Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 28.3.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn032806.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Jatkamme taas keskustelua mielenkiintoisista aiheista. Yksi niistä on tietoisuus ja teidän fyysinen kehonne. Monet maailmassanne uskovat, että tietoisuus on aivoissa. Vaikka mielenne kyvyt ovatkin valtavat, neroutenne ensisijainen lähde on itse asiassa teidän geeneissänne ja sydämessänne. Mutta tämän ymmärtämisen avain on teidän ikuinen lähteenne - teidän Sielunne. Luoja on antanut tälle erityiselle äärettömälle Hengen kasaumalle ainutlaatuisia viisauksia. Niihin lukeutuvat kyky havaita Maailmankaikkeuden todellinen luonne ja jumalallisen suunniteman määräysten toteuttamisen keinot. Tämä kyky on ikuisessa Valossa ja Rakkaudessa, joista teidän todellinen olemuksenne koostuu. Tämä toteutuu teidän geeneissänne (kehon mahtavimmissa Valon vastaanottimissa) ja sydämessänne (kehonne suurimmassa Rakkauden varastossa). Nämä jumalalliset energiat ovat vuorovaikutuksessa teidän henkisen ja fyysisen olemuksenne kanssa luoden teidän kunkin elämänne aikaisen kokonaisolemuksenne. Tältä pohjalta ja fyysisen ja henkisen olemuksenne avustuksella te kohtaatte ja arvioitte maailmaanne päivittäin.

Tätä arviointia värittävät usein teidän perheeltänne ja ystäviltänne omaksumanne peruskäsitykset. Kun tietoisuutenne lisääntyy, te alatte kyseenalaistaa näitä peruskäsityksiä ja alatte etsiä toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Tämä matka johtaa teidät uutta todellisuutta kohti johtavalle polulle ja sitä avustavat usein Valon ja Rakkauden energian uudet purskahdukset. Kun teidän geeninne aktivoituvat ja sopeutuvat paremmin tähän energiaan, kasvaa teidän halunne ottaa vastaan tämän lisääntyvän Valon virtauksen Rakkauden energiat. Lähipiirinne ja perheenne kyseenalaistaa säännöllisesti teidän sisällänne kasvavan viisauden hyvin vakavastikin. Tämä voi usein johtaa konflikteihin ja joskus myös fyysisiin terveydellisiin kriiseihin. Tämän takia teidän tienne valaistumista kohti on täynnään keskeisiä tapahtumia, jotka ovat muovanneet elämäänne. Siitä huolimatta voimistuneena intuitiona ilmenevät uudet energiat ovat antaneet teille mahdollisuuden edetä polullanne ja hyväksyä sen, mitä Henki on teille antanut. Tämä hyväksyminen rohkaisee teitä matkallanne oppia jumalallisen Valon opetuksia.

Kehittäessänne jumalallista potentiaalianne te havaitsette kuinka voi yhdistää idän filosofioiden viisauden lännen hengellisiin opetuksiin. Tämä kahtiajako sekoittuu keitokseksi, joka ankkuroi teidän matkanne tietoisuuden moninaisiin maailmoihin. Te ette ole yksin tällä tutkimusmatkallanne: hiukkastutkimuksessa ja kosmologiassa havaitaan uutta outoa tietoa ja tieteellisen tutkimuksen kärki tukee teitä joko avoimesti tai salaisesti. Näissä tutkimuksissa tietoisuus nousee esiin fyysisen maailmankaikkeuden uutena tekijänä. Me jo täysin tietoisessa tilassa elävät olennot voimme mennä takuuseen tästä. Me kunnioitamme näitä teidän tutkimusretkiänne outoon ja tuntemattomaan maailmaan. Tämä toiminta on pakottanut teidän tieteenne myöntämään Hengen osuuden ja siten käynnistämään uuden tieteellisen tutkimusalueen. Muistakaa, että todellinen tiede heijastaa jumalallisuuden todellisuutta. Tieteenne ja sen keskeisten käsitysten täytyy hylätä materian ensisijaisuus ja havaita se, että materia on Hengen tuote. Siten monet teidän nykyisten uskomustenne poikkeavuudet voidaan korjata tyydyttävällä tavalla.

Tietoisuuden juuret ovat syvällä Hengessä ja sen fyysisten vastineiden teot ravitsevat sitä. Tämä antamis- ja ottamisvuorovaikutus on jumalallinen sykli. Kun te saavutatte täyden valveutuneisuuden tästä, sitä seuraa pian valaistuneisuuden ilo. Kun Buddha, Jeesus ja muut saavuttivat valaistuneisuuden, he ymmärsivät kuinka tämä prosessi toimii ja heidän tuntemansa ikuinen ilo valtasi pian heidän henkisen ja fyysisen olemuksensa. Se, mitä te olette nyt tekemässä, tulee johtamaan tähän samaan pyhän valveutuneisuuden hetkeen. Te elätte nyt tätä jumalallista hetkeä edeltävää aikaa. Kun te annatte näiden erikoisten energioiden vahvistaa omia energioitanne, myös teidän todellisuutenne muuttuu. Tämä energioiden yhdistelmä muuttaa teidän geenienne RNA/DNA:ta, mikä puolestaan avaa ja valaisee sydäntänne! Ymmärryksenne lisääntyy siitä, kuinka voitte muuttaa tätä maailmaa ja millaiset voimavarat te uuden todellisuuden luomista varten omaatte. Juuri tämä uusi todellisuus voi tukea teitä muuttuessanne jälleen omaksi täysin tietoiseksi itseksenne.

Täysin tietoinen yhteiskunta on hyvin erilainen kuin teidän tämänhetkinen yhteiskuntanne. Kuitenkin nämä erot vain ilmaisevat sitä potentiaalia, joka teidän nykyisessäkin todellisuudessanne on. Kun myönteiset aikomukset saavuttavat tietyn määrän, maailmassanne voi tapahtua taikoja, jotka voivat kirjaimellisesti siirtää vuoria! Juuri nyt te olette tässä vaiheessa. Teidän myönteiset mielihalunne ympäröivät maailmanne ja vaikuttavat siihen, miten todellisuutenne toimii. Näiden lisääntyvien aikeidenne vaikutuksesta maailmassanne tapahtuu paljon asioita mikrotasolla ja ne johtavat laajamittaisiin makrotason tapahtumiin. Teidän on monesti vaikea nähdä sitä, kuinka sovellettu tietoisuus voi toimia muutoksen toteuttamiseksi. Maailmanlaajuinen sodan vastainen liike 1960- ja 1970-luvuilla on ensisijainen esimerkki tästä. Nyt on menossa vastaavanlainen prosessi. Tietoisuuden aikeiden lisääntyminen rajoittaa maailmanne vanhan pimeän vartijan toimia. Nämä aikeet mahdollistavat monien asioiden muuttumisen parempaan suuntaan.

Tämän tietoisuuden kasvaessa meidän olemassaolomme salailun ylläpitäminen tulee yhä vaikeammaksi. Lopulta tästä tietoisuuden kasvusta yhdistettynä meidän olemassaolomme kiistämättömään todistamiseen tulee teidän menestyksenne kaksi tukipilaria. Näin ollen laajamittaisen ensimmäisen yhteydenoton tapahtuminen on lopullinen niitti, joka varmistaa teidän voittonne. Tämä yhteys vahvistuu päivittäin. Me haluamme varmistaa teille sen, että me saavumme näyttävällä tavalla teidän taivaillenne jumalallisesti juuri oikealla hetkellä. Me voimme kertoa teille sen, että tämä hetki tulee joka päivä lähemmäs. Pimeyttä edustavan salaliiton jäsenet ovat huolestuneita siitä tavasta, jolla te olette kasvamassa heidän hallintakykynsä yläpuolelle. Kuitenkin heidän ylimielisyytensä on yhä avoimen ilmeistä. Tämän lisäksi ovat ne suuret maailmanlopun suunnitelmat, jotka nämä pimeyden kätyrit kovin innokkaasti haluavat toteuttaa. Me voimme luvata teille sen, että kaikki tällaiset suunnitelmat tullaan estämään heti alkuvaiheissaan.

Ensimmäisen yhteydenoton seuraamukset teidän tulevaisuudellenne ovat meille hyvin selkeät. Aiemmin me hoivasimme salaisesti teidän kasvuanne Valoa kohti. Nyt tämän vaiheen on ohittanut vaatimus ensimmäisen yhteydenoton toteuttamisesta. Me suhtaudumme hyvin vakavasti tähän tarpeeseen toimia teidän tietoisuutenne kehittymisen tärkeimpinä valvojina. Me ymmärrämme sen, kuinka uhkaavia nämä pimeyden voimien ovelat teot ovat. Nämä teidän maailmanne salaiset hallitsijat pitävät yllä monikerroksisia maailmanlaajuisia verkostoja, jotka on suunniteltu rajoittamaan teidät pimeimpien tunteittenne valtaan ja pitämään teidät tietämättöminä teitä ympäröivistä myönteisistä energioista. Me kohtaamme tämän haasteen teidän jatkuvalla avustuksellanne. Tietoisuus on prosessi, jota on lähes mahdotonta pysäyttää, kun se on alkanut. Ja siksi monet pimeyden voimien keinot ovat murenemassa. Tämä on mitä rohkaisevinta ja jälleen yksi merkki teidän väistämättömästä voitostanne!

Tämä tietoisuuden ja ensimmäisen yhteydenoton välinen suhde on yksi meidän operaatioidemme kantava voima. Normaaliolosuhteissa teidän nykyinen tietoisuuden tasonne ei edellyttäisi tällaisen tehtävän aloittamista vielä tähän aikaan. Mutta teidän tärkeytenne koko maailmanjärjestyksen kannalta pakotti meidät muuttamaan toimintatapojamme. Tämä tehtävä on omistettu teidän menestyksellenne. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana on tehty lukemattomia asioita, jotta teidän kehitystänne on saatu sysättyä eteenpäin. Tällä hetkellä meidän tehtävämme on arvioida teidän kasvavan tietoisuutenne taso ja laatia joukoillemme suunnitelmat tämän kasvun tukemiseen. Niinpä me muodostamme tiimejä valvomaan teidän terveydentilaanne ja tukitiimejä varmistamaan niiden tahojen menestys, joiden tehtävänä on syrjäyttää teidän pimeimmät johtajanne vallasta. Tämän viimeiseksi mainitun operaation toteutuminen on nyt lähellä. Tämän viestimme tarkoitus on laajentaa teidän ymmärrystänne tietoisuudesta ja kertoa teille meidän päättäväisyydestämme antaa teille ansaitsemanne voitto niin nopeasti kuin mahdollista.

Tänään jatkoimme keskustelua tietoisuudesta, varsinkin sen luonnollisesta suhteesta ensimmäiseen yhteydenottoon. Muistakaa, että me olemme tiimi, joka työskentelee teidän todellisuudessanne auttaakseen teitä saavuttamaan tulevan menestyksenne. Ensimmäisen yhteydenoton on tarkoitus olla historianne vedenjakaja, jolloin teidän tienne takaisin kohti täyden tietoisuuden tilaa on kiistämättömästi varmistettu! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!