Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 27.1.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn012709.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan lisää monista eri asioista. Meidän maanpäälliset liittolaisemme etenevät monella rintamalla. Sarja pääaikataulusta riippuvia tapahtumia etenee aikataulun mukaisesti. Meidän yhteyshenkilöryhmämme raportoivat, että kun näiden tapahtumien toteutuminen lähestyy, niin ne voivat toimia rakennuspalikoina, joiden avulla meidän maanpäälliset liittolaisemme voivat saavuttaa lopulliset tavoitteensa, vaurauden jakelun ja siihen liittyvät tiedotukset. Odotellessamme näiden asioiden tapahtumista me varmistamme lukuisten sellaisten paikkojen turvallisuuden, jotka ovat tärkeitä tulevien tapahtumien kannalta. Me tarkkailemme myös Äiti Maan muutoksia ja teissä itsessänne tapahtuvia muutoksia. Taivas määräsi jo vuosikymmeniä sitten, että tänä aikana tulee esiintymään sekä kamppailua että muutosta, jonka myötä hallitustenne sekä rahoitus- ja talousjärjestelmienne muutoksen ensimmäinen vaihe toteutuu. Nämä muutokset kertovat myös siitä, että teidän fyysiset, henkiset ja tunteelliset muutoksenne ovat voimistumassa ja nopeutumassa. Nämä yksilölliset muutoksenne ovat sopusoinnussa maailmanlaajuisten tapahtumien kanssa.

On käsillä aika puhdistaa maailmanne monella eri tasolla, kun valmistaudutaan korvaamaan nykyinen todellisuutenne uudella. Nykyinen maailmanjärjestyksenne on puutteellinen ja jatkuvat yritykset sen pönkittämiseksi eivät tule onnistumaan. Nyt tarvitaan kiireellisesti "uutta ajattelua" samaan tapaan kuin meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat tehneet jo vuosikymmenen ajan. Tämän tehdäkseen heidän täytyi luopua siitä perinteisestä ajatusmaailmasta, joka on vallinnut maailmanne oikeus- ja rahoitusjärjestelmissä sekä poliittisessa ajattelussa. He tiesivät, että luodakseen jotakin uusiin olosuhteisiin paremmin sopivaa heidän täytyi unohtaa perinteiset ajatusmallit ja alkaa ajatella uudella tavalla. He hylkäsivät ne talousajattelumallit, jotka ovat luoneet ne monet "rikokset", joiden myötä suurin osa ihmiskunnasta joutuu uhrautumaan samalla, kun rikkaat ja vaikutusvaltaiset yksilöt elävät yltäkylläisyydessä. Heidän täytyi luoda järjestelmiä, jotka eivät ainoastaan uudistaisi maailmanne instituutioita, vaan tarjoaisivat täysin erilaisen tavan johdattaa maailmanne pois niistä yhteiskunnallisista kontrollointijärjestelmistä, jotka rajoittavat elämäänne. Monet näistä heidän ehdotuksistaan on sittemmin säädetty alustaviksi lakipykäliksi, jotka tällä hetkellä odottavat julkistamistaan.

Kun tämä uusi "maailmanjärjestys" julkistetaan, niin se vaatii teidän täyttä tukeanne. Maailmanlaajuinen yhteiskuntanne on tienristeyksessä ja on selvää, että ympäristössä ja talouselämässä tapahtuu sellaisia asioita, että tarvitaan todellakin uusia toimintatapoja. Tietoisuutenne lisääntyminen tekee teistä yhä enemmän hyvän voiman ja teidän täytyy korostaa tätä asiaa ryhtymällä aktiivisesti ottamaan käyttöön meidän maanpäällisten liittolaistemme esittämiä ratkaisumalleja. Monet näistä ideoista saattavat olla teille tuttuja NESARA-lakialoitteesta, mutta niiden "kokonaispaketti" on huomattavasti tämän tunnetun dokumentin sisältöä laajempi. Maailmanlaajuinen vauraus on tulossa ja myös keinot sen jakeluun ja ylläpitämiseen. Sen edellytyksenä on maailmanlaajuinen rauha. Sen saavuttamiseksi teidän täytyy muuttaa käsityksenne siitä, mitä sana "diplomatia" tarkoittaa. Hallitusten tekemien sopimusten sijasta ihmisten tekemät sopimukset voivat luoda sellaisen maailmanlaajuisen toimintaympäristön, että sotia ei voi syttyä!

Eri puolilla maailmaa on syntynyt hämmästyttävän kattavia ja laajoja ruohonjuuritason liikkeitä. Näiden organisaatioiden toiminnan koordinoimiseksi tarvitaan toimielimiä, joiden täytyy myös pystyä yhdistämään nämä hyvin eritasoiset toiminnot. Tämä yhteensulauttaminen voi muodostaa galaktisen yhteiskunnan perustan. Galaktinen yhteiskunta on yhtenäinen kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa liittyvistä päämääriin tähtäävistä ryhmittymistä, joita voidaan tarpeen mukaan muutella. Nämä ryhmittymät voivat kytkeytyä yhteen kokonaisuudeksi yhteneväisten mielenkiinnon alueiden ja yhteisten päämäärien kautta. Tuloksena on tehokas maailmanlaajuinen verkosto, joka on omistautunut rauhan, yltäkylläisyyden ja keskinäisen avunannon edistämiselle. Tämä muuttuva kokonaisuus käyttää "honoponoponon" kaltaisia keinoja korostamaan yhteisiä ominaisuuksia ja päämääriä sen sijaan, että antaisi eroavuuksien jakaa sen jäseniä eri ryhmittymiin. Tämä yhteisiin päämääriin tähtäävien yksiköiden järjestetty verkosto toimii tehokkaana muutoksen välineenä.

Tämän ruohonjuuritason toiminnan koordinointi on nyt tarpeen ja meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat valmiina auttamaan tässä asiassa. Itse asiassa me olemme kouluttaneet heitä paljon juuri tätä tehtävää varten. He aikovat käyttää siirtymäajan hallituksia ja edellä mainittuja ihmiskeskeisiä ryhmiä muodostamaan näkymättömän voiman, joka saa aikaan täydellisen järjestelmien muutoksen. Kuten jo aiemmin totesimme, niin yritykset pönkittää nykyistä sekasotkua ovat turhia, sillä kohtalokkaasti virheellinen hallintotapanne on nyt saavuttanut pisteen, jossa sen täytyy palata takaisin demokraattisiin periaatteisiin ja alkaa rakentaa uudelleen niiden varaan. Itse asiassa tässä ei ole kysymys niin valtavasta asiasta kuin mitä ensi kuulemalta saattaisi kuvitella. Alkajaisiksi hallinnostanne täytyy poistaa tarpeeton henkilöstö ja tiettyjen erityisryhmien intressien ajaminen. Enää ei voida jatkaa "vanhaan malliin". Juuri tämän takia me tuemme sitä kattavaa ja perusteellisesti uudistavaa uutta järjestelmää, jonka meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat hahmotelleet. Sen käyttöön ottaminen tulee ravistelemaan koko maailmaa!

Te olette siirtyneet sähköiseen ja tietoisuutta laajentavaan aikakauteen. Tämä aikakausi on tilapäinen siirtymävaihe siitä, mitä te olette aina tienneet kohti uutta syntymässä olevaa maailmaa. Tähän uuteen maailmaan sisältyy ensimmäinen yhteydenotto ja teidän paluunne täyden tietoisuuden tilaan. Kysymys kuuluukin, että kuinka te pääsette tästä nykytilastanne tuohon uuteen maailmaan. Meidän maanpäällisten liittolaistemme ajamat ehdotukset keskittyvät juuri tähän ensisijaisen tärkeään asiaan. Kysymyksessä ei ole helppo ja yksinkertainen asia. Juuri tästä syystä on vienyt niin kauan saada teidät kulkemaan tälle lähtöportille. Maailman vaikutusvaltaisten tahojen on täytynyt hyväksyä lukuisat oikeudelliset, rahoitukselliset ja valuuttajärjestelmään liittyvät uudistusohjelmat. Nyt tämä on tehty. Seuraava vaihe on toteuttaa nämä sovitut asiat ja tämä on nyt tapahtumassa hitaasti mutta varmasti. Jäljellä on vielä "kinkkisempi juttu".

Tämä "kinkkisempi juttu" on kuitenkin valmiina toteutumaan. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ja me teemme yhdessä sen, mitä täytyy tehdä. Meitä motivoi ensimmäisen yhteydenoton tarjoama palkinto. Kun te saavutatte matkanne seuraavan etapin, niin meidän täytyy valmistautua ensimmäiseen yhteydenottoon. Lienee tarpeetonta sanoa, että me yritämme tehdä tämän niin juohevasti kuin mahdollista. Kuitenkin, jos taivas niin määrää, me tulemme toimimaan, vaikka teidän vallanpitäjänne eivät vielä olisikaan valmiita ottamaan meidät vastaan. Muistakaa, että Taivas toteuttaa jumalallista suunnitelmaa, johon sisältyy tiettyjä erityisiä ajankohtia, jotka meidän täytyy huomioida. Nämä vaatimukset edellyttävät meitä käynnistämään ensimmäisen yhteydenoton ja me toimimme, jos saamme käskyn. Tällä välin me kuitenkin noudatamme tässä ja aiemmissa viesteissämme kertomamme operaation asettamia suuntaviivoja. Meistä tuntuu siltä, että läheinen yhteistyö meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa voi johtaa nopeassa tahdissa toteutuvaan menestyksekkääseen ensimmäiseen yhteydenottoon.

Maailmanne tapahtumien taustalla oleva keskeinen asia on se, että kuinka teidät saadaan palaamaan takaisin täyden tietoisuuden tilaan. Tämän tukemiseksi tarvitaan valtava ja perusteellinen instituutioiden ja toimintatapojen muutos, jonka tuloksena olevaa järjestelmää voidaan käyttää saamaan aikaan rauha, yltäkylläisyys ja uusi tietoisuus siitä, keitä te todella olette. Keinot tähän ovat nyt teidän ulottuvillanne. Vaurausohjelmien varat ovat valmiina jaeltaviksi ja uudet rahoitus-, pankki- ja talousjärjestelmät ovat valmiina otettaviksi käyttöön. Tarvitaan vain Tahtoa tehdä tämä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat yksi osa tätä Tahtoa. Kun he laittavat asioita liikkeelle, niin teidän velvollisuutenne on ottaa viestikapula vastaan. Työskennelkää yhdessä ja luokaa maailma, jonne me voimme saapua ilolla ja josta Äiti Maa iloitsee. Pian koittaa aika, jolloin teidän tulee tehdä oma osanne, jotta kaikki tämä toteutuu!

Tänään tarkastelimme monia täyden tietoisuuden tilaa kohti etenemiseenne liittyviä asioita. Me saavumme opastamaan teitä ja saattamaan päätökseen sen lähes 13000 vuoden mittaisen ajanjakson, johon Taivas ja te olette osallistuneet. Me odotamme ilolla sitä, että pääsemme juhlistamaan teidän nyt meneillään olevien tekojenne tuloksia. Muistakaa, että Yhdessä me olemme Voitokkaita! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!