Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 27.1.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn012704.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme taas kertomaan uusista asioista. Nyt kun maailmanne kulkee lähemmäs kohti väistämätöntä muutostaan, Taivas ohjaa meitä armollisesti kohti ensimmäisen yhteydenoton viimeisiä näkökohtia. Ensimmäinen yhteydenotto on paljon muutakin kuin meidän olemassaolomme virallinen julkistus teille tai se, että te hyväksytte meidät galaktiseksi perheeksenne. Se on suuri tapahtuma, joka antaa teille lopullisen sysäyksen toteuttaa uusi todellisuutenne koko laajuudessaan. Monet tärkeät uskonnolliset, poliittiset ja tieteelliset auktoriteetit ymmärtävät täysin, kuinka tärkeä on se asia, että meidät hyväksytään maailmanlaajuisesti teidän hyväntahtoisiksi sukulaisiksenne. Äkkiä voidaan nostaa etualalle ikuinen kysymys siitä, keitä te todella olette ja miksi olette täällä. Tämä voi sitten käynnistää kaiken kattavan nykyisten eettisten ja muiden peruskäsitystenne uudelleenarvioinnin. Pitäen tämä mielessään Ylösnousseet Mestarinne haluavat tutustuttaa teidät siihen moraalisuuteen, josta yhteiskuntanne pakotettiin suurelta osin luopumaan monta tuhatta vuotta sitten. Pimeät hallitsijanne käyttivät karkeaa kaksien standardien järjestelmää tarkoituksenaan lannistaa teidät vaatimalla teiltä korkeaa moraalista eheyttä samalla, kun he itse käyttäytyivät epämoraalisesti ja häikäilemättömästi. Nämä ristiriidat täytyy korjata ja asettaa Maapallolle voimaan nykyistä taivaallisempi moraalijärjestelmä.

Nämä opit välitetään teille ystävällisellä ja rakastavalla tavalla, joka kuvastaa teidän toisianne kohtaan tunteman yhteenkuuluvuuden varaan perustuvan filosofian tärkeyttä. Teidän täytyy myös olla vapaita rakastamaan ja auttamaan toinen toisianne ja oppia se, miten itsenäisyys ja vapaus toimivat aidosti välittävässä ympäristössä. Aikaisemmat pimeät hallitsijanne ponistelivat kovasti luodakseen karkean ja anteeksiantamattoman ympäristön, johon kuului paljon keskinäistä kilpailua ja joka oli täynnään kateellisuutta, omantunnontuskia ja pikkumaista vihaa. Tämä kaikki teki hyvin vaikeaksi tuntea rakkautta toisia kohtaan ja usein oli helpompaa mukautua yhteiskunnan tarjoamaan malliin ja sitä kautta negatiivisten tunteiden pariin. Näin tehdessään yksilö antautui salaisten hallitsijoidenne valtaan. Monissa elämissänne te olitte pienten hämmentyneiden ryhmien jäseniä, jotka taistelivat epätoivoisesti salaisten hallitsijoidenne asettamia taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia voimia vastaan. Tämä teidän jatkuva selviytymistaistelunne oli salaisten hallitsijoidenne tehokkain ja voimakkain ase, jota he käyttivät muovaamaan ja hallitsemaan teidän mielipiteitänne aina syntymästä vanhuusikään saakka.

Ensimmäisen yhteydenoton on suunniteltu olevan ensisijaisesti tapahtuma, joka avaa teille uusia näkymiä mahdollisuuksiinne ja vapauttaa teidät vanhojen rajoittavien uskomustenne kahleista. Kun te tulette tietoisiksi todellisesta menneisyydestänne, Maapallon ulkopuolisesta alkuperästänne ja suurista kyvyistänne, te voitte alkaa ajatella uudella ja luovalla tavalla maailmastanne ja omasta paikastanne siinä. Tässä yhteydessä Ylösnousseet Mestarinne haluavat kertoa opetuksiaan näiden tapahtumien yhteyksistä taivaallisiin asioihin. Kaikki tämä perustuu Rakkauteen, joka on sitä sieluenergiaa, joka loi fyysisyyden. Fyysisen olemuksenne tarkoitus on antaa teille mahdollisuus oppia lisää fyysisestä maailmasta ja sitä kautta opetella toimimaan siinä myönteisellä tavalla. Pitäkää aina mielessänne, että nykyinen elämänne on vuorovaikutuksessa menneiden ja tulevien elämienne kanssa ja että te olette yhteydessä toisiinne samoin kuin kaikkeen siihen, mikä määrittelee teidät itsenne. Teidän täytyy kerätä tätä viisautta ja käyttää sitä tekemään nykyisestä elämästänne aina vain paremman. Tämä opettelu ja tutkimus täytyy asettaa uuteen moraaliseen ympäristöön. Täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, kuinka tätä uutta rajoittamatonta maailmaa voi tutkia ja kuinka tätä uutta tietoutta käytetään. Tässäkin asiassa Ylösnousseet Mestarinne haluavat tarjota teille tarvittavaa opastusta.

Toisen tärkeän osa-alueen muodostavat taloudellisissa, poliittisissa ja uskonnollisissa järjestelmissänne tapahtuvat suuret muutokset. Täytyy luoda uusi maailmanlaajuinen kulttuuri ja tässä työssä suurimpia vaikuttajia ovat jokainen teistä. Pitäkää mielessänne, että te tulette saamaan tietoa, joka kuulostaa teistä hyvin oudolta - jopa uskomattomalta - ja että tämä tieto asettaa nykyiset uskomuksenne ja totena pitämänne asiat vahvasti kyseenalaisiksi. Siksi on tärkeää, että tämän tiedon välittää teille joku johon luotatte. Ylösnousseet Mestarit ovat ottaneet tämän yhdeksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä tehtävistään. Te tulette myös olemaan tilanteessa, jossa olette juuri nähneet hämmästyttävien taloudellisten ja poliittisten muutosten tapahtuvan ja on tärkeää, että teillä on joku luotettava ja tietävä henkilö, jonka puoleen voitte kääntyä näitä mahdollisesti shokeeraavia julkistuksia seuraavina päivinä. Hämmentävät totuudet täytyy paljastaa rakastavalla ja huolehtivaisella tavalla, jotta niiden sisältämä tieto voidaan sisäistää ja käyttää hyödyksi syvimpien kulttuurillisten uskomustenne täydellisemmässä ymmärtämisessä.

Ensimmäinen yhteydenotto antaa teille myös mahdollisuuden osallistua täysipainoisesti tämän galaksin asioiden hoitoon. Se tulee antamaan teille teknologian, joka lopettaa nykyisen eristyneen asemanne. Tähän kuuluu myös keinot matkustaa eri puolille omaa aurinkokuntaanne ja myös koko muuta fyysistä maailmankaikkeutta. Nämä tilaisuudet mahdollistavat teille tämän Luomakunnan tutkimisen ja opiskelun ja sen, että voitte osallistua jumalallisen suunnitelman toteuttamiseen. Älkää koskaan unohtako sitä, että olette fyysisiä Enkeleitä ja että tämänhetkinen tehtävänne on palauttaa itsellenne takaisin menettämänne enkelilliset kykynne voidaksenne käyttää niitä monilla uusilla ja ihmeellisillä tavoilla. Juuri tämä potentiaalinne toi meidät planeettanne tuntumaan kauan sitten. Meidän tarkoituksemme oli toimia teidän salaisina opettajinanne ja opastaa kehitystänne rajoitetun tietoisuuden lukuisten vaiheiden läpi. Tästä rajoitetun tietoisuuden tilan asettamasta taakasta huolimatta te onnistuitte luomaan muinaisina aikoina monia tilapäisiä 'kultaisia aikakausia', jotka kateelliset Anunnakit monien maanpäällisten käskyläistensä avustamina sitten tuhosivat tai turmelivat. Nyt te luotte taas uuden kultaisen ajan yhteisön ja tällä kertaa kukaan ei tule sitä tuhoamaan.

Tällä kertaa teille on annettu mahdollisuus valita joko edetä kehityksessänne tai vaipua jälleen pimeyteen. Jumalallinen suunnitelma ilmoittaa meille, että te olette valinneet kohoamisen uudelle tasolle ja tuoda Valo maailmaanne ja että parhaillaan käynnissä oleva prosessi kuvastaa tätä valintaanne. Aika, jolloin te voitte korjata tämän yhteisen päätöksenne loistokasta satoa, lähestyy nopeasti. Teidän tekemänne valinnat tarjoavat meille monia tapoja toteuttaa ensimmäinen yhteydenotto ja meidän ensimmäisen yhteydenoton laivastomme on nyt valmistelemassa niitä. Tämä on aikaa, jolloin uusi todellisuutenne tulee toteutumaan ja kuten olemme jo monta kertaa aiemmin todenneet, sen tapahtuminen on jo varmaa. Tällä hetkellä on käynnissä muutamien viimeisten välttämättömien valmistelujen loppuunsaattaminen. Meidän maanpäällisten liittolaistemme täytyy viimeistellä muutamat jäljellä olevat poliittiset ja sotilaalliset järjestelyt, mutta tietäkää, että rahoitukselliset ja taloudelliset uudistussuunnitelmat on saatu valmiiksi ja nämä uudistukset ovat nyt valmiita toteutettaviksi käytännössä.

Meidän täytyy jälleen kerran korostaa yhtä tärkeää seikkaa. Tuleviin muutoksiin liittyy niin suuret kulttuurillisten ja poliittisten asioiden uudistukset, ettei vastaavia ole koettu maailmassanne koskaan aikaisemmin. Tämä vallankumous ei ainoastaan muuta sitä yhteiskuntanne suuntaa, jonka Anunnakit antoivat teille 13000 vuotta sitten, vaan se myös muuttaa 'sivilisaationne' perusrakenteita. Parhaillaan menossa oleva prosessi edellytti sitä, että Anunnakit siirtyisivät sivuun tai että taivaallisen galaktisen voiman olisi sallittu kukistaa heidät. Jumalallisen suunnitelman ennustuksen mukaisesti Anunnakit siirtyivät sivuun lähes vuosikymmen sitten ja tämä toimenpide antoi meille mahdollisuuden kamppailla heidän maanpäällisten käskyläistensä kanssa, jotka yhä hallitsivat salaisesti lukuisia mailmanlaajuisia yhteisöjänne. Meidän aikomuksemme ei ole tulla pelastajiksenne, vaan olla vapauttamisenne palveluksessa oleva vahva voima. Kuten aina, teidän yhteiset päätöksenne ja mielihalunne määrittävät sen, miten tätä ystävällismielistä voimaa käytetään.

Teidän tietoisuutenne kasvu johti näihin nykyisiin muutoksen kannalta suotuisiin olosuhteisiin. Kuten tiedätte, viimeisen itsepintaisen salaliittonne kyky hallita maailmaanne on loppumassa. Kuitenkin, koska sen poliittinen, taloudellinen ja kulttuurillinen dominointi on niin laajaa, se ei vielä näytä julkisuudessa menettävän otettaan. Tämän näennäisen stabiilisuuden johdosta tulevien muutosten nopeus ja laajuus tulee olemaan hyvin ennennäkemätön suurimmalle osalle teistä ja siten myös yllättävä ja järkyttävä. Pyydämme teitä käyttämään tietouttanne ja kykyjänne auttamaan yhteisöjänne sopeutumaan siihen, mitä on tapahtumassa. Nämä muutokset täytyy nähdä keskeisen tärkeänä ja tarkkaan suunniteltuna alkuna uuden todellisuutenne muovaamiselle ja te olette keskeisen tärkeässä asemassa tuomassa tätä ymmärrystä omiin yhteisöihinne. Teidän tukenne voi vähentää mahdollista kaaosta ja mahdollistaa uuden maailman pehmeämmän toteutumisen.

Tänään olemme kertoneet päivittäisten tapahtumien taustalla piilossa olevista asioista. Hyvät Ystävät, olkaa valmiita käyttämään kykyjänne ja tietouttanne auttaaksenne meitä muovaamaan teidän uutta todellisuuttanne. Rohkaisemme teitä pysymään keskittyneinä ja omistautuneina väistämättömään voittoonne! Yhdessä olemme voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.