Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 29.1.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn012908.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, Rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille maailmanne tapahtumista ja ensimmäisestä yhteydenotosta. Pimeyden voimien vehkeily jatkuu. Kuitenkin meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat varmoja siitä, että kauan kaivattu voitto on pian käsillä. Pimeyden voimien aiemmat teot ovat nyt saaneet aikaan sen, että monet heidän aiemmat liittolaisensa ovat alkaneet halveksua heitä alkaessaan nyt tajuta tilanteen koko laajuuden. He ovat alkaneet pyytää päästä mukaan nyt käynnissä oleviin muutoksiin. Tämä viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton rappeutuminen vahvistaa meidän maanpäällisten liittolaistemme tuntemuksia siitä, että juhlinnan aika on nyt lähellä. Samaan aikaan Äiti Maa valmistautuu yhä kiihtyvällä tahdilla toteuttamaan pinnanmuodostuksensa muutokset, mikä myös osoittaa sen, että ensimmäinen yhteydenotto lähestyy nyt nopeasti. Jopa yhä lisääntyvä yhteiskunnallinen kaaos on enää vain seitinohut harso, joka peittää todellisuutenne rakenteiden laajenevat halkeamat. Tämä nykyiden todellisuutenne pirstoutuminen osoittaa vain yhden asian: te olette palaamassa täyden tietoisuuden tilaan.

Näitä rohkaisevia kehityssuuntia kannustaa sen syklin käynnistyminen, joka johtaa maailmanlaajuiseen yltäkylläisyyteen ja tulevaa renessanssianne edeltäviin ihmeisiin. Tämän mielessämme pitäen me olemme tarkkailleet, kuinka monet vaikutusvaltaisten valtioiden hallitukset ovat reagoineet niihin ehdotuksiin, joita me heille noin kolme vuotta sitten esitimme. Näissä papereissa me vakuuttelimme heille, että vaurausrahastojen varojen vapauttaminen jaeltavaksi edellyttää uusien valuuttojen ja uudenlaisten valuuttamarkkinoiden toimintamallien käyttöönottoa. Mutta he hylkäsivät nämä ehdotuksemme vedoten siihen, että tällaista laajamittaista muutosta tulee välttää kaikin mahdollisin keinoin. Nyt nämä samat hallitukset näkevät asiat kuitenkin toisessa valossa ja ovat enimmäkseen näiden muutosten toteuttamisen kannalla. Viimeaikaiset tilanteiden muutokset ovat osoittaneet heille sen, että ne kehityssuunnat, jotka aiemmin näyttivät heistä suotuisilta, ovatkin olleet katkerasti virheellisiä. Enää vain kourallinen valtioita pitää kiinni aiemmista näkökannoistaan nykyisen USA:n hallinnon johtaessa tätä joukkoa.

Tämä niskoitteleva asenne kannustaa uuden talousjärjestelmän kannalla olevia toivottamaan aiemmin mainitut käännynnäisryhmät tervetulleiksi joukkoonsa ja siten USA:n hallinto ja sen jäljellä olevat liittolaiset joutuvat yhä enemmän eristyksiin. Olemme nyt tulleet sellaisten keskeisten maailmanlaajuisten toimintamallien muutosten partaalle, joka uhkaa muuttaa USA:n hallinnon valta-aseman ja USA:n dollarin aseman maailman tärkeimpänä valuuttana. Nämä muutokset tulevat kiihtymään, kun vaikutusvaltaiset tahot eivät enää siedä tilannetta ja syrjäyttävät nykyisen USA:n hallinnon vallasta laillisella tavalla. Nämä tapahtuvat siintävät horisontissa ja ne tietävät hyvää meidän maanpäällisten liittolaistemme uusien finanssi- ja taloustoimintamallien kannalta. Näiden muutosten myötä seuraa lisääntynyt velvollisuus käyttää näitä uusia finanssi- ja talouspolitiikan välineitä tuomaan markkinoille pitkään salassa pidettyjä laitteita, jotka voivat nopeassa tahdissa ratkaista polttavat energiantuotantoon ja saastumiseen liittyvät ongelmat. Lisäksi monien valtioiden harjoittama aggressiivinen toimintamalli tulee tukahduttaa nopeassa tahdissa. Tässä rauhanomaisessa ja vauraassa ympäristössä voidaan sitten paljastaa ne muinaiset totuudet, jotka pimeyden voimat ovat pitkään pitäneet salassa.

Ensimmäinen yhteydenotto on tämän pitkän totuuksien julkistusten sarjan päätepiste. UFOjen olemassaolon salailu on tyypillinen esimerkki pimeyden voimien 13000 viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttämistä kansalaisten kontrolloinnin välineistä. Hallitukset ovat virallisesti kiistäneet UFOjen olemassaolon, vaikka he samaan aikaan ovat kehittäneet teknologiaa, joka perustuu pitkälti heidän pimeyttä edustavilta Maapallon ulkopuolisilta liittolaisiltaan hankkimaansa tietouteen. Tämä kaksinaamaisuus on väistämättä johtanut monenlaisten tarinoiden syntymiseen. Me tarkkailemme huolellisesti sitä tapaa, jolla teidän tiedotusvälineenne käsittelevät tätä asiaa. Meidän tavoitteemme on yksinkertaisesti kertoa teille tosiasioita, joiden me toivomme auttavan teitä näkemään totuus tämän roskapuheen läpi. Meidän tehtävämme on oikaista tämä asia ja johdattaa teidän yhteiskuntanne pisteeseen, jossa nämä absurdit ennakkokäsitykset voidaan hälventää. Monet maailmanne merkittävässä ja arvovaltaisessa asemassa olevat henkilöt käyttävät parhaillaan hyödyksi nykyistä hyväntahtoisuuden tasoa avatakseen tietä ensimmäiselle yhteydenotolle. Nämä yksilöt ovat vain pieni osa paljon suurempaa kokonaisuutta.

Monet asian kanssa suoraan tekemisessä olevat näkevät ensimmäiseen yhteydenottoon johtavan kehityksen loppunäytöksenä siinä näytelmässä, joka siirtää teidän todellisuutenne pois nykyisistä "normeista" kohti uusia mahdollisuuksia. Ihmiskunnan tulee nähdä ensimmäistä yhteydenottoa edeltävän maailman kulkevan hyvin erilaiseen suuntaan kuin mihin nykyinen maailmanne on menossa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy valmistella vaiheita, jotka voidaan toteuttaa yksi kerrallaan tarpeen niin vaatiessa. Tätä varten meidän maanpäälliset liittolaisemme toimittivat meille viime syksynä tällaisen asialistan ja tämä aikataulu on mahdollistanut sen, että me olemme voineet koordinoida toimintamallit, joita toteutetaan julkisuudelta piilossa. (Nämä toimintamallit ovat lisänä niihin strategioihin, joista me aiemmissa viesteissämme olemme kertoneet.) Yleisesti ottaen voimme todeta, että suotuisten mielipiteiden lisääntyminen osoittaa meille sen, että suurin osa maailmanne valtaapitävistä on valmiita toivottamaan meidät tervetulleiksi.

Nämä vaikutusvaltaiset ihmiset näkevät selkeästi sen, että pimeyden voimien nykyinen toiminta on suuresti ristiriidassa Maapallon säädetyn kohtalon kanssa. Onneksi Taivas on kehittämässä kokoon tilannetta, joka tekee pimeyden voimien voitosta lähes mahdottoman. Lisäksi nyt on vallalla olosuhteet, jotka viittaavat siihen, että Jumalallisuus on todella päättänyt murentaa pimeyden voimien suunnitelmat. Lyhyesti sanottuna pimeyden voimien yritys hankkia itselleen koko maailman hallinta on nopeasti menettämässä keskeiset tukipilarinsa ja tähän lukeutuvat myös heidän aiempien isäntiensä, Anunnakien, aiemmin kannattamat tavoitteet. Kun Anunnakit havaitsivat mitä tässä galaksissa oli tapahtumassa, he vaihtoivat puolta ja jättivät maanpäälliset kannattajansa pulaan. Pimeyttä edustavalta salaliitolta meni lähes vuosikymmen tästä onnen kääntymisestä toipumiseen ja uuden toimintamallin luomiseen, joka pitkälti heijasteli Anunnakien toisen maailmansodan jälkeen asettamia tavoitteita.

Keskeinen elementti pimeyden voimien kontrollointistrategiassa on käyttää pelkoa, jota he vahvistivat uusien sähköisten ja siihen liittyvien teknologioiden avulla. Toinen tekijä oli kutsua galaksin muut pimeyden periaatteita noudattavat tahot mukaan näihin maanpäällisiin "peleihin" ja tämä toiminta edellytti asian laajaa salassapitoa. Samaan aikaan Taivas alkoi tehostaa omaa ohjelmaansa valmistellakseen maailmaanne jotakin täysin erilaista varten - paluuta Valoon. Tämä tilanne johti maailmanne suureen kahtiajakoon ja Äiti Maa lisäsi vielä oman osansa tähän keitokseen tekemällä sen, mitä oli jo kauan sitten ennustettu tapahtuvan - valmistautumaan palaamaan aiempaan loistonsa tilaan. Esimerkkejä tästä kahtiajaosta ovat ympäristönsuojelutoiminta ja viimeaikaiset maailmaa järkyttäneet tapahtumat, jotka ovat esimerkki niistä vaaroista, joihin tietämättämyyden kyllästämä ja ovelasti manipuloitu väestö voi ajautua.

Nyt me olemme kohtaamassa ne paljastukset, jotka osoittavat, kuinka kieroutunutta ja tarpeetonta tämä vuosikymmeniä jatkunut asioiden salailu ja peittely todella on. Me haluamme toteuttaa ensimmäisen yhteydenoton niin nopeasti kuin se vain jumallisesti on mahdollista. Taivas on valmis toteuttamaan jumalallisen suunnitelmansa ja Luojan määräykset. Lord Surea on Oikeudenmukaisuudessaan täysin valtuuksin ja Pyhän Serafin pyhine Ajatuksineen määrännyt, että tämä galaktinen siemen, Äiti Maa tullaan muuttamaan siksi suurenmoiseksi paratiisiksi, joksi hän niin kovasti haluaa tulla. Me olemme tässä suuressa valkoisessa Valossa ja odotamme, mitä meille määrätään tehtäväksi tässä jumalallisessa prosessissa. Te olette meidän Veljiämme ja Sisariamme, me emme voi jättää teitä pimeyden voimien armoille ja Taivaan Toimintatavat ovat niin määränneet! Muistakaa Sydämissänne, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään jatkoimme maailmanne tapahtumien tarkastelua. Meille ensimmäinen yhteydenotto on pyhä toimitus, joka on osa Taivaan toteuttamaa tärkeää jumalallista operaatiota. Pimeyden voimat ymmärtävät nyt loppunsa olevan käsillä. Enää täytyy vain tehdä se mitä Taivas tahtoo ja olla valmiina ensimmäistä yhteydenottoa varten. Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!