämän tehtävän aloittamiseksi me laadimme teistä maailmanlaajuisen psykologisen profiilin joka toinen viikko. Me olemme tehneet näitä tutkimuksia jo kymmenen vuoden ajan. Saamamme tulokset osoittavat nyt syntyneen suunnattoman muutoksen myönteiseen suuntaan. Tämä muutos alkoi näkyä tutkimuksissamme noin kolme vuotta sitten ja se antaa laajan tuen ensimmäiselle yhteydenotolle.

Olemme tutkimuksissamme jakaneet ihmiset viiteen pääryhmään planeettanne yhteiskuntien kulttuurillisten ja taloudellisten ryhmittymien mukaisesti. Suurin ryhmä koostuu alhaista teknologian tasoa edustavista maaseudulla asuvista ihmisistä ja pienistä, alle 10000 asukkaan, taajamista. Tässä ryhmässä meidät yllätti meitä kohtaan tunnettu laaja hyväksyntä sekä myös pelko. Toisen ryhmän muodostavat näillä samoilla alueilla sijaitsevat suuremmat yhteisöt. Vaikkakin tässä ryhmässä tunnettiin aluksi suurta pelkoa meitä kohtaan, tämä ryhmä on nyt yksi tärkeimmistä ryhmistä, joissa on tapahtumassa muutos myönteiseen suuntaan. Kolmas ryhmä muodostuu maailman pienistä teollisuuskaupungeista. Tässä ryhmässä on ollut havaittavissa vakaa myönteinen suhtautuminen ensimmäiseen yhteydenottoon jo 26 kuukauden ajan. Vaikkakin suurten kaupunkien työssäkäyvä väestö vastustaa edelleen ensimmäistä yhteydenottoa, tämä vastustus on 'pehmeää' ja se voidaan kääntää meidän eduksemme oikeanlaisella tiedottamisella. Korkeammin koulutettu väestönosa on kahtiajakaantunut tämän asian suhteen. Heidän vastustuksensa on hyvin voimakasta mutta myös 'pehmeää' ja se voidaan muuttaa meidän eduksemme, kun heille annetaan riittävästi todistettavissa olevaa tietoa. Tästä pääsemmekin siihen ryhmään, jota me olemme tarkkailleet kaikkein perusteellisimmin.

Taivas painottaa meille jatkuvasti sitä, että Valotyöntekijät, vaikka ovatkin lukumäärällisesti pienin näistä viidestä ryhmästä, ovat hengellisesti tärkein ryhmä. Jokainen teistä inkarnoitui tänne avustamaan muihin ryhmiin kuuluvia tulemaan hengellisesti tietoisemmiksi omasta todellisesta olemuksestaan. Te tulitte myös tekemään tämän ensimmäisen yhteydenoton mahdolliseksi. Monet teistä tämän laaja-alaisen ja maailmanlaajuisen joukon jäsenistä ovat joko kieltäneet kaiken saamansa ensimmäiseen yhteydenottoon liittyvän tiedon tai itsepäisesti tulkinneet, että ensimmäinen yhteydenotto rajoittaisi omaa sisäistä kasvuprosessianne. Me haluamme tässä vaiheessa kerrata sen, että ensimmäinen yhteydenotto ei millään lailla rajoita omaa sisäistä kasvuanne, vaan se tuo siihen yhden lisätekijän. Haluamme teidän myös tietävän sen, kuinka paljon myönteinen suhtautuminen ulkoavaruuden asukkaisiin on sidoksissa siihen tehtävään, jonka Lord Surea on antanut Taivaan toteutettavaksi. Tämä tehtävä on teidän nopea palauttamisenne täyden tietoisuuden tilaan. Tällä tehtävällä on sekä hengellinen että fyysinen puolensa. Me edustamme tämän matkan fyysistä puolta. Siksi, hyvät Ystävät, me olemme päättäneet pitää teidät maan pinnalla, keskittyneinä ja ajan tasalla.

Teidän matkanne etenemistä ovat estäneet monet pimeyttä edustavat fyysiset Olennot, jotka lyöttäytyivät yhteen kauan sitten. Heidän salaliittonsa on tehnyt kaiken voitavansa saadakseen teidät kieltämään meidän olemassaolomme tai pelkäämään meitä. Tämä toiminta alkoi lukuisien uskontojen ja kulttuureiden välityksellä ja nämä rakenteet muodostavat edelleen heidän valheidensa perustan. Sen varaan on rakennettu järjestelmä, joka käyttää hyväkseen kaikkea tuntematonta ja erilaista kohtaan tuntemaanne pelkoa. Me olemme hämmästelleet suuresti sitä tapaa, miten tämä vahva ohjelmointi on nyt purkautunut. Koska me olemme tutkineet teidän syvimpiä fyysisiä, hengellisiä, mielellisiä ja tunteellisia olemuksianne, me olemme saaneet ensikäden tietoa teidän sopeutumisestanne tähän ympäristöön ja siitä, miten se rajoittaa teidän mahdollisuuksianne. Nämä asiat ovat nopeasti havaittavissa teissä jopa syvässä unitilassa. Tämän sopeutumisen lopputuloksena on todellisten ja ulkoisten tunteittenne outo yhdistelmä. Kun nämä tilat yhdistyvät, ulkoiset uskomuksenne muuttuvat. Tietoisuutenne lisääntyy ja alatte paremmin hyväksyä sisäisesti itsessänne käynnissä olevia hengellisiä, mielellisiä, tunteellisia ja fyysisiä muutoksia.

Näiden sopeutumisten valvonta on tärkeää, koska ne ovat läheisesti kytköksissä teidän sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiinne. Tämä on meidän lääketieteellisten ryhmiemme vastuualuetta. Koska nämä muutokset vaikuttavat myös Äiti-Maahan ja teidän todellisuuteenne, me kokoamme tekemämme havainnot yhteen ja muodostamme niiden perusteella päätelmämme. Teidän edistymisenne nopeus vakuuttaa meille sen, miten lähellä ensimmäisen yhteydenoton toteutuminen oikeastaan on. Öisin suorittamiemme tutkimuksien mukaan tällä hetkellä lähes kaksi kolmasosaa maailman väestöstä hyväksyy ensimmäisen yhteydenoton. Lisäksi tietoisuutenne kasvava lisääntyminen mahdollistaa nopean edistymisenne kohti matkanne viimeistä etappia eli täyteen tietoisuuteen siirtymistä. Tämänhetkinen arviomme on, että aikaa tulee kulumaan kuudesta neljääntoista kuukauteen ensimmäisen yhteydenoton ja teidän uusiin maanalaisiin asumuksiinne siirtämisen välillä. Tämän ajanjakson pituus tulee määräytymään teidän ensimmäisen yhteydenoton jälkeisellä ajalla tekemienne päätöstenne ja tekojenne perusteella.

Meidän olemassaolomme on elintärkeä osa hengellisessä ja fyysisessä kasvuprosessissanne. Valotyöntekijöinä teidän täytyy tunnustaa meidän asemamme teidän fyysisinä opastajinanne. Tähän operaatioon kuuluu myös hengellinen osa, joka vaikuttaa sekä mielelliseen että tunteelliseen olemukseenne. Jos te kiellätte meidän olemassaolomme ja osamme tässä prosessissa, te teette samalla tyhjäksi omat todelliset kokemuksenne. Te ette ole yksin. Te ette ole yksin myöskään oman kasvuprosessinne kanssa, vaan siinä teidän apunanne ovat lukuisat hengelliset ja fyysiset oppaat ja opettajat. Monet heistä taivaltavat Maapallon pinnalla muodossa tai toisessa Taivaan ja meidän joukostamme valitsemiensa olentojen avustamina. Ikimuistoisista ajoista lähtien jokaisella hengellisellä opettajalla on ollut näitä molempia avustajia. Älkää kieltäkö todellista olemustanne. Olkaa halukkaita myöntämään, että näillä opastajilla on keskeinen osa olemuksenne eri tasoilla tapahtuvassa kehitysprosessissa.

Niin kutsuttua UFO-tutkimustanne täytyy laajentaa hengellisellä näkökannalla. Sen avulla voitte nähdä muutakin kuin pelkän teknologian ja huomata, että kehittyneet ja valaistuneet yhteiskunnat ovat pohjimmiltaan hengellisiä. Tällä on suuri vaikutus heidän tieteelliseen ja filosofiseen elämänkatsomukseensa. Rakkaat Ystävät, te olette siirtymässä pelon ja sisäisten kollektiivisten uskomustenne rajoittamasta yhteiskunnasta kohti yhteiskuntaa, joka perustuu Rakkauteen ja yhteenkuuluvuuteen. Tässä uudessa yhteiskunnassanne eli ole rajoituksia ja se ymmärtää fyysisen maailmankaikkeuden todellisen toiminnan. Ensimmäisen yhteydenoton kokeminen tulee olemaan ratkaiseva hetki elämässänne. Yhdellä iskulla te tulette siirtymään kohti todellista kohtaloanne ja jättämään taaksenne lähes 13000 vuotta kestäneen ajanjakson, jolloin teillä on ollut kielteinen käsitys itsestänne. Se tulee olemaan ihme! Niinpä meidän saapumisemme tulee merkitsemään sekä pitkällisen historianne loppua että mitä ihmeellisimmän tulevaisuutenne aamunkoittoa. Eipä ihme, että tämä tapahtuma on viipynyt niin pitkään ja se on niin tärkeä meille kaikille! Yhdessä olemme voitokkaita!

Ajatelkaa tällä hetkellä tapahtuvia asioita askeleina kohti uutta todellisuutta. Tämän hetken tapahtumat antavat lupauksen siitä, että uusi todellisuus ilmestyy pian. Äiti-Maa ja Aurinko haluavat teidän tietävän, että myös heidän muuntumisensa edistyy kaiken aikaa. Tämä on aikaa, jolloin me kaikki voimme nähdä nykyisen matkanne voittoisan päättymisen. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!